Безпека інформаційних і комунікаційних систем (ID 1740) | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
ГоловнаОсвітаОсвітні програми і компонентиБезпека інформаційних і комунікаційних систем (ID 1740)

Профіль освітньо-професійної програми
"Безпека інформаційних і комунікаційних систем" (ID 1740)

Загальна інформація про освітню програму

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», кафедра комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки

Ступінь вищої освіти: Бакалавр 

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з кібербезпеки галузі знань інформаційні технології

Офіційна назва освітньо-професійної програми:Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми: Диплом бакалавра, одиничний, термін навчання 3 роки 10 місяців:

– на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС;

– на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») – 240 кредитів ЄКТС. ХАІ визнає та перезараховує не більше ніж 120 кредитів ЄКТС, отриманих в межах попередньої освітньої програми підготовки молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста).

Наявність акредитації:Сертифікат про акредитацію: № 0 від 25 квітня 2023 року. Період акредитації: до 25 квітня 2024 року

Цикл/рівень: НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL – 6 рівень

Передумови: Особа має право здобувати ступень бакалавра за умови наявності повної загальної середньої освіти та/або початкового рівня  (короткого циклу) вищої освіти (молодший бакалавр), фаховий  молодший бакалавр у порядку, визначеному законодавством

Мова(и) викладання: Мовою викладання є державна мова. ЗЗ метою створення умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийнято рішення про викладання однієї чи декількох дисциплін англійською та/або  іншими іноземними мовами

Термін дії освітньо-професійної програми: Перегляд освітньої програми здійснюється не рідше ніж один раз на 5 років або за вимогою стейкхолдерів. З метою вдосконалення або модернізації гарант освітньої програми може вносити необхідні зміни або доповнення протягом цього терміну з урахуванням пропозицій різних груп стейхолдерів

Мета освітньо-професійної програми:

1. Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за освітньо-професійною програмою «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» за спеціальністю 125 «Кібербезпека».

2. Формування особистості фахівця здатного використовувати професійно-профільні знання й практичні навички для вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі інформаційних технологій з урахуванням специфіки аерокосмічної галузі.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування: Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010: 

фахівець з інформаційних технологій;

фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;  

фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом; 

фахівець із організації інформаційної безпеки.

Місця працевлаштування:навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів,  ІТ-підприємств або підрозділів з захисту інформації).

Академічні права випускників: Можливість продовжити навчання за освітньою програмою ступеня магістра

Викладання та оцінюванняя

Викладання та навчання: Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання спрямоване на розвиток критичного і творчого мислення, навчання через лабораторну практику, дуальну, дистанційну освіту тощо. Лекції, мультимедійні лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи

Оцінювання: Письмові іспити, звіти з практик, презентації, поточний (модульний) контроль, кваліфікаційна робота (дипломний проект) бакалавра та її захист, атестаційний екзамен

Характеристика освітньої програми  Програмні компетентності Програмні результати навчання

Ресурсне забезпечення реалізації програми Академічна мобільність Перелік компонентів

Освітньо-професійна програма Короткий опис

 

Предметні олімпіади у форматі НМТ