Додаток №11 | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma

Додаток №11 до Правил прийому

Правила прийому до аспірантури та докторантури
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут» в 2021 році 

Загальні засади

1. Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – Університет) здійснюється відповідно до наказів Міністерства і освіти України від 30.05.2016 р. № 590 «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні»,від 15.08.2019 р. № 951-л «Про ліцензування освітньої діяльності», від 05.07.2019 р. № 941-л «Про ліцензування освітньої діяльності». Провадження освітньої діяльності на четвертому (науковому) рівні вищої освіти в Університеті здійснюється відповідно до наказів ректора Університету.

2. Правила прийому до аспірантури та докторантури Університету в 2021 році розроблені Приймальною комісією Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – приймальна комісія) відповідно до Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508.

3. Правила прийому до аспірантури та докторантури Університету в 2021 році є додатком до Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2021 році.

4. Затверджені Правила прийому до аспірантури та докторантури Університету в 2021 році діють протягом календарного року. 

Організація прийому до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії

І. Загальні положення 

1.1. Здобуття ступеня доктора філософії в Університеті здійснюється за очною (денною, вечірньою) та заочною формами навчання в аспірантурі. Ліцензійний обсяг та нормативні строки навчання для здобуття ступеня доктора філософії для кожної спеціальності наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Ліцензійний обсяг та нормативні строки навчання для здобуття ступеня доктора філософії

Код

Галузь знань

Шифр

Спеціальність

Ліцензійний обсяг, осіб

Термін навчання (очна/заочна), років

03

Гуманітарні науки

033

Філософія

10

4/4

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

40 на строк навчання

4/4

10

Природничі науки

103

Науки про Землю

20

4/4

11

Математичні науки

113

Прикладна математика

20

4/4

12

Інформаційні технології

121

Інженерія програмного забезпечення

10

4/4

122

Комп’ютерні науки

30

4/4

123

Комп’ютерна інженерія

60 на строк навчання

4/4

125

Кібербезпека

40 на строк навчання

4/4

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

75

4/4

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

150

4/4

14

Електрична інженерія

142

Енергетичне машинобудування

65

4/4

15

Автоматизація та приладобудування

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

25

4/4

17

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіоелектроніка

20

4/4

173

Авіоніка

35

4/4

Жодна освітньо-наукова програма не акредитована

1.2 До аспірантури Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і виявили бажання навчатися в аспірантурі.

Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.

1.3 Прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства проводиться на акредитовані освітні програми.

1.4 Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування.

1.5 Організацію прийому до аспірантури Університету здійснює відбіркова комісія з прийому до аспірантури (далі – Відбіркова комісія), склад якої затверджується наказом ректора Університету (далі – Ректор). Відбіркова комісія є підрозділом приймальної комісії та діє згідно з Положенням про приймальну комісію Університету, затвердженим ректором.

1.6 Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором.

ІІ. Джерела фінансування підготовки аспірантів

 2.1 Фінансування підготовки аспірантів очної (денної та вечірньої) форми навчання в Університеті здійснюється:

- за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням);

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

2.2 На термін навчання в аспірантурі між аспірантом та Університетом укладається Договір про надання платної освітньої послуги.

2.3 Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до аспірантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»). 

ІІІ. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання 

3.1 Документи для вступу до аспірантури подаються до відділу аспірантури і докторантури (кім. 347 «Головного корпусу») з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 15.00, перерва з 13.00 до 14.00.

3.2 Прийом заяв і документів, проведення вступних випробувань і конкурсного відбору та зарахування до аспірантури вступників з числа громадян України на очну та заочну форми навчання здійснюється відповідно до даних, представлених у таблиці 2.

 Таблиця 2

Етапи вступної кампанії до аспірантури

Назва етапу

Терміни

Початок прийому заяв для участі у конкурсному відборі до аспірантури та документів вступників до аспірантури

з 01 червня 2021 року

Закінчення прийому заяв для участі у конкурсному відборі до аспірантури та документів вступників до аспірантури

30 червня 2021 року

Строки проведення вступних випробувань

19 серпня – 28 серпня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників до аспірантури із зазначенням рекомендованих до зарахування

29 серпня 2021 року

Укладання договорів

до 28 вересня 2021 року

Терміни зарахування вступників до аспірантури

до 01 вересня 2021 року

3.3. Прийом заяв і документів, проведення вступних випробувань і конкурсного відбору та зарахування до аспірантури вступників з числа іноземців, які навчатимуться за кошти фізичних та/або юридичних осіб, здійснюється Університетом упродовж року.

ІV. Порядок прийому заяв і документів для вступу до аспірантури

4.1 Для вступу до аспірантури Університету вступник особисто подає такі документи:

- заяву на ім’я ректора на участь в конкурсі до вступу в аспірантуру за державним замовленням або на умовах контракту, в денну або заочну аспірантуру, з вказівкою шифру і назви наукової спеціальності та освітньо-наукової програми, кафедри і передбачуваного наукового керівника (в заяві також фіксується факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до аспірантури);

- копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- оригінал та копія диплома магістра (спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, та додаток до нього(особи, які здобули відповідну освіту за кордоном,– копію нострифікованого диплома);

- список та копії опублікованих наукових праць і патентів на винаходи (авторських свідоцтв про винаходи) за обраною спеціальністю; у разі відсутності наукових праць і патентів;

- рекомендаційний лист передбачуваного наукового керівника: рекомендацію до аспірантури з місця роботи/навчання або витяг з протоколу засідання кафедри та витяг з протоколу засіданні ради факультету;

- особовий листок з обліку кадрівякий завірений у відділу кадрів за попереднім місцем роботи або навчанняз фотокарткою 3×4 см;

- дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см;

- медичну довідку про стан здоров’я за формою 086-у;

- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який  засвідчує  рівні  В2–С2 (за наявності).

