bell Created using Figma Vector Created using Figma calendar Created using Figma earth-globe Created using Figma envelope Created using Figma Fax 1 Created using Figma Vector Created using Figma Vector Created using Figma telephone-handle-silhouette Created using Figma
Загальна інформація
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Редакція збірника наукових праць «Гуманітарний часопис» повідомляє, що збірник включений до Переліку наукових професійних видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (філософські науки) (наказ МОН України № 1528 від 29.12.2014 р.).

Збірник видається з періодичністю 1 раз в 3 місяці (4 номери на рік) за напрямами: гносеологія, феноменологія, соціальна філософія, антропологія і філософія культури.

До розглядання приймаються раніше не опубліковані наукові роботи відповідно до положення про оформлення обсягом від 7 сторінок (11500 знаків).

Журнал друкує статті українською, російською і англійською мовами. В одному номері журналу публікується тільки одна стаття автора, в тому числі у співавторстві.
 
В статті має бути постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими або практичними задачами; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розпочаті вирішення даної проблеми і на які спирається автор (співавтори), виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується ця стаття; формулювання цілей статті (постановка задачі); викладення основного матеріалу дослідження; висновки і перспективи подальших досліджень в цьому напрямку (бюлетень ВАК України №1, 2003 р. (№7-05/1).

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 8338 від 22.01.2004 р.

За достовірність інформації несуть відповідальність автори. Статті друкуються на мові оригіналу: українській, російській та англійській. Рукописи не повертаються. При передруку матеріалів посилання на збірник наукових праць «ГУМАНІТАРНИЙ ЧАСОПИС» обов’язкова.

Збірник наукових праць «ГУМАНІТАРНИЙ ЧАСОПИС» :

  • зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та публікується у відповідних тематичних серіях українського реферативного журналу «Джерело» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-сервері http://www.nbuv.gov.ua) (Україна);
  • включений в міжнародні бібліометричні і наукометричних баз даних: Index Copernicus (ICV 2014: 37,00; 2015: 43,24; 2016: 62,10) (Польща); Google Scholar(бібліометричні показники - quot. = 457 / h = 6 / i10 = 2).

Обери свою спеціальність та надійне майбутнє

Дізнатися