Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів (ID 32071) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиОсвітньо-наукові програмиПроектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів (ID 32071)

Профіль освітньо-наукової програми
"Проектування та виробництво конструкцій
із композиційних матеріалів" (ID 32071)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра композитних конструкцій та авіаційного матеріалознавства

Ступінь вищої освіти: магістр

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Кваліфікація: магістр з авіаційної та ракетно-космічної техніки галузі знань механічна інженерія

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Проектування та виробництво конструкцій із композиційних матеріалів

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом магістра, одиничний  диплом, термін навчання 1 рік 9 місяцівя, 120 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації: Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 2193849 від 31 жовтня 2017 року. Термін дії до 01 липня 2024 року.

Цикл/рівень: Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС / 1 рік 9 місяців

Передумови: Особа має право здобувати ступень магістра за умови наявності ступеня бакалавра

Мова(и) викладання: Мовою З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми  

Мета освітньо-наукової програми:

Виходячи з аналізу стану, тенденцій та перспектив застосування композитів у різних галузях народного господарства та враховуючи особливості ринку праці, надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для рішення науково-дослідницьких завдань у галузі механіки, розрахунку на міцність, проектування та технології виготовлення виробів з композитів, а саме для:

- проектування типових конструктивних елементів та агрегатів авіаційної техніки з композиційних матеріалів (КМ), а також вузлів та механізмів загальномашинобудівного призначення;

- розробки технологічних процесів і технологічного оснащення для виготовлення конструкцій із КМ;

- вибору і застосуванню методів та засобів неруйнівного контролю якості та експериментального визначення властивостей КМ і композитних конструкцій;

- розробки навчально-методичних складових для здійснення педагогічної роботи.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування:Робота за фахом відповідно до спеціальності, може займати посади згідно класифікатору професій:

Інженери-механіки;

Інженери (інші галузі інженерної справи);

Інженери-дослідники

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем для отримання ступеня доктора філософії

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка курсових проектів та кваліфікаційної роботи.

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, курсові проекти й кваліфікаційна робота та їхній захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-наукові програми Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