Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаУніверситетНормативні документиПоложенняПоложення про наукову діяльністьПоложення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії

Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії

Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 4 від 20 листопада 2019 року

Введено у дію наказом №483 від 21 листопада 2019 року

СУЯ ХАІ-ВАД-П/003:2019

Дата введення 21 листопада 2019 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Положення про атестацію здобувачів ступеня доктора філософії Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до «Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 року №167 (далі - Порядок) з метою організації процесу атестації здобувачів ступеня доктора філософії (PhD захист) в Університеті.

1.2 Суб'єктами процедури присудження ступеню доктора філософії в Університеті є:

1) здобувач ступеня доктора філософії (далі - Здобувач) - особа, яка навчається в Університеті на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань та/або спеціальності;

2) опонент - особа, яка не є штатним працівником Університету, та має науковий ступінь і є компетентним вченим з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію Здобувача. Компетентність вченого підтверджується присудженим йому науковим ступенем з відповідної галузі знань (науки) та/або спеціальності або присвоєним йому вченим званням за відповідною кафедрою (спеціальністю) та/або науковими публікаціями з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію Здобувача. Опонентом може бути іноземний вчений з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію Здобувача;

3) рецензент - особа, яка є штатним працівником Університету, та має науковий ступінь і є компетентним вченим з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію Здобувача;

4) спеціалізована вчена рада Університету (далі - СВР Університету) - спеціалізована вчена рада, яка утворюється Міністерством освіти і науки України (МОН) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації особи, яка здобуває ступінь доктора філософії, з метою присудження їй зазначеного ступеня. СВР Університету очолює голова - штатний науково-педагогічний (науковий) працівник Університету, який має науковий ступінь доктора наук; СВР Університету утворюється у складі голови та її членів - двох рецензентів і двох опонентів;

5) близькі особи - члени сім'ї здобувача, голови та членів СВР Університету в тому числі, чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням.

1.3 Процес атестації Здобувача - це комплекс послідовних експертних дій щодо оцінки наукового рівня дисертації та наукових публікацій Здобувача, встановлення рівня набуття Здобувачем теоретичних знань, умінь, навичок та відповідних компетентностей з метою державного визнання рівня наукової кваліфікації Здобувача шляхом присудження йому наукового ступеня. Цей процес включає до себе наступні етапи:

1) підготовка висновку з оцінкою роботи Здобувача у процесі підготовки ним дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану;

2) проведення попередньої експертизи дисертації Здобувача;

3) створення СВР Університету для проведення захисту дисертації з метою присудження Здобувачу ступеня доктора філософії;

4) публічний захист дисертації на засіданні СВР Університету (PhD захисту);

5) проведення експертизи дисертації МОН та затвердження рішення СВР Університету про присудження ступеня доктора філософії атестаційною колегією МОН;

6) прийняття вченою радою Університету рішення про видачу диплома доктора філософії Здобувачу;

а також при наявності певних обставин - етап скасування рішення СВР Університету та /або розгляд апеляцій.

1.4 Ступінь доктора філософії Здобувачу присуджується СВР Університету в результаті успішного виконання Здобувачем відповідної освітньо-наукової програми та за результатами публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Здобувач повинен мати ступінь магістра (спеціаліста). Здобувач повинен набути теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

1.5 Документом, який засвідчує присудження ступеня доктора філософії, є диплом доктора філософії державного зразка, що видається Університетом після затвердження атестаційною колегією МОН рішення СВР Університету.

1.6 Дія цього Положення поширюється на аспірантів, які навчаються (навчалися) в Університеті за PhD-програмами за денною або заочною формою навчання за рахунок видатків бюджету або за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб на третьому (освітньо-науковому) рівні, починаючи з 19.04.2016, які успішно виконали всі вимоги відповідної освітньо-наукової програми та готові здійснити публічний захист своєї дисертації у СВР Університету, яку може бути сформовано для цієї мети.

1.7 Дія цього Положення також може застосовуватися щодо дисертації здобувача, який виконав освітньо-наукову програму в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) згідно вимог п. 5 Порядку.

2. Вимоги до здобувача ступеня доктора філософії

 

2.1 Здобувач повинен:

1) підготувати дисертацію відповідно до абз. 1 п. 10, п. 12 Порядку та вимог МОН щодо оформлення дисертації (наказ МОН від 12.01.2017 Мо40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» зі змінами, що внесено наказом МОН від 31.05.2019 №759);

2) опублікувати основні наукові результати у наукових публікаціях, вимоги до яких встановлено у п.11 Порядку і наказі МОН від 23.09.2019 №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»;

3) набути теоретичні знання, уміння, навички та відповідні компетентності, що повинно підтверджуватися академічною довідкою про завершення Здобувачем відповідної освітньо-наукової програми та позитивним висновком з оцінкою його роботи в процесі підготовки дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану, підписаного науковим керівником (керівниками) Здобувача або керівником (заступником керівника) структурного підрозділу, де здійснювалася підготовка Здобувача, у разі відмови наукового керівника надати такий висновок відповідно до абз. 2 п. 13 Порядку.

2.2 Здобувач після того, як він виконав всі вимоги, що викладено у п. 2.1 цього Положення, звертається з письмовою заявою на ім'я Голови Вченої ради Університету щодо проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Така заява подається ученому секретарю Вченої ради Університету через працівника Університету, однією з функцій якого є забезпечення діяльності СВР Університету. Учений секретар разом з відповідальною особою (групою відповідальних осіб) попередньо перевіряє з формальної сторони виконання Здобувачем вимог, що викладено у пунктах 2.1, 2.3 цього Положення, реєструє дату надходження заяви та передає її до голови вченої ради Університету у день реєстрації заяви. Форму заяви Здобувача щодо проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації наведено у Додатку І до цього Положення.

