Правила прийому | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Положення про здійснення діяльності з підготовки до вступу до закладів вищої освіти іноземних громадян

Правила прийому до аспірантури і докторантури
Національного аерокосмічного університету
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2024 році

Загальні засади

1. Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). Аспірант – особа, зарахована до закладу вищої освіти (наукової установи) для здобуття ступеня доктора філософії.

2. Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет) здійснюється відповідно Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

3. Правила прийому до аспірантури та докторантури Університету в 2024 році розроблені Приймальною комісією Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – приймальна комісія) відповідно до Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2023 року № 502 та Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 06 березня 2024 року № 266. Правила прийому до аспірантури та докторантури Університету в 2024 році є додатком до Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у 2024 році.

4. Затверджені Правила прийому до аспірантури та докторантури Університету в 2024 році діють до набуття чинності Правил прийому на 2025 рік.

5. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

6. Нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі становить два роки.

7. Єдиний вступний іспит (далі – ЄВІ) – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 або НРК7, а також для допуску до вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

 

Організація прийому до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії

І. Загальні положення

1.1. Здобуття ступеня доктора філософії в Університеті здійснюється за очною (денною) та заочною формами навчання в аспірантурі. Ліцензійний обсяг та нормативні строки навчання для здобуття ступеня доктора філософії для кожної спеціальності наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Ліцензійний обсяг та інформація щодо акредитації ОНП для здобуття ступеня доктора філософії

Код та назва галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензійний обсяг, осіб

Інформація про акредитацію, термін дії

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

В межах загального ліцензійного обсягу


Сертифікат про акредитацію освітньої програми №7330 від 28 березня 2024 року, дійсний до 26 березня 2025 року

 

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

В межах загального ліцензійного обсягу

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №7002 від 09 лютого 2024 року, дійсний до 06 лютого 2025 року

08 Право

081 Право

15

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №7348 від 28 березня 2024 року, дійсний до 26 березня 2025 року

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

В межах загального ліцензійного обсягу

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №7891 від 16 травня 2024 року, дійсний до 14 травня 2025 року

11 Математичні науки

113 Прикладна математика

В межах загального ліцензійного обсягу

Сертифікат про акредитаціюосвітньої програми №4217 від 28 квітня 2023 року, дійсний до 01 липня 2028 року

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

В межах загального ліцензійного обсягу

Акредитація буде проходити в травні 2024 року

122 Комп’ютерні науки

В межах загального ліцензійного обсягу

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №2060 від 29 липня 2021 року, дійсний до 01 липня 2027 року

123 Комп’ютерна інженерія

В межах загального ліцензійного обсягу

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №2061 від 29 липня 2021 року, дійсний до 01 липня 2027 року

125 Кібербезпека та захист інформації

В межах загального ліцензійного обсягу

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №5674 від 21 липня 2023 року, дійсний до 01 липня 2027 року

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

В межах загального ліцензійного обсягу

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №2304 від 04 жовтня 2021 року, дійсний до 01 липня 2027 року

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

В межах загального ліцензійного обсягу

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №2691 від 20 грудня 2021 року, дійсний до 01 липня 2027 року

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

В межах загального ліцензійного обсягу

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №2296 від 04 жовтня 2021 року, дійсний до 01 липня 2027 року

17 Електроніка, автоматизація та електроннікомунікації

172 Електронні комунікації та радіотехніка

В межах загального ліцензійного обсягу

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №5675 від 21 липня 2023 року, дійсний до 01 липня 2027 року

173 Авіоніка

В межах загального ліцензійного обсягу

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №5676 від 21 липня 2023 року, дійсний до 01 липня 2027 року

174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

В межах загального ліцензійного обсягу

Сертифікат про акредитацію освітньої програми №5677 від 21 липня 2023 року, дійсний до 01 липня 2027 року

175 Інформаційно-вимірювальні технології

В межах загального ліцензійного обсягу

Освітньо-наукова програма впроваджена у 2023 році

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

В межах загального ліцензійного обсягу

Освітньо-наукова програма впроваджена у 2021 році

1.2 Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на акредитовані освітні програми.

1.3 Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

1.4 Організацію прийому до аспірантури Університету здійснює відбіркова комісія Університету з прийому до аспірантури (далі – Відбіркова комісія), склад якої затверджується наказом ректора Університету (далі – Ректор). Відбіркова комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Університету, затвердженим ректором.

