Ракетні та космічні комплекси (ID 32073) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-наукової програми
"Ракетні та космічні комплекси"  (ID 32073)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра конструкцій і проектування ракетної техніки

Ступінь вищої освіти: магістр 

Кваліфікація: магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки галузі знань механічна інженерія

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Ракетні та космічні комплекси

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра, одиничний  диплом, термін навчання 1 рік 9 місяцівя, 120 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 2193849 від 31 жовтня 2017 року. Термін дії до 01 липня 2024 року.

Цикл/рівень: Другий (магістерський) рівень. НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми. Перегляд освітньої програми здійснюється не рідше ніж один раз на 5 років або за вимогою стейкхолдерів

Мета освітньо-наукової програми:

1. Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-науковою програмою «Ракетні та космічні комплекси», спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» та підготувати до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників.

2. Формування особистості фахівця здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення інноваційних завдань в галузі ракетної та космічної техніки

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Робота за фахом відповідно до кваліфікації «Магістр» і може займати посади: науковий співробітник, інженер-дослідник, інженер-механік, асистент, викладач професійно-технічного закладу

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем для отримання ступеня доктора філософії

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, курсові проекти, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна (магістерська) робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-наукові програми Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