Характеристика освітньої програми | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Характеристика освітньої програми 

Опис предметної області:

Об’єкт діяльності: право як соціальне явище. Вивчення права та його джерел ґрунтується на правових доктринах, цінностях і принципах, в основі яких покладені права та основоположні свободи людини

Цілі навчання: формування у здобувачів вищої освіти здатності розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи, змісту і особливостей його основних правових інститутів, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин

Теоретичний зміст предметної області складають знання про: основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності, принципи, а також природа і зміст правових інститутів, етичні стандарти правничої професії

Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових явищ; методики правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі принципів права; інформаційно-комунікаційні технології

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, що застосовуються в правовій діяльності

Орієнтація освітньо-професійної програми:

Освітньо-професійна програма для підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» освітньої кваліфікації «бакалавр права»

Основний фокус освітньо-професійної програми:

Програма спрямована на забезпечення оволодіння студентами основними фундаментальнимизнаннями та практичними навичками і уміннями в галузі професійної правничої діяльностів умовах розвитку в Україні інформаційного суспільства та з урахуванням забезпечення дотримання в їх діяльності принципу верховенства права та пріоритету прав і свобод людини і громадянина

Особливості освітньо-професійної програми:

Особливість освітньо-професійної програми «Право» зумовлена комплексним характером вивчення правових питань та практичних проблем у галузі професійної правничої діяльності з правового забезпечення діяльності, при цьому враховуються останні тенденції розвитку законодавства, правової науки України, Європейського Союзу, країн світу щодо правового регулювання суспільних відносин, у тому числі правового супроводження убезпечення діяльності суб’єктів підприємництва, критичної інфраструктури підприємств, установ, організацій авіації, космонавтики, машинобудування, сфери інформаційних технологій, а також в суміжних галузях тощо

Предметні олімпіади у форматі НМТ