bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Загальна інформація
  ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

  Редакція науково-технічного журналу "Авіаційно-космічна техніка і технологія" повідомляє, що журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (технічні науки) (наказ МОН України №1279 від 6.11.2014р.).

  Журнал видається з періодичністю 1 раз в 2 місяці (6 номерів на рік) за напрямками: проблеми розвитку теорії, практики конструювання і технології авіаційно-космічної техніки; систем управління; радіоелектронних систем; комп'ютерних систем та інформаційних технологій в управлінні підприємствами, програмами та проектами.

  До розгляду приймаються раніше не опубліковані наукові праці відповідно до положення про оформлення об'ємом від 5 сторінок.

  Журнал друкує статті українською, російською та англійською мовами. В одному номері журналу публікується тільки одна стаття автора, в тому числі в співавторстві.

  У статті повинна бути постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена ця стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження; висновки і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку (бюлетень ВАК України №1, 2003р. (№7-05/1)).

  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 7182 від 09.04.2003 р.

  Відповідальність за достовірність інформації несуть відповідальність автори. Статті друкуються мовою оригіналу: українською, російською та англійською. Рукописи не повертаються. При передруці матеріалів посилання на журнал «АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНА ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ» обов'язкове.

  Науково-технічний журнал «Авіаційно-космічна техніка і технологія»:

  • зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та публікується у відповідних тематичних серіях українського реферативного журналу «Джерело» (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-сервері http://www.nbuv.gov.ua) (Україна);
  • зберігається в реферативной базі даних Всеросійського інституту наукової і технічної інформації (ВІНІТІ) Російської академії наук і публікується у відповідних тематичних серіях РЖ (вільний он-лайновий доступ до ресурсів на Web-сервері http://www.viniti.ru) (Російська Федерація );
  • включений в міжнародні бібліометричні і наукометричних баз даних: наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.RU (Російська Федерація); Index Copernicus (IVC 2013: 4,83; 2014: 52,71; 2015: 63,49; 2016: 61,40) (Польща); CiteFactor; AcademicKeys; Infobase Index; WordCat; Google Scholar (бібліометричні показники - quot. = 3334 / h = 13 / i10 = 44).
  Шановні автори!

  Останнім часом мають місце випадки подачі для опублікування рукописів, основні наукові результати яких були опубліковані раніше в інших виданнях (журналах, збірниках праць, авторефератах). З метою обійти програми антиплагіату (переформулювання, заміна частини тексту, уявлення даних таблиць, раніше опублікованих, у вигляді графіків і т. п.), професійно переписуються тексти, використовуючи такі опубліковані раніше статті.

  Все це відноситься до категорії плагіату або самоплагіату (див. «Видавнича етика»).

  Журнал «Авіаційно-космічна техніка і технологія» не публікує такі рукописи.

  При виявленні в рукописи статті плагіату або самоплагіату:

  • рукопис видаляється з плану публікацій;
  • колектив авторів (всі співавтори) фіксується в окремій загальній базі даних, що включають інформацію про вчених, які порушують етику наукових публікацій;
  • при виявленні плагіату редакція направляє офіційний лист керівництву всіх співавторів з повідомленням про недобросовісну поведінку і порушення етичних норм співавторами статті.

  Отримай 20 балів до сертифікату ЗНО з математики

  Дізнатися
  -->