Програмні результати навчання | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН1 - вибирати та застосовувати для розв’язання задач прикладної механіки придатні математичні методи.

ПРН2 - використовувати методи фізичного абстрагування та моделювання при описі складних систем

ПРНЗ - знати і розуміти основи інформаційних технологій, програмування, практично використовувати прикладне програмне забезпечення для виконання інженерних розрахунків, обробки інформації та результатів експериментальних досліджень.

ПРН4 - використовувати математичні методи при виконанні проектно-конструкторських робіт.

ПРН5 - виконувати геометричне моделювання деталей, механізмів і конструкцій у вигляді просторових моделей і проекційних зображень та оформлювати результат у виді технічних і робочих креслень.

ПРН6 - розуміти принципи роботи систем автоматизованого керування технологічним обладнанням, зокрема мікропроцесорних, вибирати та використовувати оптимальні засоби автоматики.

ПРН7 - застосовувати нормативні та довідкові дані для контролю відповідності технічної документації, виробів і технологій стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам.

ПРН8 - формулювати задачі механічного дослідження роботомеханічних систем, адекватні математичні моделі механічного руху роботомеханічних систем з урахування їх властивостей, навантаження та спирання; розраховувати параметри математичних моделей, що відображують властивості, геометрію, зв’язки між елементами механічних систем.

ПРН9 - застосовувати основні принципи проектування та керування маніпуляційних механізмів, обирати метод для рішення конкретної прикладної задачі кінематики або динаміки механізмів. ПРН10 - обирати та розраховувати деталі та ланки робочих механізмів ПР, виконувати захватних пристроїв.

ПРН11 - розуміти принципи роботи систем автоматизованого керування технологічним обладнанням, зокрема мікропроцесорних, вибирати та використовувати оптимальні засоби автоматики.

ПРН12 - навички практичного використання комп’ютеризованих систем проектування (CAD), підготовки виробництва (САМ) та інженерних досліджень (САЕ).

ПРН13 - розуміти етичні норми поведінки відносно інших людей і відносно природи.

ПРН14-зміцнення здоров’я і загартовування організму, сприяння фізичному розвитку та підвищенню працездатності, прищеплення гігієнічних навичок.

ПРН15- розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства і вміти їх використовувати в професійній і соціальній діяльності.

ПРН16 - вільно спілкуватися з професійних питань усно і письмово державною та іноземною мовою, включаючи знання спеціальної термінології та навички між особистого спілкування.

Не прогав свій шанс отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО з математики! Приймай участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Взяти участь