Положення про оцінювання залишкових знань студентів (проведення ректорських контрольних робіт з навчальних дисциплін) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення, які регулюють порядок здійснення освітнього процесуПоложення про оцінювання залишкових знань студентів (проведення ректорських контрольних робіт з навчальних дисциплін)

Положення про оцінювання залишкових знань студентів

Положення про оцінювання залишкових знань студентів
(проведення ректорських контрольних робіт з навчальних дисциплін)
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 11 від 22 лютого 2017 року

СУЯ ХАІ-НМВ -П/004:2017

Дата введення 23 лютого 2017 р.

Редакція № 2

1. Загальні положення

1.1 Положення про оцінювання залишкових знань студентів (проведення ректорських контрольних робіт з навчальних дисциплін) (далі - Положення) у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено згідно з Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, Положенням СУЯ ХАІ-НОВ-П/005:2016 «Про організацію освітнього процесу» і регламентує порядок оцінювання залишкових знань студентів що проводяться у формі ректорських контрольних робіт (далі - РКР) з навчальних дисциплін.

1.2 РКР - контрольний захід із навчальної дисципліни, який здійснюється з метою виявлення рівня залишкових знань студентів і контролю за якістю навчального процесу. На цей контрольний захід подають весь матеріал, передбачений у навчальній програмі відповідної дисципліни.

1.3 Оцінювання рівня залишкових знань студентів здійснюють з дисциплін, вивчення яких закінчено в попередньому семестрі або навчальному році.

1.4 Термін проведення РКР і перелік дисциплін, з яких буде здійснюватися РКР, установлюється розпорядженням проректора з науково- педагогічної роботи з навчального напряму роботи за поданням науково- методичних комісій факультетів з урахуванням пропозицій профільних кафедр.

1.5 У поданих пропозиціях повинна міститися інформація про навчальні дисципліни, обрані з циклів нормативної частини навчального плану, за якою передбачено іспит:

для 1 - 4 курсів:

- природничо-наукової (фундаментальної) підготовки;

- загально-професійної підготовки;

- професійної і практичної підготовки;

для 5 курсу:

- природничо-наукової,

- професійної та практичної підготовки,

- з циклу самостійного вибору Університету (для 1 - 5 курсів).

Дозволяється проводити РКР з однієї дисципліни.

1.6 До виконання РКР залучають усі академічні групи студентів денної форми навчання кожної спеціальності (напряму підготовки) першого - четвертого років навчання за освітнім рівнем «бакалавр» і кожної спеціальності першого року навчання за освітнім рівнем «магістр» («спеціаліст»).

1.7 Контрольний захід уважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менш ніж 75 % облікового складу академічної групи.

1.8 Студенти однієї академічної групи виконують контрольні завдання РКР не більше, ніж з однієї дисципліни на день.

2. Склад, зміст і порядок розроблення пакетів РКР

2.1 Пакет РКР - це сукупність документів, які мають забезпечити об’єктивне оцінювання рівня залишкових знань студентів з навчальної дисципліни.

2.2 До складу пакета РКР входять:

- робоча програма навчальної дисципліни;

- контрольні завдання з дисципліни - перелік формалізованих завдань, виконання яких потребує уміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни;

- критерії оцінювання виконання контрольних завдань РКР;

- перелік матеріалів, які можна використовувати під час виконання контрольних завдань РКР;

- рецензія на пакет РКР.

2.3 Варіанти контрольних завдань РКР з кожної дисципліни мають містити формалізовані завдання однакової складності. Сумарна оцінка за кожне контрольне завдання повинна становити 100 балів.

2.4 Контрольні завдання формують кафедри.

2.5 Оцінка за виконання контрольних завдань РКР виставляється за 100-бальною шкалою Університету й національною шкалою «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

2.6 Під час розроблення критеріїв оцінювання контрольних завдань за основу необхідно брати повноту й правильність їх виконання.

Крім цього, необхідно враховувати здатність студента:

- застосовувати правила, методи, принципи, закони в конкретних ситуаціях і практичній діяльності;

- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;

- аналізувати й оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень;

- викладати матеріал логічно й послідовно.

2.7 Пакети РКР має бути ухвалено науково-методичними комісіями з відповідних галузей знань Університету.

2.8 Рецензію готує і затверджує науково-методична комісія факультету.

У рецензії має бути відображено:

- відповідність варіантів завдань вимогам навчальної програми;

- професійне спрямування й реалізацію принципу комплексності в розроблених варіантах завдань;

- рівнозначність варіантів завдань за їх складністю;

- можливість застосування комп’ютерної техніки для виконання контрольних завдань;

- обґрунтованість критеріїв оцінювання виконуваних завдань;

- обґрунтованість і достатність матеріалів, якими студент може користуватися під час виконання контрольних завдань;

- можливість з допомогою завдань діагностувати набуті знання, уміння й навички з конкретної навчальної дисципліни.

