Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, атестація)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК 1

Елементарна математика (математика, математика для економістів: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика)

20

іспит, іспит, іспит, іспит

ОК 2

Інформатика в бізнес-середовищі

10

залік, іспит

ОКЗ

Українська мова в діловодстві

4

залік

ОК 4

Фізичне виховання

8

залік, залік, залік, залік

ОК 5

Іноземна мова

15

залік, залік, диф. залік

ОК6

Мікро- та макроекономіка

5

іспит

ОК 7

Гроші та кредит

3

іспит

ОК 8

Податки та фіскальна політика

5

іспит

ОК 9

Бухгалтерський облік

4

іспит

ОК 10

Фінанси

4

іспит

ОК 11

Розвиток економічного світогляду

5

іспит

ОК 12

Навчальна практика

3

залік

ОК 13

Комплексний державний іспит

2

іспит

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

88

 

Вибіркові компоненти ОП

ВК 1.1

Політична економія

5

іспит

ВК 2.1

Економічна теорія

ВК 1.2

Історія міжнародних відносин

5

залік

ВК 2.2

Основи міжнародних відносин

ВК 1.3

Статистика

5

іспит

ВК 2.3

Загальна теорія статистики

ВК 1.4

Самоменеджмент

4

залік

ВК 2.4

Вступ до фаху

ВК 1.5

Маркетинг

4

іспит

ВК 2.5

Менеджмент

ВК 1.6

Економіка підприємства

4

іспит

ВК 2.6

Інфраструктура товарного ринку

ВК 1.7

Економіка праці і соціально-трудові відносини

5

іспит

ВК 2.7

Економіко-математичні методи та моделі (Економетрика)

Загальний обсяг вибіркових компонент:

32

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

120

 

Не прогав свій шанс отримати додаткові 20 балів до сертифіката ЗНО з математики! Приймай участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики.

Взяти участь