Положення про куратора академічної групи | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про куратора академічної групи

Положення про куратора академічної групи
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 11 від 27 травня 2020 року

Введено у дію наказом №254 від 28 травня 2020 року

СУЯ ХАІ-ВНВР-П/001:2020

Дата введення 27 травня 2020 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1. Положення про кураторів академічних груп (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет), Правил внутрішнього розпорядку Університету та інших нормативних і ненормативних актів Університету, що регулюють питання організації роботи зі студентами у позанавчальний час.

1.2. Положення визначає обов’язки, права та відповідальність кураторів академічних груп Університету (далі - Куратори) з метою покращення адаптації студентів в Університеті, вдосконалення навчального процесу, організації виховної роботи із студентами, реалізації завдань Університету у відповідності до вимог чинного законодавства України про вищу освіту.

1.3. Основна мета роботи Куратора - виховання культурних, висококваліфікованих фахівців з урахуванням їх індивідуальних схильностей, психофізичних і інтелектуальних здібностей, підвищення якості підготовки бакалаврів і магістрів за профілем випускових кафедр.

1.4. Куратор назначається для педагогічно-виховного супроводу навчального процесу, а саме: інформування студентів щодо навчальних, виховних, патріотичних та розважальних заходів, що відбуваються в Університеті; проведення індивідуальної навчальної і виховної роботи, контролю над кожним студентом в академічній групі, оперативного «зворотного зв’язку» зі студентами, при необхідності надання допомоги студентам у формуванні студентського колективу групи, залагодження та урегулювання конфліктів, здійснення зв’язків з батьками студентів, з’ясування проблем студентів та надання їм можливої допомоги тощо.

1.5. Виконувати обов’язки Куратора академічної студентської групи може штатний науково-педагогічний працівник Університету, що займає посаду на кафедрі, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє необхідною педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів. Кандидатури до списків Кураторів академічних груп по курсам попередньо формуються на засіданні випускової кафедри (як правило, перед початком нового навчального року), узгоджуються із заступником декана з виховної роботи та деканом факультету, подаються до відділу навчально-виховної роботи Університету, де готується проект наказу ректора про затвердження списків Кураторів академічних груп по курсам відповідної спеціальності (спеціалізації), факультету. Після підписання ректором наказу про покладання обов’язків

Куратора на певного працівника та особистого підпису про ознайомлення і згоду з цим наказом даного працівника на період чинності такого наказу права і обов’язки Куратора, що викладено у цьому Положенні, становляться частиною функціональних обов’язків цього працівника за займаною посадою та можуть зараховуватися при підрахунку його навчального навантаження (норми часу виховної роботи згідно з Додатком «Д» Положення «Норми часу для планування і обліку роботи науково-педагогічних працівників - СУ Я ХАІ-НОВ-П/002:2019). Для проведення виховної роботи за кожним Куратором закріплюється визначена кількість студентів:

- за Куратором академічної групи з 1-го по 4-й курс - студенти однієї групи, тобто 12-25 чоловік;

-за Куратором академічної групи 5-6 курсів - по 12-20 студентів однієї спеціальності (за профілем випускової кафедри), тобто по 3-5 чоловік з кожного курсу.

1.6. Куратор відповідає за виховну роботу у закріпленій групі перед заступником декану. Виконувана ним робота планується і обліковується в журналі Куратора і відображається в індивідуальному плані роботи викладача. Куратор закріплюється за академічною студентською групою, як правило, на весь період навчання студентів групи в Університеті. Заміна Куратора може робитись з поважних причин (звільнення із займаної науково-педагогічної посади, стан здоров’я, тривала відсутність у зв’язку з відрядженням або за програмами академічної мобільності тощо) або якщо Куратор не справляється з виконанням покладених на нього обов’язків за ініціативою завідувача кафедри, декана факультету або студентів групи (через письмове подання до деканату колективної заяви - не менш ніж 1/3 частина складу академічної групи).

1.7. Координатором діяльності Кураторів на факультеті є заступник декана з виховної роботи. За участі Кураторів факультет проводить зі студентами різні виховні заходи, отримує необхідну інформацію про морально-психологічний стан студентів. Звіти Кураторів заслуховуються на засіданнях кафедр та вченої ради факультету. Куратори тісно співпрацюють зі старостами груп та органами студентського самоврядування. Куратори також повинні брати участь в організації студентів для проведення загальноуніверситетських, міських, обласних та державних заходів (під керівництвом відділу виховної роботи Університету, інших посадових осіб Університету і факультету).