1.5 Для проведення вступних випробувань та конкурсного відбору на навчання в аспірантурі наказом Ректора створюються предметні комісії. До складу предметних комісій включаються доктори філософії (кандидати наук) та доктори наук (у кількості 3 осіб), які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради Університету можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

1.6 Програми вступних випробувань розробляються предметними комісіями і затверджуються Головою приймальної комісії. Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті Університету.

1.8 Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором.

ІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 

2.1 Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється:

- за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення);

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору (контракту), зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

2.2 Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється винятково за очною формою навчання.

2.3  Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

2.4 При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2015 року за № 614/27059.

2.5 Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту в Університеті за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання до аспірантури Університету за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється упродовж року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1541 від 01.11.2013 р. «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.11.2013 р. за № 2004/24536.

ІІІ. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

3.1 Документи для вступу до аспірантури подаються до відділу аспірантури та докторантури (кім. 347 Головного корпусу) з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 15.00, перерва з 13.00 до 14.00.

3.2 Прийом заяв і документів, проведення вступних випробувань і конкурсного відбору та зарахування до аспірантури вступників з числа громадян України на очну та заочну форми навчання за кошти видатків державного бюджету, фізичних та/або юридичних осіб здійснюється з 01 липня 2024 року відповідно до етапів, представлених у таблиці 2.

Таблиця 2

Етапи вступної кампанії до аспірантури

І хвиля набору

Терміни

Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до аспірантури (за наявності ЄВІ 2023, ЄВІ 2024 років або сертифікатів В2)

01 липня 2024 року

Закінчення прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до аспірантури

26 липня 2024 року

Прийом заяв та документів для участі у конкурсному відборі до аспірантури учасників додаткової сесії ЄВІ 2024

15 серпня – 21 серпня 2024

Строки проведення вступних випробувань

22 серпня – 27 серпня 2024 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури із зазначенням рекомендованих до зарахування

29 серпня 2024 року

Укладання договорів

до 10 вересня 2024 року

Терміни зарахування вступників до аспірантури

01 вересня 2024 року

Прийом заяв і документів, проведення вступних випробувань і конкурсного відбору та зарахування до аспірантури вступників з числа громадян України на очну та заочну форми навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється з 01 лютого 2025 року відповідно до етапів, представлених у таблиці 3.

Таблиця 3

Етапи вступної кампанії до аспірантури

ІІ хвиля набору

Терміни

Початок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до аспірантури

23 грудня 2024 року

Закінчення прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до аспірантури

23 січня 2025 року

Строки проведення вступних випробувань

27 січня – 29 січня 2025 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури із зазначенням рекомендованих до зарахування

30 січня 2025 року

Укладання договорів

до 11 лютого 2025 року

Терміни зарахування вступників до аспірантури

до 31 січня 2025 року

3.3 Прийом заяв і документів, проведення вступних випробувань і конкурсного відбору та зарахування до аспірантури вступників з числа іноземців, які навчатимуться за кошти фізичних та/або юридичних осіб, здійснюється Університетом упродовж року

ІV. Порядок прийому заяв і документів для вступу до аспірантури

4.1 Вступники до аспірантури заповнюють Гугл-форму (Googleforms) «Реєстраційна форма вступника до аспірантури Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2024 році» за посиланням: https://forms.gle/BNshyrBBkvW2xjp86та подають заяву про участь у конкурсному відборі до аспірантури Університету в паперовій формі.

Вступник надсилає документи до відділу аспірантури Університету кур’єрською доставкою (або подає особисто) на адресу: відділ канцелярія, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського (ХАІ), Вадима Манька 17. Якщо особисто, відділ аспірантури і докторантури, Вадима Манька, Головний корпус ауд. 347

4.2 Для вступу до аспірантури ХАІ вступник особисто подає такі документи:

- заяву на ім’я ректора на участь у конкурсі для вступу до аспірантури за державним замовленням або за кошти фізичних та/або юридичних осіб, до денної або заочної аспірантури з зазначенням шифру і назви наукової спеціальності та освітньо-наукової програми, кафедри і передбачуваного наукового керівника (у заяві також фіксується факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до аспірантури);

- копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- копію свідоцтва про шлюб чи свідоцтва про зміну імені (прізвища власного імені, по батькові, для осіб, які мають розбіжності у документах);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- копію диплома магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, та додаток до нього(особи, які здобули відповідну освіту за кордоном,– копію нотифікованого диплома);

- список та копії опублікованих наукових праць і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю (за наявності);

- рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника: рекомендацію до аспірантури з місця роботи/навчання

- витяг з протоколу засідання кафедри та витяг з протоколу засіданні ради факультету;

- особовий листок з обліку кадрів, який завірений у відділі кадрів за попереднім місцем роботи або навчання, з фотокарткою 3×4 см;

- дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см;

- копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

- сертифікат з іноземної мови, який  засвідчує  знання іноземної мови на рівні  не нижче В2 (за наявності);

- згоду вступника на обробку персональних даних;

- паперову папку-швидкозшивач.

4.3 При поданні документів вступник зобов’язаний надати оригінал документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та оригінали усіх документів, копії яких подаються.

4.4 Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, не підлягають засвідченню. Копії документів без надання оригіналів не приймаються.

4.5 Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників до аспірантури та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання в аспірантурі Університету  протягом зазначеного строку, оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах відділу аспірантури і докторантури та веб-сайті ХАІ.

4.6 При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється Університетом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

4.7  До вступних випробувань допускаються вступники, які у встановлені терміни, що зазначені у пункті 3.2. Додатку 12 подали всі необхідні документи для вступу. Приймальна комісія може відмовити вступникові в допуску до проходження вступних випробувань для вступу до аспірантури у зв’язку з:

- неподанням у встановлений термін усіх або окремих документів, визначених цим Додатком до Правил прийому;

- поданням недостовірних даних.

V. Вступні випробування та конкурсний відбір 

5.1. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів зі спеціальності та іноземної мови, Умовою допуску до вступного іспиту з іноземної мови є успішне скаладання ЄВІ в 2023 або 2024 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів. Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

5.2. Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються зі:

- вступного випробування зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності) у формі дистанційного/очного випробування;

- вступного випробування з іноземної мови у формі дистанційного/очного випробування.

5.4. Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.

5.3       Результати вступних випробувань оцінюються за 200-бальною шкалою та оприлюднюються на інформаційному стенді відділу аспірантури і докторантури та офіційному веб-сайті ХАІ.

5.4       При прийомі на навчання до аспірантури очної та заочної форми навчання конкурсний бал визначається наступним чином:

Кб = 0,6·Ф + 0,4·І, + ДБ

де

Кб – конкурсний бал вступника до аспірантури;

Ф – результат вступного випробування зі спеціальності в аспірантурі, від 100 до 200;

І – результат вступного випробування з іноземної мови, від 100 до 200;

ДБ – додаткові бали за наукові досягнення.

У разі отримання однакового конкурсного балу вступниками, які знаходяться на межі наявності бюджетних місць або ліцензійного обсягу спеціальності, перевага надається тим, у кого більша сума балів за наукові досягнення, нараховані відповідно до таблиці 4.

Таблиця 4

Додаткові бали за наукові досягнення

№ з/п

Навчальні та наукові досягнення

Вага балу

1.

Опублікування наукової статті у науковому виданні, яке включене до міжнародних науко метричних баз (Scopus, WebofScience або інших міжнародних наукометричних баз, рекомендованих МОН) (за обраною спеціальністю)

5

2.

Патент або авторське свідоцтво на винахід

5

3.

Опублікування наукової статті у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю)

4

4.

Опублікування наукової статті у виданні, яке не належить до 1-го та 2-го пункту (за обраною спеціальністю)

3

5.

Участь у студентській конференції з опублікуванням тез доповідей (за обраною спеціальністю)

3

6.

Доповідь на кафедрі з науковою пропозицією (реферат) для вступу до аспірантури

3

5.5 Враховуються лише друковані/опубліковані праці. Якщо є співавтори певної роботи, кількість балів поділяється на кількість співавторів роботи. Навчальні та наукові досягнення враховуються лише у випадку, якщо їхня тематика відповідає спеціальності, на яку проводиться набір (відповідність визначається предметними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями). Якщо конкурсний бал перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

5.6 Особи, які не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 100, а також особи, які надали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається. Результати вступних іспитів 2023 року не враховуються.

5.7 За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації до зарахування, а також затверджує списки вступників, які виконали вимоги до зарахування.

5.8       Рейтингові списки вступників за державним замовленням оприлюднюються на інформаційних стендах відділу аспірантури і докторантури за результатами проведення всіх вступних іспитів, як правило, не пізніше наступного дня, після перевірки всіх вступних випробувань.

5.9 Вступники до аспірантури, які не витримали конкурсу на місця державного замовлення, можуть брати участь у конкурсі на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (на умовах договору (контракту), зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

5.10 Апеляції на результати вступних випробувань до аспірантури розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора. Подання та розгляд апеляцій на результати вступних випробувань до аспірантури здійснюється відповідно до Положення про апеляційну комісію, яке затверджується ректором ХАІ. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні до аспірантури у Національному аерокосмічному університеті М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний  інститут» (далі – апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного дня після оголошення результатів. Апеляції, подані пізніше встановленого терміну, не розглядаються. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня після її подання. Апеляція розглядається тільки в присутності вступника. Сторонні особи на засідання апеляційної комісії не допускаються.

5.11 Виконані на вступних випробуваннях роботи вступників, зберігаються протягом року.

VI. Формування й оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування до аспірантури 

6.1 Список вступників, які вступають до аспірантури Університету, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку.

6.2 У списку вступників, рекомендованих до зарахування до аспірантури ХАІ, зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника до аспірантури;

- конкурсний бал вступника.

6.3 Рейтингові списки вступників до аспірантури формуються відбірковою комісією на підставі конкурсних балів вступників до аспірантури та оприлюднюються у повному обсязі шляхом розміщення на інформаційних стендах відділу аспірантури і докторантури та веб-сайті ХАІ.

6.4 Списки вступників, рекомендованих до зарахування до аспірантури, формуються приймальною комісією та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах відділу аспірантури і докторантури та веб-сайті ХАІ.

6.5 Рейтингові списки вступників до аспірантури та списки вступників, рекомендованих до зарахування до аспірантури, формуються окремо для очної та заочної форми навчання в аспірантурі та за спеціальностями.

VII. Надання рекомендацій для зарахування до аспірантури

7.1 Приймальна комісія Університету приймає рішення щодо рекомендації до зарахування вступників до аспірантури очної та заочної форми навчання у строк, визначений у розділі V цього Додатку, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі VI цього Додатку, що впорядковується відповідно до конкурсного балу вступника до аспірантури – від вищого до нижчого, – окремо для вступників очної та заочної форми навчання.

7.2 Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування до аспірантури вважається оприлюднення відповідного рішення на інформаційних стендах відділу аспірантури і докторантури Університету. Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування до аспірантури також розміщується на веб-сайті ХАІ. Рекомендованим до зарахування вступникам до аспірантури можуть надсилатися повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

VIIІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування до аспірантури

8.1 Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу VІI цих цього Додатку.

8.2 Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування)  між ХАІ і вступником є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

8.3 Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у строки, визначені у розділі ІІІ цього Додатку. 

ІX. Наказ про зарахування до аспірантури

9.1 Про зарахування на навчання в аспірантурі видається наказ Ректора на підставі рішення Приймальної комісії. Наказ про зарахування на навчання в аспірантурі формується відповідно до списків вступників до аспірантури, рекомендованих до зарахування до аспірантури, та оприлюднюється на інформаційному стенді відділу аспірантури і докторантури та веб-сайті ХАІ у вигляді наказу про зарахування у строки, встановлені в розділі ІІІ цього Додатку.

Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник із числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем. Як правило, кількість здобувачів, прикріплених до наукового керівника – доктора наук, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (разом з докторантом), а для наукового керівника – доктора філософії – 3 осіб.

9.2 Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника – подання вступником до аспірантури недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту.

 

Організація прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук

І. Загальні положення

1.1 Підготовка здобувачів наукового ступеня доктора наук здійснюється в Університеті за очною (денною) формою навчання в докторантурі.

1.2 Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі.

1.3 Нормативні строки навчання з кожної спеціальності для здобуття ступеня доктора наук наведені у таблиці 5.

