bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
Додаток №22

Додаток №22 до Правил прийому на навчання до «ХАІ» в 2020 році

Правила прийому до аспірантури та докторантури Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2020 році

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання.

Підготовка здобувачів  ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється за очною (денною) формою навчання.

Підготовка громадян України в аспірантурі та докторантурі здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України (за державним замовленням) або за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту).

Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі  та докторантурі здійснюється:

 • на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;
 • на підставі договорів, укладених між вищими навчальними закладами (науковими установами) України та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;
 • за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Кількість аспірантів і докторантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, встановлює МОН України щорічно на конкурсній основі.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, нормативний строк підготовки доктора наук в докторантурі – два роки.

Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається з урахуванням ліцензійного обсягу, зазначеного в ліцензії вищого навчального закладу (наукової установи), за якою він проводить освітню діяльність на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, можливостей забезпечення   кваліфікованого наукового керівництва та переліку відкритих в аспірантурі і докторантурі університету спеціальностей.

Прийом до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі ХАІ), оголошує у 2020 році прийом до аспірантури та докторантури за спеціальностями, які вказані в Табл.1, 2.

Таблиця 1. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом до аспірантури ХАІ у 2020 році

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

03

Гуманітарні науки

033

Філософія

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка*

10

Природничі науки

103

Науки про Землю*

11

Математика та статистика

113

Прикладна математика*

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення *

122

Комп’ютерні науки

123

Комп'ютерна інженерія

125

Кібербезпека

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

14

Електрична інженерія

142

Енергетичне машинобудування

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка*

173

Авіоніка

Примітка: * - тільки денна аспірантура

Таблиця 2. Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом до докторантури ХАІ у 2020 році

Шифр галузі

Галузь знань

Код спеціальності

Найменування спеціальності

03

Гуманітарні науки

033

Філософія**

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка**

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки**

13

Механічна інженерія

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка**

14

Електрична інженерія

142

Енергетичне машинобудування**

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка**

Примітка: ** - тільки за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб (на умовах контракту).

Правила прийому до аспірантури

 1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).
 2. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні документи:
  • заяву на ім’я ректора на участь в конкурсі до вступу в аспірантуру за державним замовленням або на умовах контракту, в денну або заочну аспірантуру, з вказівкою шифру і назви наукової спеціальності та спеціалізації, кафедри і передбачуваного наукового керівника (в заяві також фіксується факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до аспірантури);
  • особовий листок з обліку кадрів, який завірений у відділу кадрів за попереднім місцем роботи або навчання;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів з обраної наукової спеціальності (за наявності);
  • ксерокопії опублікованих наукових статей, ксерокопії патентів, свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, рішень про реєстрацію договору, який стосується права автора на твір (за наявності);
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою 086-у;
  • копію диплому магістра (спеціаліста) та копію додатка до диплому (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном,– копію нострифікованого диплома);
  • рекомендаційний лист (письмовий висновок) передбачуваного наукового керівника;
  • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
  • рекомендацію до аспірантури з місця роботи/навчання або витяг з протоколу засідання кафедри та витяг з протоколу засіданні ради факультету (за наявності);
  • копія документа що посвідчує особу;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см.

Вступники до аспірантури подають заяву та всі інші документи в паперовій формі.

Паспорт і диплом про вищу освіту пред’являються  вступником  особисто.

 1. Приймальна комісія за результатами розгляду документів, які подаються вступниками до аспірантури, приймає рішення про допуск їх до вступних іспитів.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, які потрібні для вступу до аспірантури.

Про допуск до вступних іспитів вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін особисто або засобами електронного та мобільного зв’язку.

 1. Вступні випробування до аспірантури складаються із:
  • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі навчальної програми освітнього рівня магістра відповідної спеціальності);
  • вступного іспиту із іноземної мови на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації (вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.);
  • вступного іспиту із філософії в обсязі навчальної програми для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації;
  • співбесіди з передбачуваним науковим керівником, за результатами якої він робить письмовий висновок про спроможність вступника до аспірантури проводити наукові дослідження, а також здобути ступінь доктора філософії.
 1. Прийом документів для вступу до аспірантури - з 01 червня до 30 червня 2020 року.
 2. Прийом вступних іспитів проводиться на кафедрах університету предметними комісіями, які призначаються наказом ректора:
  • з іноземної мови – 20, 21 серпня 2020 року;
  • з філософії  - 25, 26 серпня 2020 року;
  • зі спеціальності – 27, 28 серпня 2020 року.
 1. Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні для вступу до аспірантури університету до 01 червня 2021 року.
 2. Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.
 3. Перескладання вступних іспитів не допускається.
 4. Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних іспитів зі спеціальності, з філософії, з іноземної мови, середнього бала оцінок, які наведені у додатку до диплому про вищу освіту, а також додаткових балів за наукові досягнення. 

