Типова посадова інструкція професора | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Типова посадова інструкція декана факультету

Типова посадова інструкція професора
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 9 від 20 березня 2024 року

 

Введено в дію
наказом №139 від 21 березня 2024 року

 

СУЯ ХАІ-ВК-ТПІ-2310.1/002:2024

Дата введення 21 березня 2024 року

Редакція № 2

Вступ

Типова посадова інструкція професора Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) регламентує кваліфікаційні вимоги, функціональні обов’язки, права і відповідальність особи, яка займає посаду професора, установлює вимоги щодо структури, оформлення, погодження і затвердження посадової інструкції професора Університету. Типова посадова інструкція професора приймається вченою радою Університету і вводиться у дію наказом ректора Університету.

Посадова інструкція професора Університету на підставі цієї Типової посадової інструкції професора з урахуванням особливостей діяльності конкретної кафедри розробляється завідувачем цієї кафедри, перевіряється деканом факультету, погоджується начальниками юридичного відділу, відділу кадрів, проректором з науково-педагогічної роботи, затверджується і вводиться у дію наказом ректора Університету.

Наведені нижче у Типовій інструкції професора розділи 1 - 7 і Додаток А є обов’язковими для включення до посадової інструкції професора Університету. Текст повинно бути надруковано однаковим шрифтом (замість тексту з курсивом вказувати актуальні для посади професора відповідної кафедри відомості), розробником документу вказувати завідувача кафедри, особою, хто перевіряє, вказувати декана факультету. У колонтитулах до документу реквізити системи управління якістю вказувати як «СУЯ ХАІ-К/номер кафедри/-ї\1-2310.1/002:2024». Зразок титульного аркушу посадової інструкції професора наведено у Додатку А до цієї Типової посадової інструкції. 

1. Загальні положення

1.1. Посадова інструкція професора кафедри /повне найменування кафедри/ Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблена відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336, Професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладу вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 610 (далі - Професійний стандарт), Статуту Університету (далі - Статут), Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, призначення та звільнення з посад, продовження терміну роботи науково-педагогічних працівників Університету (СУЯ ХАІ-ВК-П/001:2015, редакція № 4 - далі «Положення про конкурс») та інших нормативних актів, що регулюють трудові правовідносини в Україні та Університеті.

1.2. Відповідно до Типової посадової інструкції професора СУЯ ХАІ-ВК-ТПІ-2310.1/002^024 з урахуванням особливостей кафедри та Положення про кафедру /повне найменування кафедри/ ця посадова інструкція регламентує кваліфікаційні вимоги, функціональні обов’язки, права і відповідальність особи, що займає посаду професора кафедри /повне найменування кафедри/ (далі - професор).

1.3. Професор є науково-педагогічним працівником. Посада професора належить до категорії «Професіонали у галузі освіти і навчання», код КП 2310.1 «Професори та доценти» за Класифікатором професій ДК 003:2010.

1.4. Посада професора є такою, що заміщується за результатами конкурсного відбору. Особа на посаду професора обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою радою Університету. Порядок виборів на вказану посаду визначається Статутом Університету і Положенням про конкурс. З особою, яка обрана на посаду професора, укладається трудовій договір. Особа на посаду професора приймається на роботу ректором Університету відповідно до Кодексу законів про працю України й іншими нормативними актами, які регулюють питання прийому на роботу і звільнення з роботи в Україні і Університеті.

В окремих випадках, у разі неможливості забезпечення освітнього процесу наявними штатними працівниками, вакантна посада професора може заміщуватися за трудовим договором до проведення конкурсного заміщення цієї посади, але не довше ніж до закінчення поточного навчального року.

1.5. Професор безпосередньо підпорядковується завідувачу кафедри /повне найменування кафедри/, виконує накази і розпорядження ректора, розпорядження проректора з науково-педагогічної роботи Університету, декана факультету /повне найменування факультету/, інших посадових осіб Університету відповідно до завдань і функцій кафедри.

1.6. У своїй діяльності професор повинен керуватися Конституцією України; чинним законодавством України з питань освіти і науки, з питань праці тощо; наказами керівництва Міністерства освіти і науки України, що стосуються освітньої діяльності у закладі вищої освіти; Статутом, Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку Університету; Положенням про кафедру, рішеннями вченої ради Університету (факультету), наказами і розпорядженнями ректора Університету; розпорядженнями проректора з науково-педагогічної роботи; розпорядженнями і вказівками декану факультету; розпорядженнями і дорученнями завідувача кафедри; правилами і нормами з охорони праці, пожежної безпеки; цією посадовою інструкцією.

1.7. Працівник на посаді професора повинен володіти загальними і професійними компетентностями та професійними кваліфікаціями, що викладено у Професійному стандарті відповідно до посади «Професор».

1.8. Працівник на посаді професора протягом дії трудового договору повинен постійно відповідати вимогам до досягнень у професійній діяльності науково- педагогічних (наукових) працівників, що передбачено Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» від 30.12.2015 № 1187 (зі змінами).

1.9. Виконання вимог посадової інструкції є обов'язковими для працівника з моменту його ознайомлення з ними.

2. Посадові обов’язки

Особа на посаді професора зобов’язана:

2.1. Проводити навчальну, методичну, наукову, організаційну, профорієнтаційну та виховну роботи відповідно до індивідуального плану згідно з розподілом навчального навантаження й обов'язків між співробітниками кафедри.

2.2. Здійснювати планування, організацію, самоконтроль своєї діяльності, а також періодично звітувати щодо реалізації запланованих заходів за посадою.

2.3. Виконувати затверджене йому навчальне навантаження у повному обсязі та інші завдання, передбачені індивідуальним планом.

2.4. Забезпечувати викладання лекційних курсів і проведення інших занять згідно із затвердженим розкладом із застосуванням в освітньому процесі досягнень науки і практики; організовувати і особисто проводити роботу щодо створення і оновлення методичного забезпечення навчальних дисциплін, які читає; забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю.

2.5. Демонструвати інноваційність та лідерство у професійній діяльності, результатом яких повинно бути підвищення мотивації та здатності студентів до навчання, а колег-до професійного зростання; виконувати консультативні функції з питань підготовки науково-педагогічних кадрів на кафедрі; контролювати навчально-методичну роботу інших викладачів, які ведуть практичні / семінарські / лабораторні заняття; надавати методичну допомогу асистентам, старшим викладачам, доцентам в оволодінні педагогічною майстерністю і професійними навиками.

2.6. Розробляти силабуси, навчальні й робочі програми з дисциплін, що викладає; впроваджувати інноваційні форми і методи викладання та оцінювання результатів навчання.

2.7. Брати участь у формуванні та оновленні освітніх програм як гарант чи член групи забезпечення спеціальності; готувати та/або організовувати підготовку матеріалів відповідно до вимог акредитації освітньої програми.

2.8. Створювати умови для формування у студентів основних складових компетентності фахівців, що забезпечує успішність їх майбутньої професійної діяльності; розвивати в особах, які навчаються, самостійність, ініціативу, творчі здібності.

2.9. Контролювати самостійну роботу здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін, передбачених його навчальним навантаженням; контролювати і перевіряти виконання домашніх завдань; проводити консультації з навчальних дисциплін для здобувачів вищої освіти протягом навчального року і перед екзаменом (заліком); брати участь у проведенні контрольних заходів, оцінюванні навчальної роботи студентів.

2.10. Керувати курсовими та кваліфікаційними роботами (проектами) здобувачів вищої освіти; здійснювати консультування, рецензування та проведення захисту кваліфікаційних робіт.

2.11. Керувати науково-дослідною роботою здобувачів усіх форм та рівнів вищої освіти.

2.12. Забезпечувати високу якість професійної підготовки здобувачів вищої освіти на основі комплексного співробітництва із зацікавленими роботодавцями / стейкхолдерами.

2.13. Особисто чи в складі авторських колективів розробляти навчально- методичні матеріали (навчально-методичне забезпечення, навчальні, методичні та практичні посібники, методичні рекомендації та вказівки тощо) з навчальних дисциплін (освітніх компонентів освітніх програм), закріплених за кафедрою.

2.14. Підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову кваліфікацію; брати участь у програмах підвищення кваліфікації науково- педагогічних працівників у встановлені терміни.

2.15. Виконувати наукову роботу; публікувати результати досліджень у наукових виданнях, зокрема тих, що входять до наукометричних баз даних; бути виконавцем науково-дослідних тем, затверджених в установленому порядку; представляти результати досліджень на наукових конференціях; брати участь в оформленні та поданні заяв, запитів на різноманітні проекти для залучення бюджетного і грантового фінансування для проведення науково-дослідних робіт, для укладання господарських договорів тощо.