Таблиця 5

 Нормативні строки навчання для здобуття ступеня доктора наук 

Код та назва галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Термін навчання, роки

03 Гуманітарні науки

033 Філософія

2

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2

08 Право

081 Право

2

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

2

13 Механічна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

2

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

2

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

2

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників до докторантури

2.1 До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (науковий ступінь кандидата наук), наукові досягнення, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації (наукової доповіді), та не менше половини наукових публікацій за темою дисертації (наукової доповіді) від кількості, визначеної МОН, що відповідають вимогам, встановленим МОН, у наукових періодичних виданнях за відповідним напрямом досліджень.

ІІІ. Фінансування підготовки докторантів

3.1 Фінансування підготовки докторантів у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»:

- за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням);

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук).

3.2 На термін перебування у докторантурі між докторантом та Університетом укладається Договір про надання платної освітньої послуги.

3.3 Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1 Документи для вступу до докторантури подаються у відділ аспірантури та докторантури (кім. 347 «Головного корпусу») з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 15.00, перерва з 13.00 до 14.00.

4.2 Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування до докторантури проводиться у строки, наведені у таблиці 6.

Таблиця 6

Етапи вступної кампанії до докторантури

Назва етапу

Терміни

Подача розгорнутої пропозиції на кафедру

до 01 липня 2024 року

Заслуховування наукових доповідей на засіданні кафедри

протягом травня/червня 2024 року

Початок прийому заяв і документів

з  01 липня 2024 року

Закінчення прийому заяв і документів

01 серпня 2024 року

Розгляд вченою радою Університету питання щодо зарахування до докторантури вступників

до 31 серпня 2024 року

Укладання договорів

до 10 вересня 2024 року

Терміни зарахування вступників до докторантури

до 01 вересня 2024 року

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до докторантури Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

5.1 Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає на кафедру розгорнуту пропозицію, у якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників на засіданні кафедри заслуховуються їхні наукові доповіді та шляхом голосування визначається можливість зарахування кожного вступника до докторантури із зазначенням відповідності наукової програми докторанта з науковим ступенем кандидатської дисертації та/або вченого звання. Витяг засідання кафедри з висновком про можливість зарахування вступника із зазначенням відповідності наукової програми докторанта з науковим ступенем кандидатської дисертації та/або вченого звання подається на розгляд Вченої ради факультету.

5.2 На засіданні Вченої ради факультету, за яким у разі зарахування буде закріплений докторант, відбувається заслуховування наукових доповідей усіх вступників і шляхом голосування визначається можливість зарахування кожного вступника до докторантури із зазначенням відповідності наукової програми докторанта з науковим ступенем кандидатської дисертації та/або вченого звання докторанта. Витяг засідання Вченої ради факультету з висновком про можливість зарахування вступника із зазначенням відповідності наукової програми докторанта з науковим ступенем кандидатської дисертації та/або вченого звання подається на розгляд Вченої ради ХАІ.

5.3  Вступники до докторантури подають особисто такі документи:

- заяву на ім’я ректора про участь у конкурсному відборі до докторантури Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» у паперовій формі.

- копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь доктора філософії або кандидата наук. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- особовий листок з обліку кадрів, завірений у відділі кадрів за попереднім місцем роботи (навчання) з фотокарткою 3×4 см;

- список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням видань, які належать до міжнародних реферованих журналів, індексованих в наукометричних базах, наукових фахових видань, за спеціальністю передбачуваної дисертації);

- копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);

- розгорнуту пропозицію, у якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;

- письмову характеристику наукової діяльності вступника з складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури;

- витяг з протоколу засідання Вченої ради Університету або іншого закладу вищої освіти (наукової установи) про затвердження теми докторської дисертаційної роботи;

- дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см;

- копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);

- копію документа про зміну ім’я/прізвища (у разі зміни вступником ім’я/прізвища);

- згоду вступника на обробку персональних даних;

- паперову папку-швидкозшивач.

5.5  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією ХАІ або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, не підлягають засвідченню. Копії документів без надання оригіналів не приймаються.

5.6  Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників до докторантури і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу до докторантури протягом визначеного строку.

5.7  До конкурсного відбору допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу. Приймальна комісія може відмовити вступнику в допуску до конкурсного відбору до докторантури у зв’язку з:

- неподанням у встановлений термін усіх або окремих документів, визначених цими Правилами;

- поданням недостовірних даних.