Здобувач також може провести попередню - експертизу дисертації за дорученням МОН в іншому закладі вищої освіти.

2.3 Здобувач до подання заяви на ім'я голови вченої ради Університету повинен розмістити в електронному вигляді у локальній мережі Університету повний текст дисертації у форматі РІД, вказавши при цьому у тексті заяви відомості про адресу розташування у локальній мережі Університету тексту дисертації.

3. Проведення попередньої експертизи дисертації

3.1 На заяві Здобувача про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації голова вченої ради Університету (за його відсутністю - заступник голови вченої ради Університету) протягом 2-х робочих днів з моменту надходження заяви Здобувача ставить резолюцію про призначення факультету, на якому має бути підготовлено клопотання перед вченою радою Університету з пропозиціями щодо кандидатур рецензентів дисертації та кафедри Університету для проведення фахового семінару.

3.2 За дорученням декана факультету, на якого покладено обов'язок підготувати клопотання згідно вимог п.3.1 цього Положення, науковий керівник (керівники) Здобувача та завідувач кафедри, на якій виконано дисертацію, протягом 3 робочих днів з моменту отримання доручення декана факультету, з урахуванням змісту дисертації Здобувача, з яким мають можливість ознайомитися в електронному вигляді у локальній мережі Університету, готують пропозиції щодо кафедри, де може бути проведено попередню експертизу дисертації Здобувача, та кандидатури рецензентів, надаючи при цьому декану факультету відомості про:

1) найменування кафедри Університету, де може бути проведено попередню експертизу дисертації Здобувача;

2) П.І.Б. посади, наукові ступені, вчені звання двох кандидатів, на яких пропонується покласти обов'язки рецензентів дисертації Здобувача, а також:

- Їхні письмові згоди на рецензування дисертації Здобувача та на подальше їх введення до складу СВР Університету (форму згоди кандидата на рецензування дисертації Здобувача та на подальше введення до складу СВР Університету наведено у Додатку 2 до цього Положення);

- копії їхніх дипломів про наукові ступені та атестатів про вчені звання;

- список їхніх публікацій з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію Здобувача за останні 5 років.

При визначенні кандидатур рецензентів обов'язково дотримання вимог, що викладено у п. 6 Порядку.

3.3 Декан факультету протягом 5 робочих днів з моменту надходження до нього заяви Здобувача з резолюцією голови вченої ради Університету підписує клопотання перед вченою радою Університету про затвердження рекомендованих рецензентів та структурного підрозділу для проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та фахового семінару.

3.4 Вчена рада Університету на найближчому після отримання заяви Здобувача і клопотання декана факультету про затвердження рекомендованих рецензентів та кафедри для проведення попередньої експертизи дисертації засіданні за відсутності зауважень призначає двох рецензентів, кандидатури яких пропонуються до складу СВР Університету, та визначає структурний підрозділ, де проводитиметься попередня експертиза дисертації. Рішення вченої ради Університету з цього питання (а також зі всіх інших питань процедури здобуття ступеню доктора філософії у СВР Університету), приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів вченої ради, присутніх на засіданні. Це рішення зберігатиметься у атестаційній справі Здобувача.

3.5 У разі проведення за дорученням МОН попередньої експертизи дисертації здобувача, підготовка якого здійснювалась в іншому закладі освіти чи в науковій установі, проректор з наукової роботи, здійснивши  попередню перевірку формальної сторони виконання таким здобувачем вимог, що викладено у пунктах 2.1, 2.3 цього Положення, після ознайомлення з рукописом та анотацією дисертації, розглядає питання про визначення кандидатур рецензентів та кафедри, на якій буде проводитись попередня експертиза дисертації, яке виносить на розгляд вченої ради Університету через ученого секретаря вченої ради Університету (одержавши заздалегідь письмові згоди кандидатів, списки публікацій з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію здобувача та дипломи про науковий ступінь та атестати про вчене звання).

3.6 У разі відмови Університету провести попередню експертизу та підготувати зазначений висновок, що повинно бути оформлено у вигляді належним чином оформленої виписки з протоколу засідання вченої ради Університету, Здобувач має право звернутися до МОН для визначення подальшої процедури захисту дисертації.

3.7 У випадку, якщо Здобувач є близьким родичем ректора, проректора з наукової роботи, проректора з науково-педагогічної роботи, декана факультету або завідувача кафедри, всі дії щодо організації та проведення попередньої експертизи його дисертації на факультеті за дорученням голови вченої ради Університету здійснюють інший проректор або заступник декана або член кафедри, який є доктором наук із відповідної спеціальності.

3.8 Керівник структурного підрозділу Університету, на якому рішенням вченої ради Університету повинна проводитися попередня експертиза дисертації, за участю рецензентів організовує та проводить на базі такого підрозділу фаховий семінар для апробації дисертації.

Попередня експертиза дисертації проводиться протягом двох місяців з дня надходження до Університету у порядку, що передбачено у п. 2.2 цього Положення, письмової заяви Здобувача щодо проведення такої експертизи. До проведення попередньої експертизи дисертації Здобувач повинен передати до структурного підрозділу, визначеного вченою радою Університету для проведення фахового семінару, дисертацію, висновок наукового керівника (керівників), академічну довідку про виконання відповідної освітньо-наукової програми, копії наукових публікацій

Попередня експертиза дисертації включає такі процедури:

- розгляд рецензентами дисертації та наукових публікацій Здобувача, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації;

- проведення фахового семінару.

