Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення щодо виборів ректора УніверситетуПоложення про виборчу систему та порядок обрання ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Положення про куратора академічної групи

Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 8 від 22 березня 2023 року

Введено у дію наказом №54 від 29 березня 2023 року

СУЯ ХАІ-ВСПОР-П/001:2017

Дата введення 29 березня 2023 р.

Редакція № 3

1. Загальні положення

1.1 Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту» від 05.12.2014 № 726 (зі змінами), з метою забезпечення демократичності, прозорості, гласності, таємного та вільного волевиявлення і відкритості виборів ректора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет).

1.2 Кандидат на посаду ректора Університету має бути громадянином України, повинен володіти державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

1.3 Ректор Університету обирається шляхом таємного голосування терміном на п'ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту».

1.4 Вибори ректора проводяться з дотриманням таких принципів:

- відкритості;

- гласності;

- таємного та вільного волевиявлення;

- добровільної участі у виборах;

- демократичності;

- забезпечення рівності прав учасників виборів.

1.5 Забезпечення проведення виборів ректора Університету здійснюється Міністерством освіти і науки України.

1.6 Процедура обрання ректора Університету складається з таких етапів:

- оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду ректора Університету;

- підготовка виборів в Університеті;

- проведення виборів.

2. Оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів

2.1 Конкурс на заміщення посади ректора Університету оголошується Міністерством освіти і науки України.

2.2 Міністерство освіти і науки України та Університет розміщують оголошення про проведення конкурсу на своїх офіційних веб-сайтах не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає посаду ректора, або протягом тижня з дня утворення вакантної посади.

2.3 Оголошення про проведення конкурсу має містити таку інформацію:

- повне найменування Університету;

- інформацію про строк подання претендентами документів;

- адресу, за якою здійснюється прийом документів від претендентів;

- контактну інформацію (номер телефону, адресу електронної пошти);

- інформацію про дату проведення виборів, яка не повинна припадати на канікулярний період в Університеті.

2.4 Претенденти на посаду ректора Університету можуть бути висунуті трудовим колективом Університету чи його структурного підрозділу, первинною профспілковою організацією працівників та студентів Університету, а також шляхом самовисування.

2.5 Претенденти для участі у конкурсі на заміщення посади ректора Університету, подають такі документи:

- заяву про участь у конкурсі на ім'я Міністерства освіти і науки України, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;

- особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

- автобіографію;

- копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;

- довідку про наявність або відсутність судимості;

- копію паспорта, засвідчену претендентом;

- копію трудової книжки та/або інших документів, які підтверджують стаж роботи (у разі наявності), або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування;

- засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім'я Міністерства освіти і науки України, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

2.6 Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, Міністерством освіти і науки України або нотаріально.

2.7 Прийом документів претендентів здійснюється Міністерством освіти і науки України протягом двох місяців з дня публікації оголошення про проведення конкурсу. У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі. Документи, які подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали. Особа, яка перемогла у конкурсі на заміщення посади ректора Університету, надає Міністерству освіти і науки України для ознайомлення оригінали документів, зазначених у пункті 2.5 цього Положення.

2.8 Міністерство освіти і науки України проводить перевірку відповідності претендентів вимогам до керівника та відсутності обмежень (заборон), встановленим частиною першою статті 42 Закону України «Про вищу освіту».

2.9 Міністерство освіти і науки України за результатами розгляду поданих претендентами документів подає до Університету для голосування перелік кандидатів на посаду ректора Університету, які відповідають вимогам, встановленим частиною першою статті 42 Закону України «Про вищу освіту», протягом 10 днів з дня завершення строку подання претендентами документів.

2.10 Під час проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», Міністерство освіти і науки України на підставі копії трудової книжки або інших документів, які підтверджують трудову діяльність, претендента та наданих ним документів, а також інформації з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади», про внесення відомостей про особу до Реєстру або відсутність у Реєстрі таких відомостей перевіряє достовірність відомостей, зазначених у заяві, щодо незастосування до претендента заборон, передбачених частиною третьою статті 1 Закону України «Про очищення влади», на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1-8 частини 2 або пунктами 1 і 2 частини 4 статті 3 зазначеного Закону. Виявлення під час такої перевірки факту належності претендента до осіб, щодо яких застосовується заборона, передбачена частиною 3 статті 1 зазначеного Закону, на основі критеріїв, визначених частиною першою, пунктами 1-8 частини 2 або пунктами 1 і 2 частини 4 статті 3 зазначеного Закону, є підставою для відмови такому претенденту у призначенні на посаду керівника.

2.11 Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі на заміщення посади ректора Університету, письмово повідомляються Міністерством освіти і науки України про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше 10 днів з дня закінчення строку подання претендентами документів.

