Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

1. Обов’язкові компоненти ОПП

ОК1

Юридична деонтологія

3

залік

ОК2

Історія держави і права України

3,5

іспит

ОК3

Логіка та юридична аргументація

3

залік

ОК4

Теорія держави і права

9

залік /іспит

ОК5

Іноземна мова

6

залік/ ДЗ

ОК6

Історія держави і права зарубіжних країн

3,5

іспит

ОК7

Адміністративне право

4

іспит

ОК8

Конституційне право України

4

іспит

ОК9

Судові та правоохоронні органи України

4

залік

ОК10

Адміністративне судочинство

3

іспит

ОК11

Основи права Європейського союзу та Ради Європи

4

залік

ОК12

Правова інформація і комп’ютерні технології в юридичній діяльності

4

залік

ОК13

Міжнародні стандарти з прав людини

4,5

іспит

ОК14

Кримінальне право (загальна частина)

6

іспит

ОК15

Цивільне право (частина 1)

8

залік/іспит

ОК16

Кримінальне право (особлива частина)

8

іспит

ОК17

Кримінальне право (КР)

2

диф.залік

ОК18

Кримінальне процесуальне право

6

іспит

ОК19

Трудове право

5,5

іспит

ОК20

Право соціального забезпечення

3

залік

ОК21

Інформаційне право

4,5

іспит

ОК22

Транспортне право

5

іспит

ОК23

Криміналістика

4

іспит

ОК24

Цивільне право (частина 2)

8

залік/іспит

ОК25

Цивільне право (КР)

2

диф.залік

ОК26

Кримінологія

3,5

іспит

ОК27

Правові засади запобігання та протидії корупції

3

залік

ОК28

Цивільне процесуальне право

5

іспит

ОК29

Кримінальні правопорушення на об’єктах критичної інфраструктури та повітряного транспорту

3,5

залік

ОК30

Основи адвокатської та нотаріальної діяльності в Україні

4

іспит

ОК31

Міжнародне право

5

іспит

ОК32

Господарське право

4

іспит

ОК33

Господарське право (КР)

2

диф.залік

ОК34

Екологічне право

4

іспит

ОК35

Міжнародне повітряне та космічне право

3,5

іспит

ОК36

Господарське процесуальне право

4

іспит

ОК37

Право інтелектуальної власності

5

диф.залік

ОК38

Навчальна практика

3

залік

ОК39

Ознайомча практика

3

залік

ОК40

Виробнича практика 1

4

залік

ОК41

Виробнича практика 2

5

залік

ОК42

Атестаційний екзамен

-

атестація

Загальний обсяг обов'язкових компонент

179

Вибіркові компоненти ОПП

Вибірковий комплекс, що забезпечує соціальні навички (Softskills)*

ВК1

Історія за вибором

5

залік

ВК2

Українські студії

3

залік

ВК3

Українська мова за професійним спрямуванням

3

залік

ВК4

Основи соціальних комунікацій

3

залік

3

залік

ВК5

Соціально-гуманітарна дисципліна за вибором

3

залік

ВК6

Формування системного наукового світогляду

3

залік

ВК7

Економічна дисципліна за вибором

3

залік

Вибірковий блок дисциплін Minor **

ВК8

Minor. Дисципліна 1

5

іспит

ВК9

Minor. Дисципліна 2

5

іспит

ВК10

Minor. Дисципліна 3

5

іспит

ВК11

Minor. Дисципліна 4

5

іспит

Окремі вибіркові дисципліни***

ВК12

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

залік

ВК13

Дисципліна індивідуального вибору 2

5

залік

ВК14

Дисципліна індивідуального вибору 3

5

залік

Загальний обсяг вибіркових компонент

61

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент ВБ1-ВБ7, тим самим забезпечує опанування і поглиблення компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок (Softskills) відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВБ1-ВБ7 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**Загальноуніверситетський блок, в якому блоки дисциплін для вибору пропонують кафедри Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання, які можуть передбачати здобуття часткової професійної кваліфікації. До складу кожного блоку Minor входять чотири послідовних освітніх компоненти обсягом п’ять кредитів кожна. Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін Minor. Блоки дисциплін Minor можуть оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

*** Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках освітніх компонент ВБ12-ВБ14, які пропонують кафедри Університету відповідно до напрямів своєї діяльності у рамках науково-методичних комісій Університету, що направлені на опанування і поглиблення певних компетентностей та результатів навчання. Переліки складових освітніх компонент ВБ12-ВБ14 можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на основі ступенів молодшого бакалавра або освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 081 Право виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС. При цьому ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, здобутих за попередньою освітньою програмою підготовки молодшого бакалавра або фахового молодшого бакалавра зі спеціальності 081 Право.

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