bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компоненти072 Фінанси, банківська справа та страхування

Профіль освітньо-професійної програми "Фінанси, банківська справа та страхування" 

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра фінансів, обліку і оподаткування

Ступінь вищої освіти:  Молодший бакалавр

Назва кваліфікації: Молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхуванню

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Фінанси, банківська справа та страхування

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом молодшого бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців

Наявність акредитації: Впроваджено в 2020 році 

Цикл/рівень: НРК України - 6 рівень, FQ-EHEA - короткий цикл, EQF-LLL - 5 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень молодшого бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти або фахової передвищої освіти

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. 3 метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською тa/aбo іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами відповідної дисципліни державною мовою

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми 

Мета освітньо-професійної програми:

Надання теоретичних знань та набуття практичних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків у сфері фінансів, банківської справи та страхування, підготовка здобувачів вищої освіти до подальшого навчання за обраною спеціалізацією 

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Здобувачі вищої освіти можуть працювати в органах державної влади та управління, органах Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, органах Рахункової палати, Митної служби України, комісіях з цінних паперів, на підприємствах і в організаціях різних форм власності та видів діяльності, у банках, страхових компаніях, фінансово-кредитних установах, фондах, благодійних товариствах тощо.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

- 3411 дилер та брокер (посередник) із заставних та посередніх операцій;

- 3412 страховий агент;

- 3419 інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;

- 3419 інспектор кредитний;

- 3419 інспектор обмінного пункту;

- 3419 бухгалтер;

- 3419 касир-експерт;

- 3419 інспектор-ревізор;

- 3419 молодший державний інспектор;

- 3419 інспектор з контролю за цінами.

Подальше навчання: Можливість (продовження) навчання за програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за повним та/або зі скороченим терміном навчання для отримання ступеня бакалавр. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання: Лекційні курси поєднуються з практичними заняттями, проведенням консультацій, самостійною і індивідуальною роботою здобувачів

Оцінювання: Письмові іспити, заліки (в т.ч. диференційовані), реферати, презентації, письмові звіти з практичних робіт, пояснювальні записки з курсових робіт, поточний контроль, модульний контроль, атестація (комплексний державний іспит)

Характеристика освітньої програми Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів 

ОПП Короткий опис

Щодо організації діяльності Університету в умовах карантину

Переглянути