bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаCпеціальністьЕкспертиза товарів та послуг

Експертиза товарів та послуг

Срок навчання:1.4

Код програми:76

Кафедра:Кафедра публічного управління та підприємництва (601)


Об’єктом вивчення є діяльність з організації та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів.

Цілі навчання це підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Особливості освітньої програми: орієнтована на глибоку професійну підготовку сучасних фахівців, а саме інспекторів з контролю якості продукції, інспекторів-товарознавців, товарознавців, ініціативних та здатних до швидкої адаптації в сучасному бізнес- та експертизнному середовищах. Формує фахівців експертів з якості товарів та послуг з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи дослідження, але й розробляти нові на базі сучасних наукових досягнень.

Перелік компетентностей випускника:

  • Загальні: здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях; здатність спілкуватися державною та іноземною мовою (низка предметів викладається англійською мовою); навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність виявляти ініціативу та підприємливість; здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  • Спеціальні (фахові) компетентності: здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності; здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності; здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків; здатність здійснювати атестацію, сертифікацію продукції, ліцензування діяльності та підготовлювати відповідну нормативно-технічну документацію; здатність визначати показники якісної характеристики інспектованої продукції, порядок реєстрації і контролю додержання товарних знаків і правил обслуговування, відповідно до діючих стандартів та нормативних вимог; здатність проводити сертифікацію систем контролю якості товарів на виробничих підприємствах та підприємствах торгівлі; здатність здійснювати вилучення з обороту або знищення харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів, що не відповідають установленим нормам; здатність застосовувати порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі, які систематично реалізують недоброякісні товари, порушують правила торгівлі, умови зберігання і транспортування товарів; здатність розрізняти різні типи двигунів та їх основні характеристики; здатність застосовувати правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, санітарні норми і правила; здатність здійснювати зв'язок з постачальниками і споживачами та забезпечувати оперативний облік надходження і реалізації, контроль, виконання договірних зобов'язань, розшук товарів, які не поступили.

Випускники здатні виконувати професійну роботу в різних підрозділах підприємств та організацій усіх форм власності та організаційно-правових форм; в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу.


Гарант освітньо-професійної програми:

кандидат хімічних наук, доцент Захарченко Микола Іванович


 

1 семестр

2 семестр

3 семестр

Інформація для студентів 1 курсу заочної форми навчання

Переглянути