bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 131 «Прикладна механіка» [06122018]
ГоловнаУніверситетВисновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи Спеціальність: 131 «Прикладна механіка» [06122018]

ВИСНОВКИ

експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи

 

Навчальний заклад: Національний аерокосмічний університет

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

(м. Харків)

 

Освітньо-професійна програма

«Роботомеханічні системи та комплекси»

Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Освітній ступінь: Магістр

 

Пiдстави для акредитацiї

До Міністерства освіти і науки України подано заяву про проведення акредитації в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Роботомеханічні системи та комплекси» спеціальності 131 «Прикладна механіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія провела оцінку відповідності діяльності Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки за освітньо-професійною програмою «Роботомеханічні системи та комплекси» спеціальності 131 «Прикладна механіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти критеріям і вимогам до акредитації освітніх програм у вищих навчальних закладах і констатує, що окреслена вище освітня діяльність кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» відповідає акредитаційним вимогам та ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Таким чином, клопотання Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» щодо акредитації освітньо-професійної програми «Роботомеханічні системи та комплекси» спеціальності 131 «Прикладна механіка» за другим (магістерським) рівнем в межах ліцензованого обсягу вважаємо достатньо обґрунтованим. 

Загальні висновки та пропозиції

На підставі поданих матеріалів щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми «Роботомеханічні системи та комплекси»  спеціальності 131 «Прикладна механіка» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти загальним ліцензованим обсягом 50 осіб у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» та безпосередньої перевірки стану організаційного, навчально-методичного, інформаційного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення, а також результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла до наступних висновків:

  1. Засновницькі документи, ліцензія та інші подані документи забезпечують правові та організаційні основи діяльності і відповідають державним вимогам щодо акредитації освітньо-професійної програми.
  2. У університеті має місце відповідність підготовки фахівців чинним ліцензійним та акредитаційним нормам, потребам ринку праці. Кадрове забезпечення відповідає встановленим вимогам та даним звіту про самоаналіз. Стан матеріально-технічної бази, організаційне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення кожної навчальної дисципліни відповідає ліцензійним вимогам.
  3. Експертна перевірка рівня підготовки магістрів за зазначеною освітньо-професійною програмою показала, що загальна успішність навчання та якість підготовки фахівців відповідають встановленим критеріям та вимогам

Разом з тим експертна комісія, з метою покращення якості підготовки фахівців, вважає за необхідне висловити наступні зауваження і рекомендації:

  1. Збільшити кількість наукових публікацій науково-педагогічних працівників кафедри за профілем дисциплін у міжнародних наукометричних базах даних, зокрема в Scopus, Web of Science, Index Copernicus та ін.
  2. Підвищити наповненість сайту кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем електронною навчально-методичною літературою та методичними рекомендаціями з навчальних дисциплін.
  3. Інтенсифікувати участь здобувачів у науковій роботі кафедри з оприлюднення результатів в науково-технічних конференціях різного рівня.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів і перевірки результатів провадження діяльності кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем на місці, експертна комісія рекомендує Міністерству освіти і науки України акредитувати Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» на право підготовки здобувачів освітнього ступеня «магістр» з освітньо-професійної програми «Роботомеханічні системи та комплекси» спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія» за другим (магістерським) рівнем з загальним ліцензованим обсягом 50 осіб денної та заочної форм навчання.

 

Результати експертної перевірки залишкових знань магістрів освітньо-професійної програми «Роботомеханічні системи та комплекси»  спеціальності 131 «Прикладна механіка»

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Назва дисциплін, за якими проводився контроль

Група

Кількість студентів, осіб

Складало

З них одержали оцінки

Абсолютна
успішність, %

Якість

успішності, %

Середній бал

«5»

«4»

«3»

«2»

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ІІ. Цикл професійної підготовки

Науково-дослідницька робота

269

16

16

100

2

12,5

10

62,5

4

25,0

0

0

100

75,0

3,9 

Апаратне та програмне забезпечення сучасного роботизованого виробництва

269

16

16

100

3

18,75

8

50,0

5

31,25

0

0

100

68,75

3,9 

Проектування мехатронних та робототехнічних систем

269

16

16

100

8

50,0

5

31,25

3

18,75

0

0

100

81,25

4,3 

Системи керування робототехнічними комплексами

269

16

16

100

3

18,75

6

37,5

7

43,75

0

0

100

56,25

3,75 

Всього за циклом

4

64

64

100

16

25,00

29

45,31

19

29,69

0

0

100

70,31

3,96 

 

Завантажити повну версію файлу засідання: (завантажити)

 

Бажаєш стати студентом ХАІ? Оціни свої шанси на вступ!

Дізнатися