Програмні результати навчання | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиПрограмні результати навчання

Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН1 - вміння застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань в професійній діяльності

ПРН2 - вміння застосовувати знання іноземної та державної мови для формування ділових паперів і спілкування в межах побутової, суспільно- політичної та фахової тематики

ПРН3 - вміння ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники використовуючи сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології обміну та розповсюдження інформації

ПРН4 - вміння абстрактно мислити, аналізувати та синтезувати інформацію

ПРН5 - вміння працювати самостійно, демонструвати здатність до гнучкого мислення, нести відповідальність за результати роботи і особистий професійний розвиток

ПРН6 - вміння працювати в команді, налагоджувати комунікаційні зв’язки, мотивувати та управляти роботою інших для досягнення спільної мети

ПРН7- вміння діяти з соціальною відповідальністю і громадянською свідомістю, демонструвати повагу до етичних принципів, індивідуального та культурного різноманіття, проявляти турботу про здоров’я і безпеку життєдіяльності співробітників, прагнення до збереження навколишнього середовища

ПРН8 - вміння демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей функціонування економічних систем.

ПРН9 - знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки, обгрунтовувати напрями її удосконалення.

ПРН10-вміння демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПРН11 - використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.

ПРН12 - вміння застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.

ПРН13 - вміння пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.

ПРН14 - вміння застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

ПРН15 - вміння проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності.

ПРН16 - вміння розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку.

ПРН17 - вміння розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.

ПРН18 - вміння демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

ПРН19-вміння виконувати міждисциплінарний аналіз соціально- економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах