bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаCпеціальністьПідприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Срок навчання:3

Код програми:76

Кафедра:Кафедра публічного управління та підприємництва (601)


Об’єктом вивчення є діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів.

Цілі навчання це підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Особливості освітньої програми: спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, які володіють сучасними теоретичними знаннями, вміннями та практичними навичками у професійній сфері, здатні вирішувати завдання зі створення та ефективного управління суб’єктами господарювання в умовах фінансово-економічної кризи.

Перелік компетентностей випускника:

  • Загальні: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність застосувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність спілкуватися державною мовою та іноземною мовою; здатність використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність працювати в команді, виявляти ініціативу та підприємливість.
  • Спеціальні (фахові) компетентності: здатність до критичного осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності; здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур; здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин; здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності; здатність здійснювати діяльність з дотримання вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності; здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур; здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності; здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур; здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.

Випускник освітньої програми може стати як засновником власного бізнесу, так і обійняти наступні престижні посади:

  • керівник з економічних питань на підприємстві;
  • фахівець-аналітик з дослідження товарних ринків і бірж, брокер;
  • спеціаліст із ціноутворення (кошторисник);
  • директор департаменту продажів в оптовій і роздрібній торгівлі;
  • віце-президент з економіки;
  • фахівець з інвестицій та інновацій;
  • спеціаліст з консалтингу;
  • комерційний директор.

Гарант освітньо-професійної програми:

кандидат економічних наук, доцент Купріянова Валентина Сергіївна

vs.kupriyanova@gmail.com


 

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути