Додаток №6 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Додаток №6 до Правил прийому

Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму
адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році:

І. Сфера використання алгоритму

1. Алгоритм призначений для розподілу місць державного та регіонального замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) за денною, заочною, вечірньою, дистанційною формами здобуття освіти на основі повної загальної середньої освіти, а також для прийому вступників на здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за денною та заочною формами здобуття освіти (далі – Контингент) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 (далі – Умови прийому).

2. Алгоритм не застосовується для прийому вступників до вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти для забезпечення потреб оборони України, державної безпеки і захисту державного кордону, інших військових формувань та правоохоронних органів, який здійснюють такі державні замовники чи за їх участю: Міністерство оборони України, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна спеціальна служба транспорту України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Міністерство юстиції України (для державної кримінально-виконавчої служби України), Державна фіскальна служба України.

3. Алгоритм не застосовується для прийому на навчання відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року N 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за N 505/36127 (далі - наказ N 271).

4. Алгоритм не застосовується для прийому осіб за співбесідою, який здійснюється відповідно до Умов прийому.

5. Алгоритм не застосовується до іноземців та осіб без громадянства, крім осіб, які постійно проживають в Україні, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, які беруть участь у конкурсі на місця державного замовлення відповідно до пункту дев’ять розділу XIV Умов прийому.

6. Зараховані не пізніше ніж 24 липня 2021 року на місця державного та регіонального замовлення особи, які входять до Контингенту, виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення і не обробляються алгоритмом.

Розділи ІІ – IV описують вимоги до алгоритму в частині адресного розміщення державного та регіонального замовлення серед громадян України.

ІІ. Підготовка та корегування вхідної інформації

1. Перед застосуванням алгоритму проводиться корегування вхідної інформації:

- максимальні (загальні) обсяги державного або регіонального замовлення конкурсів, суперобсяги державного замовлення відповідних широких конкурсів зменшуються на використані обсяги квоти-2 та на кількість місць, на які зараховані вступники, які мають право на зарахування за співбесідою;

- кваліфікаційні мінімуми державного замовлення (далі – мінімальні обсяги) конкурсів зменшуються на використані обсяги квоти-2 та на кількість місць, на які зараховані вступники, які мають право на зарахування за співбесідою. Якщо в результаті отримується число менше ніж 1, конкурс виконав мінімальні обсяги і вони надалі для нього в алгоритмі не використовуються.

2. Конкурси можуть поділятись на два – чотири субконкурси в межах кожного з них. Субконкурс А – пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу для прийому вступників з числа осіб, які мають право на вступ за квотою-1. Субконкурс Б – пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу з числа осіб, які мають право на вступ за квотою-3. Субконкурс ББ – пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу з числа осіб, які мають право на вступ за квотою-4. Субконкурс А, субконкурс Б і субконкурс ББ утворюються в разі наявності вступників відповідних категорій. Субконкурс В – пропозиція закладу вищої освіти в межах певного конкурсу для всіх вступників, включаючи осіб зазначених категорій, які не будуть рекомендовані в межах субконкурсу А, субконкурсу Б і субконкурсу ББ. Невикористаний розмір квоти-1, квоти-3 і квоти-4 використовується в субконкурсі В.

3. Якщо наявні вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі А та/або субконкурсі Б, та/або субконкурсі ББ, замість конкурсу в Алгоритмі використовуємо субконкурс А та/або субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і субконкурс В цього конкурсу, які формуються так:

- вступники, допущені до участі в конкурсі, допускаються до участі в субконкурсі В цього конкурсу з визначеною для конкурсу пріоритетністю. Рейтинговий список вступників для субконкурсу В збігається з рейтинговим списком конкурсу. Субконкурс В успадковує максимальний (загальний) обсяг державного або регіонального замовлення конкурсу;

- вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі А, допускаються до участі в субконкурсі А цього конкурсу з пріоритетністю, яка встановлюється на 0,5 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності дорівнює 0,5), ніж визначена для конкурсу. Рейтинговий список вступників для субконкурсу А успадковується з рейтингового списку конкурсу. Обсяг державного або регіонального замовлення для субконкурсу А встановлюється в розмірі квоти-1 відповідного конкурсу;

- вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі ББ, допускаються до участі в субконкурсі ББ цього конкурсу з пріоритетністю, яка встановлюється на 0,4 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності дорівнює 0,6, якщо немає учасників в субконкурсі А), ніж визначена для конкурсу.

