Супутники, двигуни та енергетичні установки (ID 32074) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиОсвітньо-наукові програмиСупутники, двигуни та енергетичні установки (ID 32074)

Профіль освітньо-наукової програми
"Супутники, двигуни та енергетичні установки"  (ID 32074)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра космічної техніки та нетрадиційних джерел енергії

Ступінь вищої освіти: магістр

Кваліфікація: магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки галузі знань «Механічна інженерія»

Офіційна назва освітньо-наукової програми: Супутники, двигуни та енергетичні установки

Тип диплому та обсяг освітньо-наукової програми: Одиничний 120 кредитів ЄКТС / 1 рік 9 місяців

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 2193849 від 31 жовтня 2017 року. Термін дії до 01 липня 2024 року.

Цикл/рівень: Другий (магістерський) рівень. НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами відповідної дисципліни державною мовою

Термін дії освітньо-наукової програми:До впровадження в дію наступної освітньо-наукової програми

Мета освітньо-наукової програми:

1 Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-науковою програмою «Супутники, двигуни та енергетичні установки», спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» та підготувати до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників.

2 Формування особистості фахівця здатного розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності, пов'язаній з розробкою, виробництвом  та (або) сертифікацією   авіаційної  та  ракетно-космічної техніки, її двигунів та енергетичних установок, конструкцій та систем або у процесі навчання, які пов'язані з проведенням досліджень та/або здійснення інновацій, які характеризуються  невизначеністю умов і вимог.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Робота за фахом відповідно до кваліфікації «Магістр» і може займати посади:

2149.1 – Науковий співробітник в галузі інженерної справи.

2149.2 – Інженер-конструктор; інженер-дослідник; інженер-технолог; конструктор в галузі інженерної справи.

2310.2 – Викладач університетів та закладів вищої освіти

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем для отримання ступеня доктора філософії.

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентське-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка магістерської роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна (магістерська) робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-наукові програми Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