Оцінка рецензентами дисертації та наукових публікацій Здобувача, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, проводиться відповідно до вимог, що встановлено у п.11 Порядку і наказі МОН від 23.09.2019 №1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

3.9 Завідувач кафедри, на якій здійснюється попередня експертиза дисертації, надає рецензентам документи, подані Здобувачем, та організовує проведення перевірки тексту дисертації на дотримання вимог академічної доброчесності відповідно до Положення про академічну доброчесність Університету (СУЯ ХАІ-НМВ-П/004:2019). Результатом перевірки тексту дисертації Здобувача на дотримання вимог академічної доброчесності є висновок уповноваженої особи Університету, яка відповідає за перевірку кваліфікаційних робіт на відповідність вимогам академічної доброчесності. У разі наявності у такому висновку зауважень щодо дотримання вимог академічної доброчесності дисертація Здобувача до розгляду не допускається до їх повного усунення. Факт належного усунення зауважень має бути підтверджений новим висновком уповноваженої особи Університету, яка відповідає за перевірку кваліфікаційних робіт на відповідність вимогам академічної доброчесності. Крім того, обов'язковим елементом факту дотримання вимог академічної доброчесності у дисертації Здобувача повинно бути відповідна характеристика наукового керівника (керівників) Здобувача у підписаному ним(и) висновку з оцінкою роботи в процесі підготовки дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану щодо дотримання Здобувачем вимог академічної доброчесності.

3.10 Завідувач кафедри Університету, на якій рішенням вченої ради Університету повинна проводитися попередня експертиза дисертації, приймає рішення про дату і місце проведення фахового семінару для апробації дисертації за погодженням з рецензентами, яке затверджується проректором з наукової роботи Університету. Інформація про дату, час і місце проведення фахового семінару розміщується на сайті Університету. У фаховому семінарі беруть участь Здобувач, його науковий керівник (керівники), рецензенти. У фаховому семінарі можуть брати участь наукові і науково-педагогічні працівники кафедри, де проводилася підготовка дисертації, кафедри, де проводиться попередня експертиза дисертації, інші науковці, що запрошені рецензентами або завідувачем відповідної кафедри Університету, на якій проводиться попередня експертиза дисертації, а також у разі наявності місць в аудиторії, де буде проходити фаховий семінар, кожна бажаюча особа за умови попереднього погодження з завідувачем відповідної кафедри Університету, де організовано проведення фахового семінару для апробації дисертації. Методичні рекомендації щодо процедури проведення фахового семінару з апробації дисертації може затверджувати проректор з наукової роботи Університету.

3.11 Рецензенти за результатами попередньої експертизи дисертації готують висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, у якому, зокрема, зазначається інформація про відповідність дисертації вимогам, передбаченим п.10 Порядку, кількість наукових публікацій, повноту опублікування результатів дисертації та особистий внесок Здобувача до всіх наукових публікацій, опублікованих із співавторами та зарахованих за темою дисертації. Окремим питанням у цьому висновку повинні бути твердження рецензента про наявність (відсутність) фактів порушення академічної доброчесності у дисертації Здобувача. Рецензенти забезпечують об'єктивність підготовленого ними висновку. Методичні рекомендації щодо змісту, форми і порядку заповнення висновку рецензентів про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Здобувача може затверджувати проректор з наукової роботи Університету.

3.12 Висновок наукового керівника (керівників) або структурного підрозділу (у двох примірниках) та висновок рецензентів про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (у двох примірниках) видаються Здобувачеві. Третій екземпляр вказаних висновків залишається у структурному підрозділі Університету, на якому проводилася попередня експертиза дисертації Здобувача.

3.13 У разі коли такі висновки є позитивними, Здобувач подає заяву на ім'я голови вченої ради Університету щодо утворення ради для проведення захисту дисертації з метою присудження ступеня доктора філософії і подає засвідчені в установленому порядку копії одержаних ним академічної довідки про виконання відповідної освітньо-наукової програми, висновку наукового керівника (керівників) або структурного підрозділу і висновку рецензентів про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Після видачі Здобувачеві зазначених висновків забороняється вносити зміни до тексту дисертації. Вказані у цьому пункті дії Здобувача щодо подання заяви і документів здійснюються ним через ученого секретаря вченої ради Університету, якій попередньо перевіряє з формальної сторони зміст заяви Здобувача і перелік документів, реєструє дату надходження заяви та передає її до голови вченої ради Університету у день реєстрації заяви. Форму вказаної заяви Здобувача наведено у Додатку 3 до цього Положення.

3.14 У разі коли висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації за результатами попередньої експертизи дисертації є негативним, діючим законодавством України не передбачено його оскарження.

4. Створення СВР Університету для проведення захисту дисертації з метою присудження здобувачу ступеню доктора філософії

4.1 Після отримання заяви Здобувача у порядку, що викладено у п. 3.13 цього Положення, Університет готує клопотання про утворення СВР Університету, що може утворюватися із спеціальності, з якої Університет має ліцензію на провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти.

4.2 До подання клопотання Університету до МОН про утворення СВР Університету рецензенти та завідувач кафедри, на якій була виконана дисертація здобувача та/або проведена її попередня експертиза, готують пропозиції щодо створення разової СВР Університету для захисту розглянутої дисертації, пропонують кандидатуру її голови та визначають опонентів. При підготовці таких пропозицій обов'язково дотримання вимог, що викладено у п. 6 Порядку.