2.16. Брати участь у міжнародних проектах наукової та освітньої діяльності, в програмах міжнародній академічній мобільності та інших заходах і проектах академічної співпраці.

2.17. Брати участь в організації і проведенні профорієнтаційної роботи з потенційними здобувачами вищої освіти за спеціальностями і спеціалізаціями, що здійснюються кафедрою, а саме:

- пропонувати і реалізовувати заходи для підвищення іміджу та створення позитивного сприйняття кафедри / факультету / Університету;

- підтримувати існуючі і створювати нові взаємозв’язки із загальноосвітніми закладами, коледжами тощо з метою проведення агітаційно-роз’яснювальної роботи серед учнів, випускників та батьків про спеціальності, за якими ведеться підготовка в Університеті й на кафедрі;

-інформувати про особливості вступу до Університету, спеціальності й спеціалізації кафедри;

- брати участь у проведенні «Днів відкритих дверей», олімпіад, конференцій з залученням потенційних абітурієнтів, студентів та випускників кафедри.

2.18. Брати особисту участь у проведенні кафедральних, факультетських і університетських заходів, у засіданнях кафедри, її наукових і методичних семінарах; своєчасно готувати звіти та інші документи; щорічно звітувати за підсумками своєї діяльності на засіданні кафедри.

2.19. Дотримуватись принципів та положень академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти.

2.20. Дотримуватись норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України.

2.21. Виконувати доручення завідувача кафедри, декана факультету, керівництва Університету, які стосуються його посадових обов’язків.

2.22. Брати участь у розробці та впровадженні системи управління якістю та безперервному удосконаленні її результативності та ефективності, а також у плануванні, розробці та вдосконаленні визначених процесів системи управління якістю у частині, що стосується діяльності кафедри.

2.23. Своєчасно та в повному обсязі представляти дані у систему рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників.

2.24. Організовувати вивчення студентами, аспірантами правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

2.25. Проводити зі здобувачами вищої освіти інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час проведення навчальних занять, виробничої практики, а також позааудиторних заходів.

2.26. Контролювати і перевіряти дотримання студентами правил з охорони праці, безпеки життєдіяльності при проведенні навчальних занять, виконанні лабораторних і практичних занять.

2.27. Дотримуватися правил охорони праці, а саме:

- дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я інших осіб у процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території Університету;

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки;

- проходити у встановленому законодавством порядку медичний огляд;

- терміново повідомляти керівництво і відділ охорони праці Університету про кожний нещасний випадок, що трапився зі студентом, співробітником й організовувати надання першої невідкладної допомоги.

2.28. Не рідше ніж 1 раз на день перевіряти локальний корпоративний чат кафедри та особисту електронну пошту на наявність нових документів (наказів / розпоряджень керівництва Університету / факультету / кафедри).

2.29. Забезпечувати неухильне виконання вимог закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» на отримання державною мовою інформації та освітніх послуг в Університеті.

2.30. Дотримуватися вимог законодавства України з питань запобігання корупції та антикорупційної програми Університету. 

3. Права

Особа на посаді професора має права, визначені законодавством України, загальнодержавними і внутрішньо-університетськими нормативними документами. Зокрема, професор має право:

3.1. На академічну свободу у своїй навчальній, навчально-методичній та науковій діяльності, на академічну мобільність для провадження професійної діяльності.

3.2. На захист професійної честі та гідності, на захист права інтелектуальної власності.

3.3. Обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу.

3.4. Забезпечувати методичний, науковий зв’язок кафедри з академічними, науково-дослідницькими установами та закладами освіти спорідненого профілю, узагальнювати та розповсюджувати сучасні наукові досягнення.

3.5. На оплату праці відповідно до законодавства та штатного розпису Університету; на матеріальне стимулювання та заохочення за результатами своєї роботи відповідно до законодавства та внутрішніх нормативних документів Університету; на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, щорічну відпустку відповідно до положень, що встановлено законодавством України, нормативними актами Університету, умовами Колективного договору.

3.6. Залучати у встановленому порядку викладацький склад, аспірантів, студентів, працівників кафедри та інших підрозділів Університету до наукових досліджень.

3.7. Взаємодіяти з працівниками інших структурних підрозділів Університету для виконання визначених завдань та обов'язків.

3.8. Підписувати та візувати документи у межах своєї компетенції.

3.9. Одержувати від підрозділів Університету інформацію, що стосується виконання його обов'язків.