2.12 Кандидат на посаду ректора Університету (а саме, претендент на посаду ректора, який одержав від Міністерства освіти і науки України рішення на право участі у виборах як кандидат на посаду ректора) має право:

- проводити зустрічі із працівниками та студентами Університету;

- визначати не більше двох спостерігачів за ходом голосування;

- бути присутнім під час голосування за місцем його проведення;

- бути присутнім під час проведення підрахунку голосів та складення протоколу про результати голосування.

Кандидат може мати інші права, які випливають з його участі у виборах і передбачені статутом Університету.

Усі кандидати мають рівні права.

2.13 Зустрічі, ознайомлення, обговорення програм кандидатів відбуваються на зустрічах та на зборах трудового колективу Університету (його структурних підрозділів) без будь-яких обмежень. Кандидатам па посаду ректора Університету рекомендується звертатись до організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету (далі - Організаційний комітет) для організації зустрічей зі співробітниками та студентами.

2.14 Виборчі програми кандидатів на посаду ректора розміщуються на офіційному веб-сайті Університету.

3. Підготовка виборів 

3.1 Ректор Університету протягом семи календарних днів від дати публікації оголошення про проведення виборів видає наказ про організацію виборів ректора Університету, в якому, зокрема, визначаються:

- персональний склад Організаційного комітету;

- персональний склад виборчої комісії з проведення виборів ректора Університету (далі - Виборча комісія);

- кінцеві терміни обрання виборних представників з числа інших штатних працівників Університету, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також з числа студентів для участі у виборах ректора Університету.

3.2 Вибори призначаються не пізніше ніж на тридцятий день з дати закінчення строку прийому документів претендентів без урахування канікулярного періоду.

3.3 У виборах ректора мають право брати участь:

- кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник Університету;

- представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом проведення прямих таємних виборів;

- виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

Установлюється таке співвідношення для участі у виборах ректора:

- всі штатні наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники – не менше 75 відсотків виборців;

- не віднесені до категорії наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників (виборні представники) – до 10 відсотків виборців;

- виборні представники від студентів – не менше 15 відсотків виборців.

3.4 При формуванні списків для голосування і визначення квот береться до уваги кількісний склад категорій працівників, визначених у п. 3.3 цього Положення, станом на дату за 21 день до дати, на яку призначено вибори ректора Університету.

3.5 Критерієм віднесення штатного працівника до певної категорії є посада за основним місцем роботи, яку займає такий працівник в Університеті.

3.6 Штатний працівник Університету, який на момент проведення виборів перебуває у відпустці, має право брати участь у виборах. Якщо на посаді, яку займає такий штатний працівник, у період його відпустки (у випадках, передбачених законом) перебуває інша особа, вона також має право брати участь у виборах ректора Університету.

3.7 Студенти денної форми навчання, які на момент проведення виборів є одночасно штатними працівниками Університету, беруть участь у виборах за квотою представництва студентів.

3.8 Порядок обрання представників для участі у виборах із числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Університету, визначається положенням, яке затверджується вченою радою Університету. Виборні представники працівників Університету, які не віднесені до категорії наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, обираються у своїх підрозділах шляхом прямих таємних виборів за встановленою квотою.

3.9 Порядок обрання представників для участі у виборах з числа студентів Університету визначається положенням про студентське самоврядування шляхом прямих таємних виборів.

3.10 Організаційний комітет і Виборча комісія діють відповідно до статуту Університету та положень про них, які затверджуються вченою радою Університету за погодженням з комітетом первинної профспілкової організації Університету. Організаційний комітет і Виборча комісія набувають своїх повноважень від моменту видання наказу по Університету про затвердження їхнього складу і припиняють повноваження після завершення процедури проведення виборів ректора Університету й призначення ректора на посаду в порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту». Організаційний комітет і Виборча комісія на першому засіданні обирають із свого складу голову, заступника голови та секретаря.

До складу Організаційного комітету та Виборчої комісії включаються наукові, науково-педагогічні, педагогічні й інші працівники та студенти Університету. Кандидат на посаду ректора не може бути членом Організаційного комітету або Виборчої комісії. Одна і та сама особа не може бути одночасно членом Організаційного комітету і Виборчої комісії.

Особи, які є членами Організаційного комітету або Виборчої комісії, здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час виконання ними зазначених повноважень можуть звільнятися від основної роботи в Університеті із збереженням за ними заробітної плати.

3.11 Керівник Університету забезпечує належні умови для роботи Організаційного комітету та Виборчої комісії, а також надає інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на них завдань. Керівник Університету надає Організаційному комітету та Виборчій комісії окремі придатні для роботи приміщення, а також забезпечує наявність у таких приміщеннях засобів зв’язку, оргтехніки тощо й інших умов, необхідних для виконання покладених на них завдань.

