Безпілотні літальні комплекси (ID 17908) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиБезпілотні літальні комплекси (ID 17908)

Профіль освітньо-професійної програми
"Безпілотні літальні комплекси" (ID 17908)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра конструкцій і проектування ракетної техніки

Ступінь вищої освіти: Бакалавр

Галузь знань: 13 Механічна інженерія

Спеціальність: 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Безпілотні літальні комплекси

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців.

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС.

– на базі освітнього ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 21001693, виданий 20.02.2018 року, наказ МОН України від 15 липня 2014 року № 2642л, рішення Акредитаційної комісії від 08 липня 2014 року протокол № 110, на підставі наказу МОН України від 19 грудня 2016 року № 1565. Термін дії до 01 липня 2024 року

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти (молодший бакалавр, освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»).

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та / або іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: До введення в дію нової освітньої програми

Мета освітньо-професійної програми:

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-професійною програмою «Безпілотні літальні комплекси», спеціальності 134 «Авіаційна та ракетно-космічна техніка» та підготувати до успішного засвоєння складніших програм для техніків-конструкторів.

Надбання компетентностей, достатніх для розв’язання спеціалізованих та практичних задач, пов’язаних з розробкою, виробництвом та (або) сертифікацією авіаційної та ракетно-космічної техніки, її двигунів та енергетичних установок, конструкцій та систем.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

- механік,

- технік-конструктор (механіка),

- технік-технолог (механіка).

Місця працевлаштування:навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства

Академічні права випускників: Особа має доступ до навчання на другому рівні вищої освіти (для отримання ступеня магістра), отримання другої вищої освіти, підвищення кваліфікації

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентське-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної бакалаврської роботи

Оцінювання:Письмові іспити, звіти з практик, есе, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна бакалаврська робота та її захист

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