4.3 Проректор з наукової роботи звертається до фахівців, яких було запропоновано для включення до складу СВР Університету, з проханням надати письмову відповідь щодо згоди на головування та опанування дисертації Здобувача, а також відомості про себе (посада, місце основної роботи, науковий ступінь, вчене звання, наявність публікацій з наукового напряму, за яким підготовлено дисертацію Здобувача за останні п'ять років), копій дипломів про наукові ступені та атестатів про вчені звання. Форму згоди кандидата для виконання обов'язків голови СВР  Університету, кандидата на опанування дисертації Здобувача та на подальше їх введення до складу СВР Університету наведено у Додатку 4 до цього Положення).

4.4 Після отримання від проректора з наукової роботи відомостей про запланованих голову СВР Університету та опонентів Здобувача та підтвердження їх згоди, рецензенти та завідувач кафедри, на якій була виконана дисертація Здобувача та/або проведена її попередня експертиза, передають клопотання про кандидатури голови СВР Університету та опонентів разом з висновком про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації для розгляду на вченій раді Університету. При негативних результатах голосування вченою радою Університету щодо пропозицій до складу СВР Університету проректор з наукової роботи пропонує рецензентам та завідувачу кафедри, на якій була виконана дисертація здобувача та/або проведена її попередня експертиза, запропонувати інші кандидатури голови та опонентів.

4.5 Голова СВР Університету протягом тижня після ухвалення рішення вченою радою Університету про затвердження складу СВР Університету, надає проректору з наукової роботи для погодження пакет документів, необхідних для подання до МОН клопотання про утворення ради, а саме:

1) клопотання про створення СВР Університету з відповідним обґрунтуванням та інформуванням про наявність належних умов для функціонування СВР Університету;

2) персональний склад СВР Університету із зазначенням прізвища, імені, по батькові, місця основної роботи та наукових публікацій відповідно до абз. 10 п. 6 Порядку;

3) копії дипломів про наукові ступені, атестатів про вчене звання голови та членів СВР Університету;

4) довідки про згоду на участь у роботі СВР Університету голови та членів СВР Університету.

4.6 Після погодження проректором з наукової роботи вказаний у п. 4.5 цього Положення пакет документів передається на підпис ректору Університету. Після підписання ректором клопотання до МОН про утворення СВР Університету із додатками голова СВР Університету направляє його до МОН.

Вказані у пунктах 4.5, 4.6 цього Положення дії може здійснювати працівник Університету, однією з функцій якого є забезпечення діяльності СВР Університету відповідно до вимог абз. 3 п. 5 Порядку.

4.7 МОН протягом місяця з дати надходження клопотання приймає рішення про утворення СВР Університету, про що видається відповідний наказ, якій розміщується на сайті МОН.

4.8 Якщо один із затверджених наказом МОН членів СВР Університету не може взяти участі у її засіданні, Університет надсилає МОН клопотання про зміну складу СВР Університету. МОН протягом місяця з дати надходження клопотання приймає рішення про зміну складу СВР Університету, про що видається відповідний наказ.

4.9 Оплата праці голови та членів СВР Університету, відшкодування витрат на відрядження опонентів здійснюються відповідно до законодавства, що регулює оплату праці голови та членів екзаменаційної комісії закладу вищої освіти та відшкодування витрат на відрядження членів екзаменаційної комісії, призначених з інших міст.

4.10 Після опублікування на сайті МОН наказу про створення СВР Університету Здобувач має подати її голові документи, вичерпний перелік яких міститься у п. 16 Порядку, а саме:

1) заяву Здобувача щодо проведення його атестації (форму наведено у Додатку 5 до цього Положення);

2) копію першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;

3) копію диплома магістра (спеціаліста). У разі коли документ про вищу освіту видано іноземним закладом вищої освіти, додатково подається копія документа про визнання іноземного документа про вищу освіту;

4) копію свідоцтва про зміну імені (у разі потреби);

5) витяг з наказу про зарахування до аспірантури (прикріплення до закладу вищої освіти (наукової установи), засвідчений в установленому порядку;

6) академічну довідку про виконання відповідної освітньо-наукової програми;

7) висновок наукового керівника (керівників) Здобувача або відповідного структурного підрозділу відповідно до абз. 2 п. 13 Порядку (два примірника);

8) висновок рецензентів про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (два примірники);

9) дисертацію в друкованому (три примірники) та в електронному вигляді у форматі PDF (на компакт-диску);

10) копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань (копії зазначених публікацій засвідчуються завідувачем кафедри, на якій виконано дисертацію);

11) за необхідності/наявності акти/довідки про участь Здобувача у виконаних науково-дослідних роботах із номерами їх державної реєстрації, в рамках яких підготовлено дисертацію (1 примірник). Оригінали довідок (актів тощо) можуть бути включені до першого примірника дисертації як додатки, а їхні копії - до додатків у інші примірники.

12) якщо у висновку вказано на впровадження результатів дослідження, то необхідно надати відповідну довідку/акт про впровадження/використання результатів дисертаційної роботи із організації, яка впровадила/використовує результати дисертаційного дослідження (1 примірник). Оригінали довідок (актів тощо) можуть бути включені до першого примірника дисертації як додатки, а копії - до додатків у інші примірники.