3.12 Організаційний комітет складає і передає Виборчій комісії список осіб, які мають право браги участь у виборах, не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати проведення виборів.

3.13 Кандидат на посаду ректора Університету має право зняти свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до Організаційного комітету не пізніше ніж за 24 години до початку виборів. Така інформація негайно доводиться Організаційним комітетом до відома Виборчої комісії для внесення відповідних змін до бюлетенів для голосування. Організаційний комітет повинен невідкладно надати Міністерству освіти і науки України інформацію про зняття кандидатури.

3.14 Бюлетені для голосування виготовляються Виборчою комісією не раніше ніж за 20 і не пізніше, ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, яка відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах ректора та внесені до відповідних списків. Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці підписом голови і секретаря Виборчої комісії, що виготовляє бюлетені, та скріплюються печаткою Університету.

3.15 Форма бюлетеня для голосування затверджується Міністерством освіти і науки України.

3.16 Бюлетені для голосування зберігаються у приміщенні Виборчої комісії у закритому сейфі (металевій шафі). Персональна відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості виборців та збереження бюлетенів покладається на голову Виборчої комісії.

3.17 Скриньки для голосування мають бути прозорі, опломбовані та скріплені печаткою Університету.

3.18 Кандидати на посаду ректора Університету і спостерігачі мають право бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування.

3.19 Організаційний комітет визначає порядок організації роботи спостерігачів.

4. Проведення виборів

4.1 Голосування проводиться у день виборів з 9 до 15 години. Місцезнаходження головної Виборчої комісії: м. Харків, вул. Чкалова, 17.

4.2 Інформація про дату, час і місце голосування підлягає оприлюдненню Виборчою комісією не пізніше ніж за 7 днів до дня виборів через інформаційні ресурси Університету (дошка оголошень, веб-сайт тощо).

4.3 Під час голосування, а також підрахунку голосів має право бути присутнім представник Міністерства освіти і науки України.

4.4 Під час голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми не більше двох спостерігачів від кожного кандидата, а також не більше трьох громадських спостерігачів, акредитованих Організаційним комітетом. Порядок акредитації громадських спостерігачів визначається Організаційним комітетом.

4.5 Приміщення для голосування має бути обладнане достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для голосування здійснюється таким чином, щоби місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів Виборчої комісії і осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. У кабінах для таємного голосування має бути належне освітлення, а також засоби для заповнення бюлетеня для голосування.

4.6 Організація проведення голосування і підтримання належного порядку у приміщенні для голосування, забезпечення таємності голосування покладаються на Виборчу комісію.

4.7 Голова Виборчої комісії перед початком голосування надає для огляду членам Виборчої комісії, присутнім кандидатам на посаду ректора Університету і спостерігачам усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки.

4.8 Голова Виборчої комісії перед початком голосування передає необхідну кількість бюлетенів для голосування і списки виборців членам Виборчої комісії. Члени Виборчої комісії забезпечують їх збереження і дотримання порядку використання.

4.9 Член Виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред'явлення виборцем документа, що посвідчує його особу. Перелік таких документів затверджується Організаційним комітетом. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого прізвища підпис у списку виборців.

4.10 Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у голосуванні, особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото- і відеофіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови Виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів Виборчої комісії, кандидатів на посаду ректора Університету, а також спостерігачів.

4.11 У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні, робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення, у квадраті навпроти прізвища кандидата на посаду ректора Університету, за якого вона голосує. Виборець може голосувати лише за одного кандидата або не підтримувати жодного.

4.12 Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. Забороняється висувати вимогу або висловлювати прохання до виборця оприлюднити своє волевиявлення.

4.13 Після завершення голосування приміщення для голосування зачиняється і в ньому мають право знаходитись члени Виборчої комісії, представники Міністерства освіти і науки України, кандидати на посаду ректора Університету, спостерігачі.

4.14 Після перевірки цілісності пломб і печаток скриньки для голосування відкриваються Виборчою комісією почергово. При відкритті виборчої скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени Виборчої комісії.

4.15 Підрахунок голосів здійснюється відкрито і гласно членами Виборчої комісії у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Підрахунок голосів починається негайно після закінчення голосування, проводиться без перерви і закінчується після складання і підписання протоколу про результати голосування.

4.16 Члени Виборчої комісії підраховують загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, наявних у скриньках для голосування. Бюлетені для голосування розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвища та ініціали кандидатів. Окремо робляться таблички з написом «Не підтримую жодного» та «Недійсні». Під час розкладання бюлетенів визначений Виборчою комісією член комісії показує кожний бюлетень усім членам комісії та особам, які присутні під час підрахунку голосів, та оголошує прізвище кандидата, за якого подано голос. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня Виборча комісія приймає рішення шляхом голосування. При цьому кожен член Виборчої комісії має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.