Рейтинговий список вступників для субконкурсу ББ успадковується з рейтингового списку конкурсу. Обсяг державного або регіонального замовлення для субконкурсу ББ встановлюється в розмірі квоти-4 відповідного конкурсу;

- вступники, які допущені до участі в конкурсі та мають право на участь у субконкурсі Б, допускаються до участі в субконкурсі Б цього конкурсу з пріоритетністю, яка встановлюється на 0,25 менше (тепер мінімальне можливе значення пріоритетності дорівнює 0,75, якщо немає учасників в субконкурсі А або субконкурсі ББ), ніж визначена для конкурсу. Рейтинговий список вступників для субконкурсу Б успадковується з рейтингового списку конкурсу. Обсяг державного або регіонального замовлення для субконкурсу Б встановлюється в розмірі квоти-3 відповідного конкурсу.

4. Конкурс на загальних умовах – конкурс (який не поділявся на субконкурси) або субконкурс В у межах конкурсу, який поділено на субконкурси.

5. Розрахунковий конкурс – конкурс, або субконкурс А, або субконкурс Б, або субконкурс ББ, або субконкурс В.

6. Обсяг розрахункового конкурсу – максимальний (загальний) обсяг державного чи регіонального замовлення (для конкурсу, субконкурсу В) або обсяг державного чи регіонального замовлення (для субконкурсу А, субконкурсу Б, субконкурсу ББ).

ІІІ. Визначення рекомендованих до зарахування за конкурсами

1. Етап А.

Перший крок.

Кожному розрахунковому конкурсу пропонується перелік вступників, для яких цей розрахунковий конкурс має найвищу пріоритетність. Кожний розрахунковий конкурс включає до списку очікування кращих за власним рейтинговим списком вступників із запропонованих вступників в кількості, що не перевищує обсяг розрахункового конкурсу, а решті відмовляє.

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А та/або субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряються на перевищення максимального (загального) обсягу державного чи регіонального замовлення конкурсу. У разі перевищення, визначається відповідна кількість вступників із субконкурсу В з нижчими позиціями в рейтинговому списку вступників, які отримують відмову.

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного замовлення. У разі перевищення, за об’єднаним списком очікування визначається відповідна кількість вступників (не із субконкурсів А і не із субконкурсів Б, і не із субконкурсів ББ) з найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних балів – з урахуванням пункту 2 розділу ІХ Умов прийому), які також отримують відмову.

K-ий крок (K>1).

На наступних кроках кожний вступник, який на цей момент не внесений до списку очікування жодного розрахункового конкурсу, пропонується тому розрахунковому конкурсу, який має для нього найвишу пріоритетність (крім тих, де він уже отримав відмову).

Кожний розрахунковий конкурс об’єднує наявний у нього список очікування та отриману пропозицію, формує новий список очікування за власним рейтинговим списком вступників у кількості, що не перевищує обсягу розрахункового конкурсу, а решті відмовляє.

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А, та/або субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення конкурсу. У разі перевищення, визначається відповідна кількість вступників із субконкурсу В з нижчими позиціями в його рейтинговому списку вступників, які отримують відмову.

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного замовлення. У разі перевищення, за об’єднаним списком очікування визначається відповідна кількість вступників (не із субконкурсів А, і не із субконкурсів Б, і не із субконкурсів ББ) з найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних балів – з урахуванням пункту 2 розділу ІХ Умов прийому), які також отримують відмову.

Етап А вважається виконаним, коли вичерпується перелік пропозицій вступників до розрахункових конкурсів, які не перебувають у списках очікування та не отримали відмови за всіма розрахунковими конкурсами. Перехід до етапу Б.

2. Етап Б.

Якщо наявні конкурси, в яких кількість вступників у списку очікування (сума вступників у списках очікування субконкурсу А, та/або субконкурсу Б, та/або субконкурсу ББ і субконкурсу В) менше ніж мінімальний обсяг державного або регіонального замовлення, такі конкурси анулюються, а вступники з їх списків очікування виключаються, отримують відмову і помічаються як такі, що допущені до етапу В.

Фіналіст розрахункового конкурсу – вступник з найнижчим положенням у рейтинговому списку розрахункового конкурсу, включений до списку очікування, після завершення етапу А.

Фіналіст широкого конкурсу – вступник, крім вступників із субконкурсів А, Б та ББ, з найнижчим положенням у широкому рейтинговому списку широкого конкурсу, включений до списку очікування, після завершення етапу А.

Перехід до етапу В.

3. Етап В.

K-й крок (K>=1).

Кожний допущений до етапу В вступник, який на цей момент не внесений до списку очікування жодного розрахункового конкурсу, пропонується тому розрахунковому конкурсу, який має для нього найвищу пріоритетність (крім тих, де він уже отримав відмову в межах етапів А та В). Кожний розрахунковий конкурс включає до свого списку очікування вступників з отриманих пропозицій.