Зазначені вище документи подаються Здобувачем до голови СВР Університету. Оригінали документів, що подаються відповідно до підпунктів 2 - 4 цього пункту, після прийняття заяви повертаються Здобувачеві, копії зазначених документів засвідчуються підписом Здобувача, якій завіряється начальником відділу діловодства Університету. Інші документи повинні бути завірені в установленому порядку (у відділі кадрів, відділі діловодства та архіву, відділі аспірантури Університету, головою СВР Університету).

У разі оформлення документів іноземця або особи без громадянства повне ім'я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі іноземця.

4.11 Голова СВР Університету приймає документи до розгляду, наносить на заяву Здобувача відповідну резолюцію, проставляє дату їх прийняття та свій підпис. Копію заяви з резолюцією, підписом та датою, а також заповненні і підписані повідомлення про захист дисертації Здобувача голова СВР Університету передає (паперовий варіант, відскановану копію) до працівника Університету, однією з функцій якого є забезпечення діяльності СВР Університету.

4.12 На офіційному веб-сайті Університету в розділі, в якому міститься інформація про діяльність спеціалізованих вчених рад, працівником Університету, однією з функцій якого є забезпечення діяльності СВР Університету, розміщується інформація про прийняття дисертації до розгляду та анотація дисертації. Крім того, цей працівник реєструє, проставляє на повідомленнях вихідні номери, проставляє печатку Університету у відділі діловодства та архіву. Один екземпляр повідомлення про захист залишається в Університеті.

У тижневий строк після прийняття документів Здобувача відповідно до пунктів 4.10, 4.11 цього Положення працівник Університету, однією з функцій якого є забезпечення діяльності СВР Університету, сканує повідомлення про захист, квитанцію про сплату Здобувачем за опублікування повідомлення про захист дисертації та електронною поштою надсилає відскановані оригінали повідомлень у форматі PDF, TIFF або JPG та текст повідомлення у форматі DOC. У темі листа зазначається прізвище здобувача наукового ступеня та шифр спецради СВР Університету. Повідомлення необхідно надсилати по кожному здобувачу окремим листом.

Повідомлення, які надходитимуть до 10 числа поточного місяця, розміщуватимуться на веб-сайті МОН у перший робочий день наступного місяця.

Повідомлення, які надходитимуть до 25 числа поточного місяця поточного місяця, будуть опубліковані на веб-сайті МОН України у двадцятий робочий день наступного місяця.

Повідомлення про прийняття дисертації до захисту, які будуть розміщуватися на веб-сайті МОН України, безоплатні.

Після опублікування повідомлення про захист робиться копія цієї публікації та надається голові СВР Універистету (додається до атестаційних документів спецради).

4.13 Надання платних послуг у сфері освітньої діяльності на здобуття ступеня доктора філософії для осіб, які навчаються (навчалися) відповідно до договорів укладених з фізичними або юридичними особами, у тому числі для осіб, які не навчаються (навчалися) в Університеті, здійснюється відповідно до діючого законодавства України.

5. Публічний захист дисертації на здобуття ступеню доктора філософії

5.1 Голова СВР Університету передає опонентам для вивчення дисертацію та наукові публікації за її темою.

5.2 Члени СВР Університету при вивченні дисертації та наукових праць використовують відомості про дотримання  Здобувачем вимог академічної доброчесності, що містяться:

- у відповідній характеристиці наукового керівника (керівників) Здобувача у підписаному ним(и) висновку з оцінкою роботи в процесі підготовки дисертації та виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану щодо дотримання Здобувачем вимог академічної доброчесності;

- висновку уповноваженої особи Університету, яка відповідає за перевірку кваліфікаційних робіт на відповідність вимогам академічної доброчесності, щодо дотримання Здобувачем зазначених вимог.

За необхідності, члени СВР Університету можуть зробити запит розширеного протоколу перевірки на наявність текстових запозичень у дисертації та наукових працях Здобувача у керівника структурного підрозділу університету, де виконувалась дисертація та де було підготовлено висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

5.3 Опоненти подають голові СВР Університету підписані ними відгуки у місячний строк після прийняття документів до розгляду. Підписи опонентів завіряються та скріплюються печатками установ, у яких вони працюють. У відгуку опонента визначається ступінь актуальності обраної теми, обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизна, повнота викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації, відсутність (наявність) порушення академічної доброчесності, рекомендація чи заперечення щодо присудження Здобувачу ступеня доктора філософії з відповідної галузі знань. У разі коли відгук не подано своєчасно або він не відповідає зазначеним вище вимогам, голова СВР Університету може повернути його опонентові для доопрацювання або замінити опонента. У разі заміни опонента МОН надсилається вмотивоване клопотання про внесення змін до складу СВР Університету.

5.4 Після надходження до СВР Університету відгуків опонентів її члени у робочому порядку погоджують дату проведення захисту дисертації, що призначається не пізніше ніж у тритижневий строк з дня одержання другого відгуку опонента головою СВР Університету. Працівник Університету, однією з функцій якого є забезпечення діяльності СВР Університету, отримавши інформацію про погоджену дату проведення захисту дисертації не пізніше трьох робочих днів після погодження дати інформує наукову громадськість про це шляхом розміщення відомостей про дату проведення захисту дисертації на офіційному веб-сайті Університету у розділі, що присвячений діяльності спеціалізованих вчених рад.

