Положення про навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком

Положення про навчання здобувачів
вищої освіти за індивідуальним графіком
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 6 від 22 січня 2020 року

СУЯ ХАІ-НАВ-П/008:2020

Дата введення 23 січня 2020 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Положення) розроблено відповідно до законів України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VI11 (зі змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-УІІ (зі змінами), Статуту Університету (далі - Статут).

1.2 Положення розроблено для реалізації права на вищу освіту особами з особливими освітніми потребами та іншими категоріями осіб, які не можуть відвідувати аудиторні заняття за розкладом з поважних причин, тобто навчання за індивідуальним графіком.

1.3 Положення регламентує нормативно-правове забезпечення порядку переведення здобувана вищої освіти на навчання за індивідуальним графіком та організацію такого навчання. У ньому визначено підстави, умови, порядок переведення й організацію навчання за індивідуальним графіком з метою виконання вимог освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) програми першого (бакалаврського) або другого (магістерського) рівнів вищої освіти денної форми навчання.

1.4 Терміни в Положенні використано в таких визначеннях:

1) навчання за індивідуальним графіком - форма організації навчального процесу, при якому компоненти освітніх програм вивчаються здобувачем вищої освіти самостійно за умови повноцінного контролю результатів навчання, передбаченого в робочих програмах дисциплін;

2) індивідуальний графік навчання (Додаток Г) - документ, що визначає порядок організації навчання особи за індивідуальним графіком;

3) план індивідуального вивчення навчальної дисципліни (Додаток В) - документ, що визначає порядок самостійного опрацювання під контролем і за допомогою викладачів розділів навчальної дисципліни, яка вивчається за індивідуальним графіком та містить інформацію щодо організації індивідуальної роботи за змістовними модулями та календарні терміни поточного й семестрового контролю з відмітками про виконання;

4) викладач-керівник індивідуального навчання - науково-педагогічний працівник, який складає план індивідуального вивчення навчальної дисципліни, здійснює навчально-методичне супроводження, консультує й допомагає, контролює його результати;

5) особа з особливими освітніми потребами - особа з інвалідністю, яка відповідно до засад державної політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності має право на доступність вищої освіти та забезпечення рівного доступу до освіти згідно зі статтями 3 та 6 Закону України «Про освіту»;

6) освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма - система освітніх компонентів відповідного рівня вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти здобувачів, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти відповідного ступеня вищої освіти.

2. Умови й підстави для встановлення індивідуального графіка навчання

2.1 Індивідуальний графік навчання встановлюється терміном на один семестр, його метою є забезпечення повного виконання семестрового навчального плану.

2.2 На навчання за індивідуальним графіком мають право всі здобувані вищої освіти, які не мають академічної та фінансової заборгованості.

2.3 Індивідуальний графік навчання передбачає можливість вибіркового відвідування здобувачем вищої освіти аудиторних занять, самостійного опрацювання матеріалу навчальних дисциплін та виконання усіх видів обов’язкових робіт за навчальним планом і планами індивідуального вивчення навчальних дисциплін (Додаток В). У ньому не передбачаються додаткові аудиторні заняття та консультації здобувана вищої освіти.

2.4 Для контролю за виконанням усіх робіт, передбачених у робочій програмі дисципліни, рішенням першого засідання кафедри поточного семестру призначається викладач-керівник індивідуальної освіти за кожним Планом індивідуального вивчення навчальної дисципліни (Додаток В).

2.5 Індивідуальний графік навчання встановлюється за наявності відповідних документів для наступних категорій здобувачів вищої освіти:

1) особи з особливими освітніми потребами, тобто такі, які не можуть щоденно відвідувати навчальні заняття (підтверджується рішенням закладу охорони здоров’я або соціального захисту населення);

2) особи, які мають дітей віком до 3 років (підтверджується копією свідоцтва про народження дитини) або виховують дитину з особливими потребами (підтверджується рішенням закладу охорони здоров’я або соціального захисту населення);

3) вагітні жінки, які не можуть відвідувати навчальні заняття (підтверджується медичною довідкою);

4) особи, які потребують тривалої (до 6 місяців) перерви в заняттях за станом здоров’я (підтверджується медичною довідкою);

5) особи, які беруть участь у науково-дослідній роботі за межами Університету;

6) особи, які беруть активну участь у спортивному житті Університету (члени збірних команд Університету, майстри спорту, кандидати в майстри спорту);

7) особи, які працюють на відповідних посадах за фахом (підтверджується довідкою від організації або підприємства);

8) особи, які вибувають на навчання до іншого закладу вищої освіти (у тому числі зарубіжного) за програмами академічної мобільності (підтверджується відповідними угодами).