Кожен розрахунковий конкурс перевіряється на перевищення обсягу розрахункового конкурсу. У разі перевищення визначається відповідна кількість вступників, допущених до етапу В, з нижчими позиціями в рейтинговому списку вступників, які отримують відмову, за винятком тих вступників, чия позиція в рейтинговому списку розрахункового конкурсу вища за позицію фіналіста розрахункового конкурсу.

Кожна група субконкурсів кожного конкурсу (субконкурс А та/або субконкурс Б, та/або субконкурс ББ і субконкурс В) перевіряється на перевищення максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення конкурсу. У разі перевищення, визначається відповідна кількість вступників, допущених до етапу В, із субконкурсу В з нижчими позиціями в його рейтинговому списку вступників, які отримують відмову, за винятком тих вступників, чия позиція вища за позицію фіналіста розрахункового конкурсу відповідного субконкурсу В.

Кожний широкий конкурс перевіряється на перевищення суперобсягу державного замовлення, і в разі перевищення за об’єднаним списком очікування визначається відповідна кількість вступників (не із субконкурсів А, не із субконкурсів Б, не із субконкурсів ББ), допущених до етапу В, з найменшими значеннями конкурсного бала (за рівних конкурсних балів – з урахуванням пункту 2 розділу ІХ Умов прийому), які також отримують відмову, за винятком тих вступників, чия позиція в широкому рейтинговому списку вища за позицію фіналіста широкого конкурсу.

Етап В вважається виконаним, коли вичерпується перелік пропозицій вступників (допущених до етапу В) до розрахункових конкурсів, які не перебувають у списках очікування та не отримали відмови за всіма розрахунковими конкурсами.

Вступники, які на цей момент залишились в списках очікування, одержують рекомендацію до зарахування. Кількість вступників, що одержали рекомендацію, визначає кількість рекомендованих за кожним конкурсом вступників.

ІV. Критерії верифікації справедливості роботи алгоритму

1. Для вступника А, який був допущений до конкурсного відбору і не отримав рекомендації до зарахування до конкретного конкурсу Х результат справедливий, якщо:

- для вступника, що не має права на зарахування за квотою-1, квотою-3, або квотою-4, виконується хоча б одне з тверджень 1 або 2;

- для вступника, що має право на зарахування за квотою-1, виконується твердження 1 або одночасно виконуються твердження 2 та 3;

- для вступника, що має право на зарахування за квотою-4, виконується твердження 1 або одночасно виконуються твердження 2 та 4.

- для вступника, що має право на зарахування за квотою-3, виконується твердження 1 або одночасно виконуються твердження 2 та 5.

2. Твердження:

1) вступник А отримав рекомендацію до іншого конкурсу за вищою для нього пріоритетністю;

2) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі Х (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти-4), який має конкурсний бал не вище, ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів – має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А, та (якщо конкурс Х входить до широкого конкурсу):

- не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в іншому конкурсі Y широкого конкурсу, до якого входить конкурс Х (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти-4), який має конкурсний бал в конкурсі Y не вище, ніж вступник А у конкурсі Х, у разі рівності конкурсних балів – розміщений нижче в широкому рейтинговому списку (з урахуванням пункту 2розділу ІХ Умов прийому) ніж вступник А, крім такого випадку:

у конкурсі Х повністю вичерпано максимальний обсяг державного замовлення без врахування рекомендацій вступників, заяви яких отримували відмову під час ануляції конкурсів;

3) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі Х за квотою-1, який має конкурсний бал не вище, ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів – має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А;

4) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі Х за квотою-4, який має конкурсний бал не вище, ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів – має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А;

5) не існує жодного вступника Б, рекомендованого до зарахування в конкурсі Х за квотою-3, який має конкурсний бал не вище, ніж у вступника А, у разі рівності конкурсних балів – має місце в рейтинговому списку нижче ніж вступник А.

3. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс Х (який входить до широкого конкурсу) не вичерпав максимального обсягу державного або регіонального замовлення:

- не існує жодного вступника Б, допущеного до участі в конкурсі Х і не рекомендованого до зарахування в конкурсі Х, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі за вищою для нього пріоритетністю та має конкурсний бал у конкурсі Х не нижче ніж будь-який вступник В (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти-4), який рекомендований до зарахування до одного з конкурсів цього широкого конкурсу в межах суперобсягу державного замовлення, у разі рівності конкурсних балів – має місце в широкому рейтинговому списку вище (з урахуванням пункту 2 розділу ІХ Умов прийому) ніж вступник В.

4. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс Х (що не входить до широкого конкурсу) не вичерпав загального обсягу державного або регіонального замовлення:

- не існує жодного вступника, допущеного до участі в конкурсі Х і не рекомендованого до зарахування в конкурсі Х, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі за вищою для нього пріоритетністю.

5. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс Х не вичерпав квоту-1, квоту-3 або квоту-4:

- не існує жодного вступника, що має право на зарахування за квотою-1 (квотою-3, квотою-4), допущеного до участі в конкурсі Х і не рекомендованого до зарахування в конкурсі Х, що не отримав рекомендації до зарахування в іншому конкурсі за вищою для нього пріоритетністю.

6. Для закладу вищої освіти, запропонований яким конкурс Х було анульовано:

- рейтинговий список не містить вступників у кількості не меншій від мінімального обсягу державного або регіонального замовлення, для яких виконуються такі умови:

- вступник отримав рекомендацію за меншою для нього пріоритетністю;

- вступник має конкурсний бал в конкурсі Х не нижче, ніж будь-який вступник В (за винятком осіб, які отримали рекомендацію в межах квоти-1, квоти-3 або квоти-4, та осіб, які отримали рекомендацію і мали заяву, що отримала відмову під час ануляції конкурсів), який рекомендований до зарахування до одного з конкурсів цього широкого конкурсу в межах суперобсягу державного замовлення, у разі рівності конкурсних балів – має місце в широкому рейтинговому списку вище (з урахуванням пункту 2 розділу ІХ Умов прийому), порівняно із вступником В.

V. Форми документів для належного інформаційного забезпечення вступної компанії, в межах широких конкурсів та результатів адресного розміщення державного та регіонального замовлення

1. Інформація про широкий конкурс

Державний замовник – зазначається найменування (за наявності одного державного замовника) або «єдиний конкур для всіх державних замовників».

Освітній ступінь – найменування (бакалавр або магістр).

Вступ на основі – повна загальна середня освіта (бакалавр).

Форма здобуття освіти – найменування.

Галузь знань – код і найменування.

Спеціальність – код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275).

Тип програми – освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра).

Суперобсяг державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу – ХХХ.

Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення, квота-1, квота-2, квота-3, квота-4:

Найменування закладу вищої освіти

Назва конкурсної пропозиції

Максимальний обсяг державного замовлення

Квота-1

Квота-2

Квота-3

Квота-4

        

 Сума максимальних обсягів державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, – ХХХ.

Увага! Сума максимальних обсягів державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, є більшою порівняно із суперобсягом державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до цього широкого конкурсу.

2. Інформація про поточний стан подання заяв на широкий конкурс

Дата, час _________.

Державний замовник – зазначається найменування (за наявності одного державного замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників».

Освітній ступінь – найменування (бакалавр або магістр).

Вступ на основі – повна загальна середня освіта (бакалавр).

Форма здобуття освіти – найменування.

Галузь знань – код і найменування.

Спеціальність – код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275).

Тип програми – освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра).

Суперобсяг державного замовлення для усіх конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу – ХХХ.

Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, максимальні обсяги державного замовлення, квота-1, квота-3, квота-4, кількість поданих заяв і кількість поданих заяв особами, які мають право на зарахування за квотами:

№ з/п

Найменування закладу вищої освіти

Назва конкурсної пропозиції

Максимальний обсяг державного замовлення

Квота-1

Квота-3

 Квота-4

Кількість поданих заяв

Кількість поданих заяв особами, які мають право на зарахування за квотами-1

1

3

4

           

Загальна кількість заяв, поданих для участі в широкому конкурсі ____.

Загальна кількість фізичних осіб, що подали заяви для участі в широкому конкурсі, – ____.

3. Список тих, хто подав заяви на широкий конкурс (широкий рейтинговий список)

Дата, час _______.

Державний замовник – зазначається найменування (за наявності одного державного замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників».

Освітній ступінь – найменування (бакалавр або магістр).

Вступ на основі – повна загальна середня освіта (бакалавр).

Форма здобуття освіти – найменування.

Галузь знань – код і найменування.

Спеціальність – код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275).

Тип програми – освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра).

Суперобсяг державного замовлення ______

Таблиця з такими графами:

1. Номер

2. Прізвище, ім’я, по батькові вступника

3. Конкурсний бал

4. Складові конкурсного балу (сертифікати ЗНО, коефіцієнти, РК, СК, ГК, ПЧК, додаткові бали)

5. Пріоритетність

6. Заклад вищої освіти

7. Право на співбесіду, вступний іспит

8. Право на зарахування за квотою (із зазначенням квоти-1, квоти-3, квоти-4 за наявності).