5.5 Працівник Університету, однією з функцій якого є забезпечення діяльності СВР Університету, не пізніше ніж за десять робочих днів до дати захисту дисертації розміщує в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Університету, у розділі, в якому міститься інформація про діяльність спеціалізованих вчених рад, примірник дисертації (із забезпеченням відкритих форматів текстових даних), висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, відгуки опонентів, адреси, на які слід надсилати зауваження на дисертацію та звернення інших осіб. Зазначені матеріали зберігаються у відкритому доступі на веб-сайті Університету протягом трьох місяців з дати набрання чинності наказом Університету про видачу Здобувачеві диплома доктора філософії. Вимоги, передбачені цим пунктом, не поширюються на дисертації, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, або інформацію для службового користування.

До репозитарію НТБ Університету надсилаються дисертація, анотація дисертації та відгуки офіційних опонентів не пізніше ніж за десять робочих днів до дати захисту дисертації.

5.6 Всі зауваження та звернення інших осіб, що надійшли на електронну адресу Університету, повинні відразу передаватися голові СВР Університету та Здобувачу.

5.7 За бажанням Здобувача СВР Університету зобов'язана проводити захист дисертації за наявності негативного відгуку одного з опонентів. Якщо негативні відгуки надійшли від двох опонентів, дисертація знімається з розгляду, а Здобувачеві повертаються всі подані ним матеріали, крім його заяви та одного примірника дисертації. Про зняття дисертації з розгляду голова СВР Університету з візою проректора з наукової роботи повідомляє МОН протягом трьох робочих днів.

5.8 За тиждень до засідання СВР Університету її голова забезпечує підготовку:

- реєстраційної картки (форму наведено у Додатку 6 до цього Положення);

- бюлетенів для таємного голосування (форму наведено у Додатку 7 до цього Положення).

5.9 За тиждень до засідання СВР Університету Здобувач звертається із заявками, які підписано головою СВР Університету:

1) до працівника Університету, однією з функцій якого є забезпечення діяльності СВР Університету, щодо забезпечення проведення аудио- та відеозапису засідання СВР Університету;

2) до начальника відділу технічних засобів навчання Університету із заявкою щодо надання диктофона та мікрофона;

3) до начальника центру зв'язків з громадськістю Університету щодо надання відеокамери для запису захисту дисертації;

4) до диспетчерської служби Університету про день, час та місце захисту дисертації;

5) за необхідності, до начальника відділу охорони Університету із переліком усіх осіб зі сторонніх організацій, які планують бути присутніми на захисті.

5.10 Для членів СВР Університету Здобувач готує паперові копії слайдів презентації, а також скриньку для таємного голосування, указку.

5.11 За 10 днів до захисту на дошці оголошень Університету розміщується оголошення про засідання СВР Університету, де на порядку денному – захист Здобувача.

5.12 Публічний захист дисертації проводиться на засіданні СВР Університету. Захист дисертації повинен мати характер відкритої наукової дискусії, у якій зобов'язані взяти участь голова та члени СВР Університету, а також можуть взяти участь присутні на засіданні. Під час захисту відповідно до законодавства забезпечується аудіофіксація (запис фонограми) та відеофіксація засідання СВР Університету.

5.13 Запис (звукозапис, відеозапис) такого засідання оприлюднюється на веб-сайті Університету у розділі, в якому міститься інформація про діяльність спеціалізованих вчених рад, не пізніше наступного робочого дня з дати проведення засідання та зберігається на веб-сайті не менше трьох місяців з дати набуття чинності згідно з наказом по Університету про видачу Здобувачеві диплома доктора філософії.

5.14 У ході засідання СВР Університету встановлює рівень набуття Здобувачем теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, що дало йому можливість одержати нові науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати проведених досліджень і розв'язати конкретне наукове завдання у відповідній галузі знань, та оволодіння Здобувачем методології наукової та педагогічної діяльності.

5.15 Засідання СВР Університету вважається правомочним у разі участі у ньому та голосуванні повного складу ради. У разі потреби один з опонентів, який надав позитивний відгук, може взяти участь у засіданні ради з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу. Голова та члени СВР Університету мають рівні права під час захисту дисертації Здобувачем, забезпечують високий рівень вимогливості під час розгляду дисертацій, проведення їх захисту та ухвалення обґрунтованих рішень.

5.16 Засідання СВР Університету проводиться її головою державною мовою за процедурою, що зазначено у п. 22 Порядку.

5.17 Дисертації, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, або інформацію для службового користування, розглядаються з урахуванням вимог законодавства з питань державної таємниці та службової інформації.

5.18 Здобувач має право зняти дисертацію із захисту за письмовою заявою, поданою на засіданні СВР Університету до початку таємного голосування. У такому разі Здобувачеві повертаються документи, які він подавав до СВР Університету, крім заяви та одного примірника дисертації. Якщо СВР Університету встановила порушення академічної доброчесності в дисертації та/або наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, заява про зняття дисертації із захисту не приймається. У такому разі СВР Університету приймає рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії.

5.19 У разі прийняття СВР Університету рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії усі виявлені нею протягом розгляду дисертації та висловлені під час її захисту недоліки, порушення та зауваження, що стали підставою для прийняття такого рішення, зазначаються у рішенні. Здобувачеві надається засвідчена в установленому порядку копія зазначеного рішення та повертаються подані ним документи, крім заяви, висновку наукового керівника (керівників) або відповідного структурного підрозділу, висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації та одного примірника дисертації.

У такому разі до МОН надсилаються разом із супровідним листом засвідчені в установленому порядку копії рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії та стенограми (розшифрованої фонограми) засідання СВР Університету.