2. Функції і обов’язки куратора

2.1. Функціями Куратора є:

2.1.1. Прогнозування результатів академічної, науково-дослідницької, інших видів діяльності студентів групи під час навчання в Університеті.

2.1.2. Розробка і участь у реалізації програм професійного, творчого, фізичного розвитку і саморозвитку студентів групи; рекомендацій з організації навчальної та позанавчальної діяльності.

2.1.3. Адаптація студентів до умов та вимог університетської освіти: знайомство з історією та традиціями Університету; екскурсії в музеї, бібліотеки, на кафедри; зустрічі з провідними вченими.

2.1.4. Методична допомога в організації самостійної роботи студентів; залучення студентів до науково-дослідницької діяльності, участі в органах студентського самоврядування, організації й проведення факультетських, загально університетських заходів.

2.1.5. Допомога в організації колективу студентів академічної групи:

- виявлення міжособистісних стосунків студентів та характеру їх взаємовідносин, офіційних та неофіційних лідерів в групі;

- визначення цікавих для студентів творчих колективних справ і допомога в їх організації, інформування про існуючі в Університеті можливості для дозвілля студентів, занять фізичною культурою і спортом, творчими видами діяльності тощо;

- ознайомлення студентів групи з обов’язками студента Університету, з обов’язками мешканця гуртожитку Університету, що закріплено у законодавстві України і нормативних актах Університету;

- естетичне та моральне виховання, становлення у студентів групи громадянської позиції у дусі патріотизму;

- сприяння впровадженню здорового способу життя, запобіганню вживанню студентами алкоголю, тютюну та наркотиків;

- сприяти участі студентів у дотриманні традицій факультетів Університету, відзначати державні свята і пам’ятні дати.

2.1.6. Піддержання постійного зв’язку з кожним із студентів групи, з їх батьками (піклувальниками), додаткове інформування студентів про існуючі в Університеті права і пільги для студентів щодо навчання, про житлово-побутові умови, про стипендіальне забезпечення тощо, організація оперативної первинної допомоги студентам групи, що опинилися у скрутній життєвій ситуації.

2.2. З метою виконання вказаних вище функцій на Куратора покладено такі обов’язки:

2.2.1. Проведення цілеспрямованої й постійної індивідуальної роботи зі студентами, що будується на принципах довіри, тактовності, взаємодопомоги і підтримки.

2.2.2. Належне ведення «Журналу куратора», якій обов’язково містить список підопічних студентів з необхідними їх службовими й індивідуальними даними (у паперовому і електронному вигляді).

2.2.3. Дотримання морально-етичних норм при спілкуванні;

2.2.4. Ознайомлення студентів з організацією освітнього процесу, правилами внутрішнього розпорядку, наказами ректора.

2.2.5. Приділення належної уваги формуванню в кожного з підопічних студентів ініціативи, самостійності, організованості й відповідальності за доручену справу.

2.2.6. Контроль успішності студентів протягом семестру і участь у її поліпшенні, виявлення причини невстигання окремих студентів та надання їм своєчасної допомоги в навчанні.

2.2.7. Сповіщення батьків студента (у тому числі, у письмовій формі) у разі, якщо студент має більш ніж 20% пропусків з не поважної причини, у разі незадовільної успішності, та у випадку скоєння правопорушень, які можуть привести до винесення догани, виселення з гуртожитку або попередження про відрахування, а також висловлювати від імені кафедри подяку батькам за відмінне навчання й виховання дітей.

2.2.8. Ініціювання додаткових занять для студентів з предметів, де виникає висока ймовірність академічної заборгованості на кінець семестру.

2.2.9. Здійснення постійного контролю за відвідуванням занять студентами та станом їх дисципліни під час занять та у позанавчальний час.

2.2.10. Активна співпраця зі студентським активом групи.

2.2.11. Допомога студентам правильно організувати самостійну роботу й побут, виховання у студентів почуття відповідальності за збереження майна в аудиторіях та гуртожитках.

2.2.12. Знати умови життя, побуту й стан здоров'я кожного студента, у разі потреби надання їм допомоги в поліпшенні побутових умов і матеріального становища через органи самоврядування, профспілкові чи адміністративні органи Університету, періодично відвідувати гуртожиток Університету, де мешкають студенти групи, з метою допомоги ним у вирішенні соціально-побутових проблем.