2.6 На осіб, які навчаються за програмою дуальної освіти на базі відповідних організацій і підприємств, дія цього Положення не розширюється. Оформлення навчання таких осіб здійснюється за окремими документами, що регулюють організацію навчання за дуальною формою.

2.7 Ректор університету може за необхідності встановлювати індивідуальний графік навчання окремим здобувачам вищої освіти в інших випадках за наявності об’єктивних підстав.

3. Порядок переведення на індивідуальний графік навчання

3.1  Для переведення на індивідуальний графік навчання здобувач вищої освіти подає до деканату заяву на ім’я ректора Університету (додаток А), /(о заяви додаються документи, які підтверджують підстави для переведення, зазначені в п. 2.5 Положення.

3.2 Заява щодо надання графіка індивідуального навчання на наступний семестр подається до його початку.

3.3 Упродовж п’яти робочих днів з дати подання заяви адміністрація факультету перевіряє відповідність поданих документів вимогам Положення й у разі їх відповідності декан приймає рішення про надання здобувану вищої освіти індивідуального графіка навчання на поточний семестр, про що заступник декана з навчальної роботи сповіщає здобувана. Процедуру підготовки рішення про надання індивідуального графіка навчання здобувану вищої освіти визначає вчена рада факультету на першому засіданні поточного навчального семестру.

3.4 Після прийняття деканом рішення про надання індивідуального графіка навчання він у триденний термін надає ректору:

- службову записку з обґрунтуванням можливості переведення здобувана вищої освіти на індивідуальний графік навчання;

- заяву здобувана вищої освіти (Додаток А) із документами, які підтверджують підстави для переведення;

- проект наказу про переведення здобувана вищої освіти на індивідуальний графік навчання (додаток Б).

3.5 Після підписання ректором наказу за п. 3.4 декан ознайомлює з ним заступника з навчальної роботи, а останній - завідувачів кафедр, які організують навчання здобувана вищої освіти за індивідуальним графіком, старосту академічної групи й самого здобувана вищої освіти під підпис.

3.6 У журналі обліку роботи академічної групи напроти прізвища здобувана вищої освіти, якому затверджено індивідуальний графік навчання, заступник декана з навчальної роботи робить помітку із вихідними даними відповідного наказу.

4. Порядок оформлення індивідуального графіка навчання та планів індивідуального вивчення навчальних дисциплін

4.1 Індивідуальний графік навчання (Додаток Г) містить повний перелік навчальних дисциплін, які вивчаються індивідуально у поточному навчальному семестрі, а також терміни та форми звітності за їх вивченням.

4.2 Індивідуальний графік навчання не запроваджується в навчальному семестрі, якщо в його межах згідно з навчальним планом не передбачено теоретичного курсу навчання на ауди горних заняттях.

4.3 Індивідуальний графік навчання складає завідувач випускової кафедри на основі планів індивідуального вивчення навчальних дисциплін (Додаток В). Кожний план індивідуального вивчення навчальної дисципліни складає здобувач вищої освіти спільно з викладачем-керівником індивідуального навчання з цієї дисципліни відповідного семестрового плану й затверджує завідувач кафедри. Роботу над складанням планів індивідуального вивчення навчальних дисциплін контролює заступник декана з навчальної роботи.

4.4 До індивідуального графіку навчання включаються усі навчальні дисципліни семестрового плану й індивідуальні завдання (курсові роботи, курсові проекти, реферати та інші види робіт), які здобувач вищої освіти має виконати, а також форми поточного й підсумкового контролю та терміни звітності. Графік підписують здобувач вищої освіти та декан факультету, затверджує проректор з науково-педагогічної роботи.

4.5 Індивідуальний графік навчання не передбачає збільшення термінів навчання, визначених у навчальному плані.

4.6 Індивідуальний графік навчання й плани індивідуального вивчення навчальних дисциплін складаються у двох примірниках, перший примірник зберігається в деканаті разом з навчальною карткою здобувана вищої освіти до завершення терміну навчання, другий видасться здобувану вищої освіти.

