Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби (ID 17920) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиРадіоелектронні комп’ютеризовані засоби (ID 17920)

Профіль освітньо-професійної програми
"Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби" (ID 17920)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра радіоелектронних та біомедичних комп'ютеризованих засобів і технологій

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки за освітньою програмою «Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби»

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Радіоелектронні комп’ютеризовані засоби

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

- на базі повної загальної середньої освіти 240 кредитів ЄКТС;

- на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перезараховує не більше 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21008331 виданий 25 січня 2019 року. Термін дії 01 липня 2025 року.

Цикл/рівень: Перший (бакалаврський) рівень.НРК України - 6 рівень. FQ-EHEA – перший цикл; QF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти (молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»).

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми.

Мета освітньо-професійної програми:

Підготовка висококваліфікованих фахівців (бакалаврів) у галузі телекомунікації та радіотехніки з урахуванням потреб аерокосмічної галузі та машинобудування, компетентності яких відповідають сучасним вимогам роботодавців та перспективі роботи на ринку праці

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Здобувач вищої освіти за фахом відповідно до першого (бакалаврського) рівня здатний виконувати професійну роботу за ДК 003:2010 і може займати первинні посади: 3114  ‒ Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій; згідно International Standard Classification of Occupations 2008(ISCO-08):

3522 Telecommunications Engineering Technicians,

742 Electronics and Telecommunications Installers and Repairers.

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати освіту на другому (магістерському) рівні. Набуття додаткових кваліфікацій в системі після дипломної освіти

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання:Студентоцентроване, компетентнісно-орієнтоване навчання, проводиться у формі лекцій, мультимедійних лекцій, лабораторних робіт на базі спеціалізованих лабораторій, семінарів, практичних занять в малих групах. Самостійна робота на основі підручників, конспектів лекцій, навчально-методичної та наукової фахової літератури, фахових періодичних видань українською та іноземними мовами, використання інтернет-ресурсів, консультацій із викладачами. Самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через дуальну, дистанційну освіту тощо. Участь у науково-дослідницьких проектах. Підготовка наукових публікацій. Підготовка та публічний захист кваліфікаційної роботи бакалавра. Організація навчального процесу здійснюється відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу»

Оцінювання: Контроль знань та умінь здобувачів освіти здійснюється відповідно до вимог "Положення про рейтингове оцінювання досягнень студентів" у формі поточного та підсумкового контролю. Оцінювання рівня знань здобувачів освіти проводиться за рейтинговою системою. Поточний контроль включає контроль знань, умінь та навичок здобувачів освіти на лекціях, лабораторних, практичних заняттях та під час виконання індивідуальних навчальних завдань, контрольних, розрахункових, розрахунково-графічних, курсових робіт і проектів, а також модульний контроль. Підсумковий контроль проводиться у формі екзаменів, заліків, захисту курсових робіт та проектів та публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