Перелік компонентів | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Перелік компонентів

Код КОНП

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти ОП

ОК1

Лінійна алгебра

5

іспит

ОК2

Математичний аналіз

5

іспит

5

іспит

ОК3

Фізика

5

іспит

5

іспит

ОК4

Іноземна мова

3

залік

3

диф. залік

ОК5

Геометричне моделювання та графічні інформаційні технології

5

іспит

5

іспит

ОК6

Матеріалознавство

5,5

іспит

ОК7

Вступ до фаху

4,5

залік

ОК8

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів

5

іспит

5

іспит

ОК9

Теоретична механіка та Теорія машин і механізмів (КП)

2

диф. залік

ОК10

Взаємозамінність та стандартизація

5

іспит

ОК11

Технології конструкційних матеріалів

3,5

залік

3,5

залік

ОК12

Механіка матеріалів та конструкцій

5

іспит

5

іспит

ОК13

Метод скінчених елементів в задачах механіки

3,5

іспит

ОК14

Електротехніка

3

залік

ОК15

Гідравліка

3,5

залік

ОК16

Загальна будова АТ

4

іспит

ОК17

Загальна будова АТ (КП)

2

диф. залік

ОК18

Аерогідродинаміка

4,5

залік

ОК19

Будівельна механіка

5

іспит

4

іспит

ОК20

Деталі машин та основи конструювання

5

іспит

ОК21

Деталі машин та основи конструювання (КП)

2

диф. залік

ОК22

Аеродинаміка ЛА

4

іспит

ОК23

Розрахунок на міцність

4,5

іспит

ОК24

Розрахунок на міцність (КП)

2

диф. залік

ОК25

Технологія виробництва АТ

4

іспит

ОК26

Стійкість і коливання пружних систем

4

залік

ОК27

Динаміка польоту

4

іспит

ОК28

Розрахунок ресурса авіаконструкцій

4,5

іспит

ОК29

Переддипломний курс

4,5

залік

ОК30

Теорія оболонок

4

іспит

ОК31

Надійність та живучість авіаційних конструкцій

4

диф. залік

ОК32

Навчальна практика (Графічні інформаційні технології)

3

залік

ОК33

Ознайомча практика

3

залік

ОК34

Виробнича практика

4

залік

ОК35

Кваліфікаційна робота бакалавра

9

іспит

Загальний обсяг обов'язкових компонент:

180

Вибіркові компоненти ОП

Гуманітарний блок (Soft skills)

ВК1

Правова компетентність

3

залік

ВК2

Українські студії

3

залік

ВК4

Соціально-гуманітарна дисципліна за вибором

3

залік

ВК5

Формування системного наукового світогляду

3

залік

ВК6

Економічна дисципліна за вибором

3

залік

Блок дисциплін професійного спрямування MINOR

ВК8

Minor. Дисципліна 1

5

іспит

ВК9

Minor. Дисципліна 2

5

іспит

ВК10

Minor. Дисципліна 3

5

іспит

ВК11

Minor. Дисципліна 4

5

іспит

Дисципліни індивідуального вибору

ВК3

Спеціальні розділи математики

5

іспит

ВК7

Дисципліна індивідуального вибору за фахом

5

залік

ВК12

Дисципліна індивідуального вибору 1

5

іспит

ВК13

Дисципліна індивідуального вибору 2

5

іспит

ВК14

Дисципліна індивідуального вибору 3

5

іспит

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

*Здобувач обирає одну дисципліну із запропонованих у переліках/блоках освітніх компонент ВК1 – ВК6 (крім ВК3), тим самим забезпечує опанування і поглиблення загальних компетентностей та результатів навчання, що направлені на здобуття соціальних навичок відповідно до вимог стандарту спеціальності. Переліки складових освітніх компонент ВК1 – ВК6 (крім ВК3)  може збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

**Здобувач може обрати будь-який блок дисциплін компетентного спрямування MINOR. Блоки дисциплін компетентного спрямування MINOR можуть збільшуватися і оновлюватися за рішенням галузевої НМК.

*** Загальноуніверситетський блок, в якому дисципліни для вибору пропонують кафедри Університету або інші підрозділи відповідно до напрямів своєї діяльності або наукових напрямів/шкіл.


Здобувач, який зарахований на базі повної загальної середньої освіти, виконує освітньо-професійну програму в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Здобувач, який зарахований на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС.

ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 60  кредитів ЄКТС, отриманих: в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за спеціальностями галузі 13 Механічна інженерія та для всіх інших спеціальностей; за попередньою освітньою програмою фахової передвищої освіти. 

Згідно з принципами компетентнісного підходу до здобуття вищої освіти перезарахування результатів раніше складених претендентом дисциплін відповідно до індивідуального навчального плану здійснюється за заявою претендента на підставі Положення «Про перезарахування навчальних дисциплін і визначення академічної різниці в Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»» (https://khai.edu/ua/university/normativna-baza/polozheniya1/polozhennya-yaki-regulyuyut-poryadok-zdijsnennya-osvitnogo-procesu/polozhennya-pro-poryadok-perezarahuvannya/) шляхом порівняння: відповідності змісту дисципліни освітньо-професійної програми (ОПП); запланованих результатів навчання з відповідної дисципліни; загального обсягу у годинах і кредитах ЄКТС; форм підсумкового контролю тощо.

Предметні олімпіади у форматі НМТ