5.8  Вчена рада Університету розглядає висновки кафедри та/або факультету щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників Університету зі ступенем доктора наук з відповідної спеціальності.

VІ. Наказ про зарахування

6.1 На підставі витягу із протоколу засідання вченої ради ХАІ оформлюється наказ ректора про зарахування на підготовку в докторантурі.

 

Порядок проведення вступних випробувань до аспірантури у дистанційному та очному форматі

1.1 Дистанційне проведення вступних випробувань до аспірантури відбуватиметься із використанням інтернет-платформи GoogleMeet відповідно до затвердженого розкладу, який оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Університету.

1.2 Очне проведення вступних випробувань до аспірантури відбувається у приміщеннях Університету відповідно до затвердженого розкладу, який оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті У.

1.3 Відділ аспірантури і докторантури Університету повідомляє електронним листом вступника до аспірантури про день і час проведення вступних випробувань, а також надає ідентифікатор і пароль конференції в GoogleMeet. Відділ аспірантури і докторантури забезпечує організацію проведення відео-конференції в GoogleMeet для проведення вступних випробувань.

1.4 Особа, яка не приєдналася до конференції в GoogleMeet для участі у вступних випробуваннях, вважається такою, що не з’явилася на вступний іспит і не допускається до участі в конкурсному відборі до аспірантури відповідно до Правил прийому до аспірантури

1.5 До проведення вступних випробувань вступник зобов’язаний ознайомитися з цим Порядком.

1.6 Очне проведення випробування зі спеціальності відбувається у встановлений день та час у такій послідовності:

- члени екзаменаційної комісії ідентифікують особу вступника до аспірантури шляхом надання ним документа, що посвідчує особу;

- вступник називає номер екзаменаційного білета;

- члени екзаменаційної комісії оголошують вступникові завдання;

- вступникові надається можливість підготуватися до відповіді протягом 45 хвилин;

- члени екзаменаційної комісії заслуховують відповіді вступника;

- після завершення вступного іспиту повідомляють вступника про результати оцінювання.

1.7 Дистанційне проведення випробування зі спеціальності відбувається із використання засобів аудіо- та відеокомунікації у встановлений день та час у такій послідовності:

- члени екзаменаційної комісії ідентифікують особу вступника до аспірантури шляхом надання ним документа, що посвідчує особу;

- члени екзаменаційної комісії демонструють екзаменаційний білет вступнику та оголошують перелік вміщених у ньому питань або надають тестові завдання;

- вступникові надається можливість підготуватися до відповіді протягом 45 хвилин;

- після завершення часу, відведеного на підготовку, вступник дає відповіді в межах питань, визначених екзаменаційним білетом;

- після завершення вступного випробування члени екзаменаційної комісії повідомляють вступника про результати оцінювання;

- після вступного випробування члени екзаменаційної комісії оформлюють протокол і в той же день передають його до відділу аспірантури і докторантури. 

1.8. Очне проведення випробування з іноземної мови (англійської/німецької) відбувається у встановлений день та час у такій послідовності:

- члени екзаменаційної комісії ідентифікують особу вступника до аспірантури шляхом надання ним документа, що посвідчує особу;

- вступник називає номер екзаменаційного білету;

- члени комісії оголошують вступникові завдання;

- вступнику надається можливість підготуватись до відповіді протягом 60 хвилин;

- члени екзаменаційної комісії заслуховують відповіді вступника;

- після завершення вступного іспиту члени екзаменаційної комісії надають результати до відділу аспірантури.

1.9. Дистанційне проведення випробування з іноземної мови (англійської/німецької) відбувається із використання засобів аудіо- та відеокомунікації у встановлений день та час у такій послідовності:

- члени екзаменаційної комісії надають вступникові на платформі GoogleMeetдоступ до тестових завдання в системі «Mentor»;

- вступнику надається можливість скласти тестові завдання протягом 75 хвилин;

- вступник завантажує відповіді до системи «Mentor»;

- після перевірки тестових завдань члени екзаменаційної комісії надають результати до відділу аспірантури  не пізніше ніж через 2 доби після іспиту;

- після оголошення результатів іспиту члени екзаменаційної комісії оформлюють протоколи та передають їх до відділу аспірантури і докторантури.

Предметні олімпіади у форматі НМТ