Дисертація, за результатами захисту якої прийнято рішення про відмову у присудженні ступеня доктора філософії, може бути подана до захисту повторно після доопрацювання не раніше ніж через один рік з дня прийняття такого рішення (крім випадків, передбачених абз. 3 п. 12 Порядку).

5.20 У разі прийняття СВР Університету рішення про присудження ступеня доктора філософії на основі наявних документів у справі Здобувача, пропозицій, зауважень та відгуків, висловлених під час захисту дисертації, готується рішення про присудження ступеня доктора філософії (у двох примірниках).

У рішенні повинно зазначатися:

1) актуальність теми й отриманих результатів та їх зв'язок із планами наукових робіт Університету;

2) найбільш суттєві наукові результати, отримані особисто Здобувачем та їх новизна;

3) обґрунтованість і достовірність отриманих наукових результатів;

4) рівень теоретичної підготовки Здобувача та рівень його обізнаності з результатами наукових досліджень інших учених (порівняно з результатами наукових досліджень Здобувача);

5) теоретичне та практичне (за наявності) значення результатів роботи;

6) ступінь упровадження (використання) результатів роботи на момент її захисту (за наявності) або рекомендації щодо подальшого використання (упровадження) отриманих у роботі результатів;

7) відповідність дисертації визначеній спеціальності та вимогам до дисертацій із формулюванням наукового завдання, за вирішення якого Здобувач заслуговує на присудження ступеня доктора філософії.

Рішення підписують голова СВР Університету, рецензенти та опоненти, підписи яких завіряються відділом діловодства Університету.

5.21 Здобувач готує текст стенограми (ідентичний за змістом із фонограмою). Працівник Університету, однією з функцій якого є забезпечення діяльності СВР Університету, надає йому методичні поради, допомогу в оформленні розшифрованої стенограми та перевіряє її. Стенограма повинна бути ідентична фонограмі. У стенограмі обов'язково фіксують доповідь Здобувача, а також усі критичні зауваження, що містяться у відгуках на дисертацію й були висловлені під час дискусії щодо дисертації, та відповіді на них Здобувача, висновок СВР Університету щодо дисертації.

5.22 Атестаційна справа Здобувача - це справа, що формується з документів, пов'язаних з атестацією Здобувача згідно з цим Положенням та порядком оформлення атестаційної справи.

Працівник Університету, однією з функцій якого є забезпечення діяльності СВР Університету, надає Здобувачу методичні поради та допомогу в оформленні та формуванні атестаційної справи Здобувача.

Усі документи, що стосуються розгляду дисертації та проведення її захисту в раді, формуються в перший примірник атестаційної справи Здобувача, який зберігається в Університеті протягом десяти років з дати набрання чинності наказом Університету про видачу диплома доктора філософії, а рішення СВР Університету щодо присудження ступеня доктора філософії та один примірник дисертації підлягають постійному зберіганню.

Другий примірник атестаційної справи Здобувача згідно із встановленим п 27 Порядку переліком, якій є вичерпним, надсилається до МОН протягом місяця з дня захисту дисертації. Другий примірник атестаційної справи Здобувача, оформлений з порушенням установлених вимог, МОН до розгляду не приймається. Атестаційна справа Здобувача, прийнята МОН до розгляду, не може бути знята з розгляду Здобувачем чи відкликана СВР Університету, у якій здійснювався захист дисертації.

5.23 Відповідальність за дотримання вимог щодо проведення захисту дисертації несе голова СВР Університету та проректор з наукової роботи.

6. Експертиза атестаційної справи здобувача в МОН

6.1 МОН з метою здійснення контролю за дотриманням СВР Університету вимог нормативно-правових актів з питань атестації Здобувача:

- розглядає документи атестаційної справи Здобувача щодо дотримання СВР Університету процедури розгляду дисертації;

- проводить експертизу дисертації щодо актуальності обраної теми, обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх новизни, повноти викладу в наукових публікаціях, зарахованих за темою дисертації, відсутності (наявності) порушення академічної доброчесності.

6.2 До проведення експертизи дисертації МОН може залучати:

- членів експертних рад МОН з проведення експертизи дисертацій з відповідного наукового напряму;

- працівників закладів вищої освіти (наукових установ) шляхом утворення групи експертів;

- окремих вчених шляхом призначення їх експертами.

Суб'єкт експертизи проводить експертизу дисертації, розміщеної в електронному вигляді на офіційному веб-сайті Університету, готує висновок, подає його до МОН. Зазначений висновок долучається до матеріалів атестаційної справи Здобувача.

6.3 У МОН готується узагальнений висновок, який подається на розгляд атестаційної колегії МОН.

6.4 Атестаційна колегія МОН розглядає узагальнений висновок та затверджує рішення ради про присудження ступеня доктора філософії.

6.5 Наказ МОН про затвердження рішення СВР Університету на підставі рішення атестаційної колегії МОН розміщується на офіційному веб-сайті МОН.

6.6 Строк розгляду МОН дисертації та атестаційної справи Здобувача не повинен перевищувати чотирьох місяців. За особливих обставин, які потребують більш тривалого строку для проведення експертизи дисертації, про продовження такого строку МОН інформує Університет.

6.7 Пропозиції та заяви фізичних і юридичних осіб щодо додаткової оцінки дисертації й атестаційної справи Здобувача розглядаються МОН до ухвалення рішення.

