Облік і оподаткування (ID 27747) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Профіль освітньо-професійної програми
"Облік і оподаткування" (ID 27747)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра менеджменту та бізнес-адміністрування

Ступінь вищої освіти:Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр обліку і оподаткування галузі знань управління та адміністрування

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Облік і оподаткування

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми:

- на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), отриманого в межах попередньої освітньої програми підготовки за спеціальністю 071Облік і оподаткування – 120 ЄКТС;

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»), отриманого в межах попередньої освітньої програми підготовки за іншими спеціальностями – 180 ЄКТС.

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: № 0, виданий 24 січня 2023 року. Термін дії до 24 січня 2024 року.

Цикл/рівень: НРК - 6 рівень, EQF-LLL - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами відповідної дисципліни державною мовою.

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми  

Мета освітньо-професійної програми:

Метою освітньої програми є формування комплексної системи підготовки фахівців з вищою освітою за першим (бакалаврським) рівнем у сфері обліку і оподаткування, систематизованими знаннями та компетентностями у сфері обліку і оподаткування, здатних розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні ситуації на основі опанування системи загальних та фахових здібностей й навичок, професійно їх реалізовувати на підприємствах, організаціях та установах, зокрема аерокосмічної галузі.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

3433 – бухгалтер;

4121 – обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;

2411.2 – консультант з податків і зборів;

3442 – ревізор-інспектор податковий.

Академічні права випускників: Здобувач має право продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем освіти.

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Лекційні курси поєднуються з практичними заняттями, проведенням консультацій, самостійною і індивідуальною роботою студентів

Оцінювання: Письмові іспити, заліки (в т.ч. диференційовані), реферати, презентації, письмові звіти з практичних робіт, пояснювальні записки з курсових робіт, есе, поточний контроль, модульний контроль, кваліфікаційна бакалаврська робота та її захист.

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис Відгуки роботодавців

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