Фінанси, банківська справа та страхування (ID 39699) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиФінанси, банківська справа та страхування (ID 39699)

Профіль освітньо-професійної програми
"Фінанси, банківська справа та страхування" (ID 39699)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування

Ступінь вищої освіти:  Молодший бакалавр

Назва кваліфікації: Молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхуванню

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Фінанси, банківська справа та страхування

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом молодшого бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію освітньої програми: № 0 від 13 грудня 2022 року, відповідно до рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 13 грудня 2022 року, протокол № 23. Термін дії сертифікату до 13 грудня 2023 року. Оновлення або модернізація освітньої програми здійснюється відповідно до розділу 5 Положення «Про розроблення та модернізацію освітніх програм ХАІ».

Цикл/рівень: НРК України - 5 рівень, FQ-EHEA - короткий цикл, EQF-LLL - 5 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень молодшого бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти або фахової передвищої освіти. Умови вступу визначають Правила прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-професійної програми 

Мета освітньо-професійної програми:

Надання теоретичних знань та отримання практичних компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків та набуття подальших знань на першому (бакалаврському) рівні у сфері фінансів, банківської справи та страхування галузей управління та адміністрування, зокрема аерокосмічної галузі, машинобудування та інших суміжних галузях

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

24192 Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи);

2419.3 Інспектор фінансовий;

2441.2 Аналітик з кредитування

3411 Брокер, Дилер, Маклер біржовий;

3411 Фахівець з біржових операцій;

3411 Фахівець з депозитарної діяльності;

3411 Фахівець з управління активами;

3411 Фахівець з фінансово-економічної безпеки;

3412 Агент страховий; Страхувальник;

3417 Експерт-консультант із страхування;

3419 Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;

3419 Інспектор кредитний;

3419 Інспектор обмінного пункту;

3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів;

3422 Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції;

3442 Ревізор-інспектор податковий;.

3443 Інспектор з виплати пенсій.

Подальше навчання: Можливість (продовження) навчання за програмою першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за повним та/або зі скороченим терміном навчання для отримання ступеня бакалавр. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти

Викладання та оцінювання

Викладання та навчання: Лекційні курси поєднуються з практичними заняттями, проходження практики на підприємствах, організаціях та установах галузей національної економіки; проведенням консультацій, самостійною і індивідуальною роботою здобувачів

Оцінювання:Іспити, заліки (в т.ч. диференційовані), реферати, презентації, контрольні та розрахункові роботи, поточний контроль, модульний контроль, атестація (державний іспит)

Характеристика освітньої програми Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів 

Освітньо-професійні програми Короткий опис Відгуки роботодавців

Предметні олімпіади у форматі НМТ