Конкурс проводиться відповідно до набраної суми балів (конкурсних балів) окремо зі спеціальності та окремо для денної і заочної аспірантури.

Конкурсний бал обчислюється за формулою

КБ=С*Кс+Ф*Кф+І*Кі+Б*Кб+ДБ,

де КБ – конкурсний бал; С – оцінка за результатами вступного іспиту зі спеціальності за 4 – бальною шкалою; Ф – оцінка за результатами вступного іспиту з філософії за 4 – бальною шкалою; І – оцінка за результатами вступного іспиту з іноземної мови за 4 – бальною шкалою; Б – середній бал оцінок, які наведені у Додатку до диплому про вищу освіту за 4 – бальною шкалою; Кс – ваговий коефіцієнт для вступного іспиту зі спеціальності, який для ХАІ дорівнює 0,4; Кф – ваговий коефіцієнт для вступного іспиту з філософії, який  для ХАІ дорівнює 0,1; Кі –  ваговий коефіцієнт для вступного іспиту з іноземної мови, який  для ХАІ дорівнює 0,2; Кб ваговий коефіцієнт середнього бала оцінок, які наведено у додатку до диплому, для ХАІ дорівнює  0,3; ДБ – додаткові бали за наукові досягнення (таблиця 3);

Таблиця 3. Визначення додаткових балів за наукові досягнення

№ з/п

Наукові досягнення

Кількість балів

Підтвердження

1.

Наукова стаття у закордонних журналах і збірках наукових праць  зі спеціальності

0,2

Ксерокопія статті

2.

Наукова стаття у всеукраїнських журналах і збірках наукових праць зі спеціальності

0,1

Ксерокопія статті

3.

Наявність патенту на винахід або свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

0,1

Ксерокопія патенту, свідоцтва

Якщо у статтях, патентах або свідоцтвах декілька співавторів, то додаткові бали розподіляються у рівних частинах між співавторами, з округленням до сотої частини.

Результати додаткових вступних іспитів зараховуються як середній бал оцінок цих вступних іспитів та іспиту зі спеціальності (С),  помножений на ваговий коефіцієнт Кс.

 1. Право на першочергове зарахування до аспірантури, при однаковому конкурсному балі, мають особи, які рекомендовані до аспірантури кафедрою та факультетом університету або за місцем роботи (навчання).
 2. Рейтинговий список вступників до аспірантури за кошти державного бюджету оприлюднюється 28 серпня 2020 року

На підставі сумарного рейтингу Приймальна комісія 28 серпня 2020 року приймає рішення щодо кожного вступника.

 1. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури за державним замовленням вступнику повідомляється до 04 вересня 2020 року особисто або засобами електронного та мобільного зв’язку.
 2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймається за заявою вступника , що подається до Приймальної комісії та долучається до його особової справи.
 3. Рейтинговий список вступників до аспірантури за кошти фізичних та юридичних осіб оприлюднюється не пізніше 07 вересня 2020 року.
 4. Відповідно до рішення Приймальної комісії вступники  зараховуються до аспірантури наказом ректора.

Зарахування до аспірантури університету за державним замовленням здійснюється до 14 вересня 2020 року, а на умовах контракту - не пізніше 30 вересня 2020 року.

 1. Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури, розв’язуються приймальною комісією. 

Правила прийому до докторантури

 1. До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності, і які мають наукові результаті, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
 2. Вступники до докторантури подають до 01 травня 2020 року на кафедру університету, тематика наукових досліджень якої відповідає темі дисертаційної роботи вступника, розгорнутий план роботи над дисертацією.

Кафедра заслуховує наукову доповідь вступника та шляхом голосування визначає можливість зарахування вступника до докторантури.