4.17 Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у випадках, якщо:

- позначка у бюлетені проставлена більш як за одного кандидата;

- не проставлена жодна позначка;

- зміст волевиявлення неможливо встановити з інших причин.

4.18 У випадку, якщо члени Виборчої комісії не можуть дійти згоди щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних, зазначене питання вирішується шляхом голосування. Такий бюлетень має бути продемонстрований членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку голосів. При цьому кожен член комісії має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.

4.19 Після розкладання бюлетенів, поданих окремо за кожного кандидата, а також окремо недійсних бюлетенів визначений Виборчою комісією член комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена Виборчої комісії, кандидата на посаду ректора або спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. Під час підрахунку голосів кожен член Виборчої комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголошуються головою Виборчої комісії і підлягають включенню секретарем Виборчої комісії до протоколу про результати голосування.

4.20 Виборча комісія зобов'язана під час підрахунку голосів перевірити відповідність кількості осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата, а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними.

4.21 Виборча комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол за формою, то затверджується Міністерством освіти і науки України, у двох примірниках. Копії протоколу надаються кожному членові комісії, кандидатам на посаду ректора Університету і спостерігачам.

4.22 Кожен примірник протоколу підписують голова, заступник голови, секретар та присутні члени Виборчої комісії. У разі незгоди із результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член Виборчої комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов'язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.

4.23 Перший примірник протоколу про результати голосування передається Виборчою комісією до Організаційного комітету з наступною їх передачею до Міністерства освіти і науки України. Другий примірник протоколу залишається в Університеті.

4.24 Разом з протоколом Виборча комісія передає Організаційному комітету усі заяви та скарги, подані кандидатами на посаду ректора Університету, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду.

4.25 Процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою відеозасобів. При цьому таке фіксування не може порушувати таємницю голосування.

4.26 Результати виборів оприлюднюються протягом 24 годин після складення протоколу про результати голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях Університету, а також на офіційному веб-сайті Університету.

4.27 Якщо у виборах брали участь кілька осіб (кандидатур) і жодна з них не набрала більше 50 відсотків голосів виборців, Організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться на сьомий календарний день після проведення першого туру. У разі коли дата другого туру виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний після святкового (неробочого) дня робочий день. До бюлетенів для голосування у другому турі виборів включаються дві особи (кандидатури), які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів. У разі коли за результатами першого туру виборів на другому місці (за кількістю набраних голосів) опинилися дві і більше особи (кандидатури) з однаковою кількістю голосів, між ними проводиться міжтурове голосування для відбору особи (кандидатури), яка братиме участь у другому турі виборів. Порядок проведення міжтурового голосування визначається Організаційним комітетом.

4.28 Переможцем виборів вважається особа (кандидатура), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, а в разі проведення другого туру - більше 50 відсотків голосів осіб, які взяли участь у голосуванні.

4.29 Вибори вважаються такими, що не відбулися, у разі, коли:

- участь у виборах взяли менш як 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах;

- у першому турі виборів брала участь одна особа (кандидатура) і вона не набрала більше 50 відсотків голосів виборців, які мають право брати участь у виборах;

- у другому турі виборів жодна з двох осіб (кандидатур) не набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які взяли участь у голосуванні.

4.30 У разі прийняття Організаційним комітетом рішення про визнання виборів такими, що не відбулися, Міністерство освіти і науки України після одержання такого рішення протягом тижня з дня встановлення результатів виборів оголошує проведення нового конкурсу.

4.31 Документація, пов'язана з проведенням виборів, зберігається у закладі вищої освіти протягом п'яти років.

4.32 Якщо у день голосування в м. Харкові оголошують повітряну тривогу, то:

1) усі присутні на виборчій дільниці організовано залишають приміщення виборчої дільниці і слідують до найближчих укриттів; приміщення виборчої дільниці опломбовує голова Виборчої комісії в присутності не менше двох членів Виборчої комісії і двох спостерігачів (якщо спостерігачі присутні на цей час);

2) після завершення повітряної тривоги голова Виборчої комісії в присутності не менше двох членів Виборчої комісії і двох спостерігачів (якщо спостерігачі присутні на цей час):

– перевіряє цілісність опломбування приміщення виборчої дільниці;

– приміщення виборчої дільниці відкриває для продовження процесу голосування;

3) час голосування може продовжуватися на період, який дорівнює часу тривалості повітряної тривоги (згідно з офіційними повідомленнями про початок та завершення повітряної тривоги);

4) з моменту опломбування приміщень виборчої дільниці за їхнім станом здійснюється безперервне відеоспостереження в режимі реального часу із забезпеченням трансляції в найближчому укритті.

5. Прикінцеві положення

5.1 Положення приймається вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

5.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Предметні олімпіади у форматі НМТ