2.2.13. Проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

2.2.14. Сприяння активній участі кожного студента в суспільному, науковому, культурно-масовому, спортивному житті Університету відповідно до їхніх нахилів і здібностей, у збереженні і збільшенні кращих традицій Університету.

2.2.15. Інформування деканату, кафедри, відділу навчально-виховної роботи, студентської ради, профкому студентів про запити, потреби, настрої студентів.

2.2.16. Співпраця з психологічною, юридичною службами Університету для виявлення потреб студентів у такій допомозі та у відповідній формі рекомендування ним відвідати психолога, юриста.

2.2.17. Приділення належної уваги формуванню активу групи, розвиток ініціатив активу, його самостійності, організованості і відповідальності за доручені ділянки навчально-виховної роботи.

2.2.18. Інформування студентів групи про свої актуальні контактні дані (телефон, електронна пошта, сторінки у соціальних мережах тощо), про часи прийому ректора, декана, інших посадових осіб Університету, про скриньки і телефони довіри.

2.2.19. Організація комунікацій зі студентами групи через відповідні сторінки у соціальних мережах, на сайті Університету і веб-сторінках кафедри, через інші засоби комунікацій.

2.2.20. Підтримка зв’язків з викладачами, які працюють з цією групою, та керівництвом факультету з метою оперативного вирішення тих чи інших питань, що стосуються навчання та побуту студентів.

2.2.21. Проведення зборів (кураторських годин) з групою, як правило, щотижня.

2.2.22. Внесення пропозиції щодо відзначення і заохочення кращих студентів групи, участь у складанні характеристик на студентів групи.

2.2.23. Звітування перед кафедрою й деканатом про виконання обов’язків Куратора.

2.3 У випадку тривалої відсутності Куратора на роботі декан факультету за поданням завідувача кафедри вправі вирішувати питання про тимчасову заміну Куратора на іншого працівника або ініціювати призначення нового Куратора.

3. Права

3.1. Куратор має право:

3.1.1. Бути присутнім на навчальних заняттях своїх студентів з дозволу викладача, що веде заняття.

3.1.2. Регулярно отримувати необхідну інформацію про зміст документів, що приймаються в Університеті та надходять до Університету з Міністерства освіти і науки України, які стосуються питань організації виховної роботи, вносити пропозиції щодо поліпшення навчальної, науково-дослідної роботи студентів на кафедрі, факультеті, в Університеті, культурно-побутових умов проживання студентів.

3.1.3. Брати участь у виробленні й прийнятті адміністрацією Університету рішень, що стосуються студентів групи: заохочення й покарання, складання характеристик, вселення або виселення з гуртожитку, надання матеріальної допомоги, переведення на індивідуальний графік навчання, відрахування з Університету тощо.

3.1.4. Клопотати перед деканом, ректором, перед іншими органами і організаціями про розв’язання різних питань життя студентів групи.

3.1.5. Виступати перед адміністрацією Університету про застосування установлених форм дисциплінарного та адміністративного стягнення до студентів за допущені ними порушення навчальної дисципліни, громадського порядку, правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках Університету тощо.

3.1.6. Разом з групою визначати час і місце проведення аудиторних та позааудиторних навчально-виховних заходів, самостійно обирати форми, методи, педагогічні прийоми роботи з групою.

3.1.7.3а погодженням із групою вносити пропозиції про призначення та звільнення старости групи, брати участь у формуванні активу групи.

3.1.8. Отримувати в деканаті інформацію, що стосується академічної успішності і навчальної дисципліни студентів своєї групи, мати доступ до відомостей про персональні дані про студентів та їх батьків, що містяться в документації деканатів та відділі кадрів, з метою реалізації завдань, функцій і обов’язків Куратора, при цьому отримавши такій доступ до персональних даних Куратор зобов’язується не передавати цю інформацію будь-яким 3-м особам та використовувати цю інформацію тільки з вищенаведеною метою.

3.1.9. Брати участь у розробці та затвердженні індивідуального навчального плану студента, призначенні соціальних стипендій, наданні місця в гуртожитку, складанні характеристики студента, зміни форм навчання (контрактна або бюджетна форми навчання).

3.1.10. Звертатися до декана, заступників декана, з пропозиціями щодо удосконалення виховної роботи та удосконалення умов навчання і побуту студентів.

3.1.11. Подавати пропозиції деканові факультету щодо переведення студентів на інший курс чи іншу форму навчання або щодо відрахування студентів, застосування до студентів засобів морального та матеріального заохочення, застосування стягнень до студентів, поліпшення організації навчального процесу з окремих дисциплін.