3.10. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання ним посадових обов’язків; ознайомлюватися з проектами рішень керівництва, що стосуються його діяльності.

3.11. Представляти за дорученням ректора у межах компетенції інтереси Університету в міжнародних організаціях, державних установах та у вітчизняних підприємствах і організаціях. -

3.12. Обирати та бути обраним в установленому порядку делегатом конференції трудового колективу Університету, до вченої ради Університету / факультету, методичної комісії з певної спеціальності, до інших робочих / дорадчих органів Університету.

3.13. Повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені в процесі виконання своїх посадових обов’язків недоліки і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.14. Оскаржувати у встановленому порядку накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи, видані посадовими особами Університету.

3.15. Мати всі інші права, передбачені чинним трудовим законодавством України та Колективним договором Університету.

4. Відповідальність

Особа на посаді професора несе відповідальність за:

4.1. Невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, передбачених посадовою інструкцією в межах, установлених трудовим законодавством.

4.2. Порушення положень нормативно-правових актів і організаційно- розпорядчих документів.

4.3. Невиконання наказів, розпоряджень, доручень керівництва Університету / факультету / кафедри.

4.4. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх з особистою метою.

4.5. Заподіяння матеріальної шкоди Університету в межах, що встановлені чинним трудовим законодавством.

4.6. Неналежний рівень і низьку якість надання освітніх послуг.

4.7. Порушення вимог академічної доброчесності.

4.8. Своєчасність, якість і достовірність усіх видів інформації, у т. ч. і звітної щодо своєї діяльності.

4.9. Недотримання норм і правил з охорони праці та пожежної безпеки.

4.10. Збереження життя і здоров'я студентів під час проведення освітнього процесу.

4.11. Порушення Правил внутрішнього розпорядку, трудової та виконавської дисципліни в процесі здійснення своєї діяльності.

5. Вимоги до професійних знань і нормативної бази

5.1. Працівник на посаді професора повинен знати:

- нормативно-правові акти України з питань вищої освіти;

- локальні нормативно-правові акти Університету, що стосуються його роботи;

- освітні стандарти за відповідними спеціальностями (напрямами) вищої освіти;

- процедури забезпечення якості освіти;

- теорію і методи управління освітніми системами;

- порядок підготовки і складання навчальних планів, створення і оновлення освітніх програм;

- основи педагогіки та психології;

- методику професійного навчання;

- сучасні методи і способи використання освітніх технологій, зокрема дистанційних;

- основні методи пошуку, збору, зберігання, обробки, надання, розповсюдження інформації, необхідної для здійснення науково-дослідної діяльності;

- нормативні документи Університету, що регулюють питання академічної доброчесності;

- механізми оформлення прав інтелектуальної власності;

- вимоги до роботи на персональних комп’ютерах, інших електронно- цифрових пристроях;

- правила по охороні праці та пожежної безпеки;

- нормативні документи, що регламентують статус науково-педагогічних, педагогічних і навчально-допоміжних працівників Університету, особливості регулювання їх праці;

- документи системи управління якістю Університету;

- порядок оформлення науково-технічної документації з проведених робіт;

- порядок ведення діловодства в Університеті;

- Статут, Колективний договір, Правила внутрішнього розпорядку Університету, посадову інструкцію.

6. Кваліфікаційні вимоги

На посаду професора призначається особа, яка має:

6.1. Вищу освіту (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора або доцента (старшого наукового співробітника/старшого дослідника), стаж науково-педагогічної роботи не менше 5-ти (п’яти) років.

6.2. Вищу освіту за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем (магістр, спеціаліст), науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії), вчене звання професора або доцента (старшого наукового співробітника/старшого дослідника), стаж науково-педагогічної роботи не менше 10-ти (десяти) років.

6.3. Наявність не менше 5 видів досягнень у професійній діяльності науково-педагогічних (наукових) працівників, що передбачено Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, за останні п’ять років за освітнім, професійним профілем кафедри.

7. Прикінцеві положення

7.1. Посадову інструкцію професора підписує завідувач кафедри, погоджують декан факультету, проректор з науково-педагогічної роботи, начальник відділу кадрів та начальник юридичного відділу Університету.

7.2. Посадова інструкція професора затверджується ректором Університету і вводиться в дію за його наказом.

7.3. Зміни і/або доповнення до посадової інструкції професора вносяться у порядку, встановленому для її прийняття.

 

Додаток А

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