2.9 До переліку матеріалів, якими студент може користуватися під час виконання завдань РКР, входять таблиці, каталоги, довідники, які не містять методик здійснення розрахунків або короткого викладу процесів і явищ.

2.10 Пакети РКР розробляють на кафедрах Університету, розглядають на засіданнях кафедр і подають на рецензування. Затверджує пакети РКР проректор з науково-педагогічної роботи.

2.11 Затверджений пакет РКР (зразок титульної сторінки наведено в додатку А) зберігається на кафедрі, що його розробляла, а копія - у навчально- методичному відділі (далі - НМВ).

2.12 Пакети РКР переглядаються за умов змінення змісту робочої програми відповідних навчальних дисциплін на наступний навчальний рік.

3. Проведення, перевірка і аналіз результатів РКР

3.1 Переліки дисциплін, що пропонуються для проведення РКР, подаються за формою, яку наведено у додатках Б, В у призначений розпорядженням проректора з науково-педагогічної роботи термін до НМВ.

3.2 Тривалість проведення одної РКР - до двох академічних годин.

3.3 Складання розкладу проведення РКР, доведення його до кафедр і деканатів Університету й оперативний контроль за виконанням проведення РКР здійснює НМВ.

3.4 Під час складання розкладу проведення РКР враховується те, що проведення РКР для академічних груп має здійснюватися у вільний від навчання час або із заміною розкладу занять.

3.5 Для проведення РКР завідувач кафедри призначає відповідальних викладачів.

Відповідальний викладач отримує в деканаті два примірника відомостей РКР (додаток Г) із заповненими стовпцями «1», «2», «3» і «4».

3.6 Під час виконання РКР у присутності представника деканату або НМВ викладач, що є відповідальним від кафедри за проведення РКР, роздає студентам контрольні завдання з титульним аркушем (додаток Д), інформує про мету и завдання перевірки знань, відповідає на запитання студентів щодо змісту контрольних завдань, вимог до їх виконання, критеріїв оцінювання.

3.7 У відомості РКР фіксують відсутніх студентів.

3.8 Студенти виконують контрольні завдання РКР лише у присутності викладача за погодженням з деканом.

3.9 Присутність в аудиторії інших осіб у цей час не допускається.

3.10 Студентам забороняється обмінюватися інформацією у будь-якій формі або використовувати інші матеріали й засоби, крім дозволених.

3.11 Студент, який виконав контрольне завдання, здає роботу присутньому викладачу і залишає аудиторію.

3.12 Кафедри у триденний термін здійснюють перевірку виконаних студентами контрольних завдань РКР, заповнюють відомості РКР (два примірники), опечатують в конверті виконані контрольні завдання. На конверті указують назву кафедри, назву навчальної дисципліни, дату проведення оцінювання залишкових знань, номер курсу, академічної групи, кількісний склад студентів, а також прізвища осіб, які перевіряли РКР. Конверт підписує завідувач відповідної кафедри.

Відомості РКР і конверти зберігаються на кафедрі протягом трьох років на правах архівних документів.

3.13 По одному примірнику заповнених відомостей РКР не пізніше ніж у триденний термін від дати проведення РКР передають до відповідного деканату.

3.14 За результатами виконання контрольних завдань РКР на відповідних кафедрах складають зведені відомості за встановленою формою (додаток Е).

3.15 Результати РКР обговорюють на засіданнях кафедри й науково- методичних комісій за відповідними галузями знань Університету.

3.16 Деканати у тижневий термін після завершення проведення РКР складають у двох примірниках зведені відомості за спеціальностями (напрямами) (додаток Ж) і передають один примірник до НМВ.

3.17 На засіданнях відповідних науково-методичних комісіях:

- розглядають результати виконання контрольних завдань РКР за зведеними відомостями за спеціальностями (напрямами);

- порівнюють результати виконання контрольних завдань РКР з попередніми;

- розглядають ухвалені кафедрами рекомендації щодо вдосконалення викладання відповідних навчальних дисциплін;

- обговорюють і приймають рішення щодо уживання заходів для усунення й недопущення виникнення невідповідностей у підготовці фахівців.

3.18 НМВ аналізує результати РКР за спеціальностями (напрямами) і передає його результати проректору з науково-педагогічної роботи, відповідальному за навчальний напрям роботи. 

4. Прикінцеві положення

4.1 Положення затверджується вченою радою Університету й уводиться в дію наказом ректора Університету.

4.2 Зміни й доповнення до Положення розглядаються і затверджуються вченою радою Університету й уводяться в дію наказом ректора Університету.

 

Додаток А

Додаток Б

 

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Е

Додаток Ж

Асистент при вступі до ХАІ

Фізико-математична школа ХАІ