3.1.12. Отримувати за виконання обов’язків Куратора в академічній групі, високі показники групи в навчальній, науковій і громадській роботі моральне заохочення (оголошенням подяки, висвітленням позитивного досвіду роботи в засобах масової інформації тощо) та матеріальне заохочення в установленому порядку.

3.1.13. Брати участь у конкурсі професійної майстерності «Ікари ХА1» у номінації «Кращий наставник студентства».

4. Планування та звітність роботи кураторів

4.1. План виховної роботи кафедри розглядають і затверджують на засіданні кураторів, що працюють на кафедрі, протягом перших двох тижнів на початку семестру. Протягом року куратори регулярно звітують про роботу на засіданнях кафедри, а за необхідності - на вченій раді факультету. Крім того, питання про стан навчально-виховної роботи факультету може бути заслухане на вченій раді Університету.

4.2. План роботи Куратора повинен бути робочим документом у повсякденній роботі, складений на семестр за єдиною формою, з урахуванням норм часу. Типові форми планів роботи Куратора, зміст журналу Куратора, форми анкет та інших документів, що складаються у роботі Куратора, а також порядок їх заповнення, встановлюються відділом навчально-виховної роботи Університету. Систематичний контроль за роботою Куратора здійснює завідувач кафедри, заступник декана з виховної роботи, декан факультету та начальник відділу навчально-виховної роботи Університету.

4.3. Куратор кожного семестру звітує про виконану роботу на засіданні кафедри, на вченій раді факультету. Питання виховної роботи кураторів є обов’язковим пунктом у плані роботи вченої ради факультету один раз на семестр. Якість роботи куратора враховується при вирішенні питання обрання/переобрання на посаду чи подання заяви на вчене звання. Виконання обов’язків куратора враховується при визначенні різних видів заохочення співробітників.

4.4. Наприкінці року Куратор подає заступнику декана з виховної роботи звіт з аналізом роботи, проведеної в групі. Заступник декана з виховної роботи, узагальнюючи досвід роботи Кураторів кафедри, складає звіт про роботу кафедри й разом зі звітом Кураторів передає його до деканату факультету й до відділу навчально-виховної роботи Університету.

4.5. Підсумки роботи. Кураторів за попередній навчальний рік підводяться на факультеті один раз у семестр, в Університеті - один раз на рік (у вересні).

4.6. Критеріями ефективності управління системою виховної роботи на рівні Куратора академічної групи є:

- стабільний режим роботи академічної групи, відсутність серйозних випадків порушень трудової та навчальної дисципліни студентами;

- позитивна мотивація навчально-виховної діяльності студентів, що виявляється у навчальній, науково-дослідній, інших видах діяльності;

- мікроклімат у групі, що сприяє самореалізації особистості кожного студента;

- різноманітність здійснюваних форм виховної позанавчальної роботи, що забезпечують розвиток пізнавальної активності студентів при проведенні виховної роботи;

- діяльність студентського самоврядування в групі;

- активність, згуртованість групи, суспільно-корисний характер діяльності групи;

- участь групи у кафедральних, факультетських, загальноуніверситетських й інших заходах;

- сприятливі умови проходження адаптаційного періоду для студентів першого курсу;

- оволодіння студентами досвідом соціальної поведінки.

5. Відповідальність

5.1. Куратор несе відповідальність за:

-дотримання чинного законодавства та інших нормативних актів, які регламентують виховну роботу у закладах вищої освіти та безпосередньо в роботу кураторів;

- виконання плану виховної роботи Куратора в групі;

- виконання функціональних обов'язків та використання повноважень, передбачених цим Положенням.

5.2. Куратор може бути притягнутий до відповідальності в установленому порядку:

- за нехтування обов’язками Куратора, що привело до випадків систематичного або грубого чи масового порушення навчального процесу у групі, порушення студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку в Університеті та гуртожитках;

- за розголошення конфіденційної інформації (персональних даних, отриманих ним у зв’язку з виконанням обов’язків, що передбачено цим Положенням).

6. Прикінцеві положення

6.1. Це положення приймається вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

6.2. Зміни і/або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для її прийняття.

6.3. У разі внесення змін до нормативних актів, що регулюють відносини, визначені у цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства України до моменту внесення відповідних змін до цього Положення.

Предметні олімпіади у форматі НМТ