 1. Висновки кафедри про зарахування вступника до докторантури, тему дисертаційної роботи та план дослідницької роботи розглядає Вчена рада факультету і вносить свої пропозиції до Вченої ради університету. За результатами цих пропозицій вступник до докторантури подає до 01 червня 2020 року в  докторантуру  університету такі документи:
  • заяву на ім’я ректора університету на участь в конкурсі до вступу в докторантуру за державним замовленням або на умовах контракту із зазначенням шифру і назви наукової спеціальності, кафедри і передбачуваного наукового консультанта;
  • особовий листок з обліку кадрів, завірений у відділі кадрів за попереднім місцем роботи (навчання);
  • список опублікованих наукових праць і винаходів, завірений у канцелярії за попереднім місцем роботи (навчання);
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою 086-у;
  • копію диплому доктора філософії (кандидата наук);
  • копію атестата доцента (за наявності);
  • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук або детальний план необхідних публікацій для формування тієї сукупності статей, на базі якої планується здобуття наукового ступеня доктора наук;
  • характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ХАІ, зі згодою бути науковим консультантом у разі вступу вступника до докторантури;
  • витяг з протоколу засідання кафедри про можливість зарахування вступника до докторантури;
  • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету з висновками про зарахування до докторантури та темою докторської дисертації.

Вступники до докторантури подають заяву та всі інші документи в паперовій формі.

Паспорт і  диплом доктора філософії (кандидата наук) пред’являються  вступником  особисто.

 1. Вчена рада університету до 01 липня 2020 року розглядає висновки ради факультету щодо вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури за державним замовленням або на умовах контракту, призначає докторанту наукового консультанта, затверджує тему докторської дисертації.
 2. Рішення Вченої ради університету затверджується і оформляється наказом ректора.

Зарахування до докторантури за державним замовленням  та на умовах контракту здійснюється   01 вересня 2020 року, але не пізніше 01 жовтня 2020 року. 

Особливості прийому до аспірантури та докторантури іноземців та осіб без громадянства 

 1. До аспірантури приймаються іноземці та особи без громадянства (далі іноземці), які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційних рівень спеціаліста) за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту). Прийом іноземців до вищих навчальних закладів на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.
 1. Для зарахування до аспірантури іноземець подає такі документи:
  • заяву-анкету;
  • оригінал та копію диплом магістра (спеціаліста);
  • оригінал та копію додатка до диплому;
  • копію документа про народження;
  • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до виїзду на навчання в Україну;
  • копію паспортного документа іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства;
  • дійсний поліс медичного страхування;
  • копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
  • список опублікованих наукових праць і винаходів офіційно засвідчений за місцем роботи (навчання) (за наявності).

Документи, які зазначені в пунктах 2,3,4,6, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

 1. Прийом документів до аспірантури для іноземців здійснюється упродовж року, а вступні випробування проводяться у серпні або у грудні 2020 року.
 2. Вступними випробуваннями до аспірантури для іноземців є:
  • вступний іспиту зі спеціальності ( в обсязі навчальної програми освітнього рівня  магістра відповідної спеціальності);
  • вступний іспит з мови навчання за вибором  іноземця (української, англійської або російської), за результатами якого приймальна комісія робить висновок про рівень знання  іноземця мови навчання, достатнє для засвоєння навчального матеріалу;
  • співбесіда іноземця з передбачуваним науковим керівником, за результатами якої науковий керівник робить письмовий висновок про спроможність іноземця проводити наукові дослідження, а також здобути ступінь доктора філософії.

Приймальна комісія за результатами цих випробувань приймає рішення про зарахування іноземців до аспірантури.

 1. Відповідно до рішення Приймальної комісія іноземці  зараховуються до аспірантури університету наказом ректора з 01 вересня 2020 року або з 01 січня 2021 року після підписання договору про надання аспіранту освітніх послуг.
 2. До докторантури приймаються іноземці, які здобули ступінь доктора філософії (кандидата наук). Прийом документів проводиться упродовж року
 3. Для зарахування до докторантури іноземець подає такі документи:
  • заяву-анкету;
  • оригінал та копію диплому доктора філософії (кандидата наук);
  • копію документа про народження;
  • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до виїзду на навчання в Україну;
  • копію паспортного документа іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства;
  • дійсний поліс медичного страхування;
  • копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
  • список опублікованих наукових праць і винаходів офіційно засвідчений за місцем роботи (навчання);
  • план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;
  • характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ХАІ, зі згодою бути науковим консультантом у разі  вступу вступника до докторантури;
  • витяг з протоколу засідання кафедри про зарахування вступника до докторантури.

Диплом доктора філософії (кандидата наук), документа про народження, паспортны документи іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

 1. Рішення про зарахування іноземця до докторантури приймає Вчена рада університету за результатами обговорення плану дисертаційної роботи вступника до докторантури на кафедрі, співбесіди іноземця з передбачуваним науковим консультантом.
 2. Рішення Вченої ради університету про зарахування іноземця до докторантури затверджується і оформляється наказом ректора після підписання договору про надання докторанту освітніх послуг.

Інструкції з подання документів при вступі до ХАІ

Переглянути