5. Організація навчання за індивідуальним графіком

5.1  Викладачі-керівники індивідуального навчання добирають необхідні навчально-методичні матеріали та засоби контролю, які мають допомогти якісному самостійному Вивченню навчального матеріалу, передбаченого в навчальному плані. Кафедра забезпечує вільний доступ здобувана вищої освіти до розробленого навчально-методичного забезпечення в електронному або друкованому вигляді, а здобувач вищої освіти повинен ними керуватися під час індивідуального навчання.

5.2 Консультування здобувана вищої освіти, перевірка виконання завдань для самостійної роботи та контрольних робіт здійснюється викладачем- керівником індивідуального навчання згідно із семестровим графіком консультацій. Окремий час для консультування здобувана вищої освіти, який навчається за індивідуальним графіком, не передбачено.

5.3 Завдання, що потребують аудиторного виконання, здобувач опрацьовує за загальним розкладом та робочою програмою дисципліни. Окремого часу для аудиторної роботи за індивідуальним графіком не передбачено.

5.4 Пропущені навчальні заходи, передбачені у планах індивідуального вивчення навчальних дисциплін (Додаток В), здобувач вищої освіти відпрацьовує у терміни, визначені у графіку консультацій викладача-керівника індивідуального навчання.

5.5 Кафедри зобов’язані щомісячно розглядати результати навчання здобувана вищої освіти за індивідуальним графіком та приймати рішення щодо продовження індивідуального навчання або його припинення.

5.6 Успішне виконання індивідуального графіка навчання є підставою для допущення здобувана вищої освіти до семестрового контролю.

5.7 Здобувач вищої освіти бере участь у семестровому контролі на загальних підставах відповідно до Положення «Про рейтингове оцінювання досягнень студентів» СУЯ ХАІ-НАВ-П/003:2018.

5.8 За здобувачем вищої освіти зберігається право на отримання академічної стипендії до кінця терміну підсумкового контролю, якщо на момент оформлення індивідуального графіка навчання він отримував стипендію.

5.9 Загальний контроль за навчанням здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком здійснюють завідувачі кафедр.

6. Підстави й порядок припинення навчання за індивідуальним графіком

6.1 Дозвіл на навчання за індивідуальним графіком може бути скасовано до закінчення семестру. Підставами для цього можуть бути:

- особиста заява здобувана вищої освіти у випадку припинення чинності однієї з підстав, наведених у п. 2.5 Положення;

- систематичне недотримання здобувачем вищої освіти індивідуального графіка навчання, підтверджене витягом з рішення засідання кафедри, яка організовує навчання за індивідуальним графіком.

6.2 У разі дострокового припинення навчання за індивідуальним графіком декан або його заступник з навчальної роботи повідомляють здобувана вищої освіти про це в триденний термін.

6.3 Припинення навчання за індивідуальним графіком затверджується відповідним наказом ректора Університету.

7. Права, обов’язки та відповідальність здобувача освіти за індивідуальним графіком

7.1 Здобувач вищої освіти, який навчається за індивідуальним графіком, має право:

- брати участь у складанні планів індивідуального вивчення навчальних дисциплін і формуванні індивідуального графіка навчання;

- отримувати індивідуальні консультації з використанням системи підтримки дистанційного навчання.

7.2 Здобувач вищої освіти, який навчається за індивідуальним графіком, зобов’язаний:

- виконувати всі види завдань, визначених у планах індивідуального вивчення навчальних дисциплін, у терміни, установлені в індивідуальному графіку навчання (Додаток Г);

- бути присутніми на навчальних заходах, визначених у планах індивідуального вивчення навчальних дисциплін (Додаток В), у терміни, установлені індивідуальним графіком навчання (Додаток Г);

- своєчасно доповідати заступнику декана з навчальної роботи про стан виконання індивідуального графіка навчання;

- у повному обсязі виконувати вимоги, передбачені в Положенні.

8. Прикінцеві положення

8.1 Положення розглядається та затверджується Вченою радою Університету й уводиться в дію наказом ректора Університету.

8.2 Зміни та/або доповнення до Положення розглядаються та затверджуються Вченою радою Університету й уводяться в дію наказом ректора Університету.

 

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Предметні олімпіади у форматі НМТ