7. Затвердження рішення СВР Університету про присудження ступеня доктора філософії та ухвалення рішення про видачу диплома доктора філософії

7.1 Вчена рада Університету після набрання чинності наказу МОН про затвердження рішення СВР Університету про присудження ступеня доктора філософії на найближчому засіданні ухвалює рішення про видачу диплома доктора філософії, яке вводиться в дію наказом ректора та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету (у розділі, присвяченому діяльності вченої ради Університету та у розділі, в якому міститься інформація про діяльність спеціалізованих вчених рад Університету).

7.2 Рішення СВР Університету про присудження ступеня доктора філософії набирає чинності з дати набрання чинності наказом Університету про видачу диплома доктора філософії. Проект наказу про видачу диплома готує працівник Університету, однією з функцій якого є забезпечення діяльності СВР Університету, протягом 2 тижнів з дня затвердження рішення про видачу диплома доктора філософії вченою радою Університету.

7.3 Диплом доктора філософії видається Здобувачеві в порядку, встановленому Університетом.

Здобувачеві, підготовка якого здійснювалася відповідно до угоди між Університетом та іноземним закладом вищої освіти (науковою установою) та якому присуджено ступінь доктора філософії, видається два дипломи доктора філософії відповідно до законодавства держав-сторін угоди.

Відшкодування витрат на виготовлення бланків диплома доктора філософії здійснюється відповідно до законодавства.

7.4 У разі втрати, знищення або пошкодження диплома доктора філософії Університет видає його дублікат з новим порядковим номером та інформацією відповідно до раніше виданого диплома за рахунок коштів особи, яка отримує дублікат. Для видачі дубліката диплома до Університету подаються:

- заява особи про видачу дубліката диплома доктора філософії;

- довідка органу внутрішніх справ про втрату диплома доктора філософії (у разі наявності);

- копія першої сторінки паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;

- копія втраченого, знищеного або пошкодженого диплома доктора філософії (у разі наявності).

У разі зміни особою імені диплом на новий не обмінюється.

7.5 Визнання здобутого в іноземному закладі вищої освіти ступеня доктора філософії та проведення процедури його визнання здійснюється відповідно до законодавства.

8. Скасування рішення СВР Університету, розгляд апеляцій

8.1 У разі виявлення порушення СВР Університету вимог Порядку МОН скасовує рішення СВР Університету про присудження ступеня доктора філософії.

8.2 Наказ МОН про скасування зазначеного рішення СВР Університету на підставі рішення атестаційної колегії МОН розміщується на офіційному веб-сайті МОН.

8.3 Виявлення МОН академічного плагіату в захищеній дисертації є підставою для позбавлення на два роки наукового керівника права участі в підготовці здобувачів, позбавлення голови та членів СВР Університету на два роки права участі в атестації здобувачів.

8.4 Здобувач має право ознайомитися з узагальненим висновком МОН після ухвалення МОН рішення про скасування рішення ради про присудження ступеня доктора філософії. Копія такого висновку надається Здобувачеві в місячний строк на його прохання.

8.5 Якщо рішення СВР Університету про присудження ступеня доктора філософії скасовано МОН у зв'язку з порушенням процедури розгляду дисертації, така дисертація може бути подана Здобувачем до захисту повторно.

8.6 Якщо рішення СВР Університету про присудження ступеня доктора філософії скасовано МОН у зв'язку з порушенням вимог до дисертації та наукових публікацій, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, така дисертація може бути подана до захисту здобувачем повторно після її доопрацювання не раніше ніж через рік з дати ухвалення рішення про скасування такого рішення СВР Університету.

8.7 Якщо рішення СВР Університету про присудження ступеня доктора філософії скасовано МОН у зв'язку з порушенням академічної доброчесності в дисертації та/або наукових публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, така дисертація не може повторно подаватися до захисту.

8.8 На рішення СВР Університету про відмову в присудженні ступеня доктора філософії Здобувач може подати протягом двох місяців з дня захисту дисертації апеляцію до Університету або до МОН.

8.9 Розгляд апеляції в Університеті здійснюється в порядку, встановленому Університетом. У разі надходження апеляції до Університету на підставі розпорядження ректора або проректора з наукової роботи утворюється апеляційна комісія із залученням фахівців за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію Здобувача. Головою апеляційної комісії призначається, як правило, керівник проектної групи з відповідної спеціальності. Апеляційна комісія готує висновок, який підписують усі члени комісії, для розгляду на вченій раді Університету. У разі коли апеляція Здобувача не містить аргументів по суті виявлених недоліків, апеляційна комісія не утворюється.

8.10 На рішення МОН про скасування рішення СВР Університету про присудження ступеня доктора філософії Здобувач може подати апеляцію до МОН не пізніше ніж через два місяці з дня його прийняття. У разі надходження апеляції МОН утворює апеляційну комісію із залученням фахівців за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію Здобувача. Головою апеляційної комісії призначається, як правило, член атестаційної колегії МОН. Апеляційна комісія готує висновок, який підписується всіма членами комісії, для розгляду атестаційною колегією МОН. У разі коли апеляція Здобувача не містить аргументів по суті виявлених недоліків, апеляційна комісія не створюється.

8.11 Рішення МОН України за результатами розгляду апеляції може бути оскаржено в судовому порядку. У разі прийняття рішення суду щодо повторного розгляду дисертації та атестаційної справи Здобувача такий розгляд здійснюється МОН з залученням фахівців, які не брали участі в попередній експертизі дисертації.

9. Прикінцеві положення 

9.1 Це Положення приймається вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

9.2 У разі внесення змін до законодавства України про вищу освіту, що регулюють відносити, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми законодавства до моменту внесення відповідних змін до цього Положення.

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

 

Вступнику