Комп’ютерні системи технічного зору (ID 24174) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиКомп’ютерні системи технічного зору (ID 24174)

Профіль освітньо-професійної програми
"Комп’ютерні системи технічного зору" (ID 24174)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра систем управління літальних апаратів

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

Офіційна назва освітньо-професійної програми: Комп’ютерні системи технічного зору

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний / 240 кредитів ЄКТС / 3 роки 10 місяців

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21008327 виданий 25 січня 2019 року. Термін дії до 01 липня 2026 року

Цикл/рівень: НРК - 6 рівень, EQF-LLL - 6 рівень, FQ-EHEA - перший цикл

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. 3 метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами відповідної дисципліни державною мовою

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньо-наукової програми  

Мета освітньо-професійної програми:

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні системи технічного зору» зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Формування особистості фахівця здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення завдань в галузі проектування та експлуатації автоматизованих та автоматичних систем управління рухомими та технологічними об’єктами із широким застосуванням систем технічного зору та обробки зображень

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Бакалаври за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології» можуть обіймати посади згідно з Національним класифікатором України: Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08)) - інженерні посади фахівців на підприємствах приладобудування, в проектно-конструкторських, наукових і освітніх організаціях, профіль яких пов'язаний з розробкою і застосуванням комп’ютерних систем управління для автоматизації із використанням систем технічного зору

Академічні права випускників: Особа має право продовжувати освіту за другим (освітньо-науковим) рівнем для отримання ступеня магістра. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти 

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи

Здобувацько-центроване навчання, самонавчання, проблемно- орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дистанційну освіту тощо

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна бакалаврська робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