Таблиця впорядковується з урахуванням пункту 2 розділу IX Умов прийому.

4. Інформація про надання рекомендацій вступникам у межах широкого конкурсу

Державний замовник – зазначається найменування (за наявності одного державного замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників».

Освітній ступінь – найменування (бакалавр або магістр).

Вступ на основі – повна загальна середня освіта (бакалавр).

Форма здобуття освіти – найменування.

Галузь знань – код і найменування.

Спеціальність – код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275).

Тип програми – освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра).

Суперобсяг державного замовлення для усіх закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, – ХХХ (після корегування з урахуванням зарахованих за співбесідою та квотою-2).

Перелік конкурсних пропозицій закладів вищої освіти, що входять до широкого конкурсу, максимальні обсяги державного замовлення, квота-1, квота-3, квота-4 та інформація про зарахування та надання рекомендацій:

№ з/п

Найменування закладу вищої освіти

Назви конкурсних пропозицій

Максимальний обсяг державного замовлення

Квоти

Зараховано за співбесідою

Зараховано за квотою-2

Загальна кількість рекомендованих до зарахування

 У тому числі

 1

 3

 4

рекомендованих за квотою

найнижчий бал за квотою-1

Рекомендо-ваних на загальних умовах

найнижчий бал на загальних умовах

 1

 3

 4

 1

 3

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість зарахованих за спвбесідою ________

Загальна кількість рекомендованих за квотою-1 ________

Загальна кількість зарахованих за квотою-2 ________

Загальна кількість рекомендованих за квотою-3 ________

Загальна кількість рекомендованих за квотою-4 ________

Загальна кількість рекомендованих на загальних умовах _______

5. Список рекомендованих за конкурсом (конкурсною пропозицією)

Заклад вищої освіти  ________

Назва конкурсної пропозиції ________

Освітній ступінь – найменування (бакалавр або магістр).

Вступ на основі – повна загальна середня освіта (бакалавр).

Форма здобуття освіти – найменування.

Спеціальність – код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275).

Тип програми – освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра).

Максимальний (загальний) обсяг державного замовлення ________

Кваліфікаційний мінімум державного замовлення ________

Зарахованих за співбесідою ________

Зарахованих за квотою-2 ________

Максимальний (загальний) обсяг державного замовлення після корегування _______

Кваліфікаційний мінімум державного замовлення після корегування _____

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування _______

З них:

за квотою-1 ________,

за квотою-3 ________,

за квотою-4 ________,

за загальним конкурсом ________.

 № з/п

 Прізвище, ім’я, по батькові вступника

 Конкурсний бал

 Пріоритетність

 Середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень

 Вид рекомендації (співбесіда, квота-1, квота-2, квота-3, квота-4, загальний конкурс)

 Чи отримував відмову під час ануляції конкурсів (Так/Ні)

 

 

 

 

 

 

 

 Таблиця має бути впорядкованою за видом рекомендації і черговістю в рейтинговому списку.

6. Список рекомендованих за широким конкурсом (широкий рейтинговий список)

Державний замовник – зазначається найменування (за наявності одного державного замовника) або «єдиний конкурс для всіх державних замовників».

Освітній ступінь – найменування (бакалавр або магістр).

Форма здобуття освіти – найменування.

Галузь знань – код і найменування.

Спеціальність – код і найменування (предметна спеціальність за спеціальністю 014, спеціалізація за спеціальностями 015, 035, 271, 275).

Тип програми – освітньо-професійна/освітньо-наукова (для вступу на основі бакалавра).

Суперобсяг державного замовлення ______

Зарахованих за співбесідою ______

Зарахованих за квотою-2 ______

Суперобсяг державного замовлення після корегування ______

Фактичний обсяг рекомендованих до зарахування ______

З них:

за квотою-1 ______,

за квотою-3 ______,

за квотою-4 ______,

за загальним конкурсом  ______.

 № з/п

 Прізвище, ім’я, по батькові вступника

 Конкурсний бал

 Пріоритетність

 Середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний ) рівень

 Вид рекомендації (співбесіда, квота-1, квота-2, квота-3, квота-4, загальний конкурс)

 Чи отримував відмову під час ануляції конкурсів (Так/Ні)

 Заклад вищої освіти, конкурсна пропозиція

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця впорядковується за видом рекомендації, за конкурсним балом, пріоритетністю, середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

-->