4.2 При поданні документів вступник зобов’язаний пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та оригінали усіх документів, копії яких подаються.

4.3 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Відбірковою комісією Університету, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

4.4 Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників до аспірантури та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання в аспірантурі Університету  протягом зазначеного строку відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах відділу аспірантури і докторантури та веб-сайті Університету.

4.5 При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється Університетом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

4.6 До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з:

- неподанням у встановлений термін усіх або окремих документів, визначених цими Правилами прийому;

- поданням недостовірних даних.

V. Вступні випробування та конкурсний відбір

5.1 Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються зі:

- вступного випробування зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);

- вступного випробування з іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Cambridge English Languageм Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом Test DaF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

5.2 Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи.

5.3 Для проведення вступних випробувань та конкурсного відбору на навчання в аспірантурі наказом ректора створюються предметні комісії.

До складу предметних комісій включаються доктори філософії та доктори наук (у кількості 3 – 5 осіб), які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання відповідної освітньо-наукової програми.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради Університету можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

5.4 Програми вступних випробувань розробляються предметними комісіями і затверджуються ректором не пізніше як за три місяці до початку прийому документів. Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті Університету.

5.5 Зарахування до аспірантури здійснюється у межах плану прийому, що фінансуються: за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням): за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

5.6 Результати вступних випробувань оцінюються за 100-бальною шкалою та оприлюднюються на інформаційному стенді відділу аспірантури і докторантури та офіційному веб-сайті Університету.

5.7 При прийомі на навчання до аспірантури очної та заочної форми навчання конкурсний бал визначається наступним чином: 

Кб = 0,6·Ф + 0,4·І,

де Кб – конкурсний бал вступника до аспірантури; Ф – результат вступного випробування зі спеціальності в аспірантурі, від 0 до 100; І – результат вступного випробування з іноземної мови, від 0 до 100.

У разі отримання однакового конкурсного балу вступниками, які знаходяться на рубежі наявності бюджетних місць або ліцензійного обсягу спеціальності, перевага надається тим, у кого більша сума балів за навчальні та наукові досягнення, нараховані відповідно до табл. 3.

Таблиця 3

Вага балів за наукові досягнення

№.

Навчальні та наукові досягнення

Вага балу

1.

Опублікування наукової статті у науковому виданні, яке включене до міжнародних науко метричних баз (Scopus, WebofScience або інших міжнародних наукометричних баз, рекомендованих МОН) (за обраною спеціальністю)

5

2.

Патент або авторське свідоцтво на винахід

5

3.

Опублікування наукової статті у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю)

4

4.

Опублікування наукової статті у виданні, яке не належить до 1-го та 2-го пункту (за обраною спеціальністю)

3

5.

Участь у студентській конференції з опублікуванням тез доповідей (за обраною спеціальністю)

2

5.8 Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 60, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

5.9 Рейтингові списки вступників після кожного випробування оприлюднюються на інформаційних стендах відділу аспірантури і докторантури, як правило, не пізніше наступного дня, після перевірки.

5.10 Апеляції на результати вступних випробувань до аспірантури розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора. Подання та розгляд апеляцій на результати вступних випробувань до аспірантури здійснюється відповідно до Положення про апеляційну комісію, яке затверджується ректором Університету. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні до аспірантури у Національному аерокосмічному університеті М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний  інститут» (далі – апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного дня після оголошення результатів. Апеляції, подані пізніше встановленого терміну, не розглядаються. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного дня, після її подання. Апеляція розглядається тільки в присутності вступника. Сторонні особи на засідання апеляційної комісії не допускаються.

5.11 Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до Університету протягом одного календарного року.

5.12 Виконані на вступних випробуваннях роботи вступників, не зарахованих на навчання, зберігаються протягом одного календарного року. 

VІ. Формування й оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування до аспірантури

6.1 Список вступників, які вступають до аспірантури Університету впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до порядку формування рейтингового списку.

6.2 У списку вступників, рекомендованих до зарахування до аспірантури Університету зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника до аспірантури;

- конкурсний бал вступника.

6.3 Рейтингові списки вступників до аспірантури формуються відбірковою комісією на підставі конкурсних балів вступників до аспірантури та оприлюднюються у повному обсязі шляхом розміщення на інформаційних стендах відділу аспірантури і докторантури та веб-сайті Університету.

6.4 Списки вступників, рекомендованих до зарахування до аспірантури, формуються приймальною комісією для вступу до аспірантури та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах відділу аспірантури і докторантури та веб-сайті Університету.

6.5 Рейтингові списки вступників до аспірантури та списки вступників, рекомендованих до зарахування до аспірантури, формуються окремо для очної та заочної форми навчання в аспірантурі та за спеціальностями.

VІІ. Надання рекомендацій для зарахування до аспірантури

7.1 Приймальна комісія Університету приймає рішення щодо рекомендації до зарахування вступників до аспірантури очної та заочної форми навчання у строк, визначений у розділі V цих Правил, та згідно з порядком формування конкурсного списку, визначеного у розділі VI цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного балу вступника до аспірантури – від вищого до нижчого, – окремо для вступників очної та заочної форми навчання.

7.2 Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування до аспірантури вважається оприлюднення відповідного рішення на інформаційних стендах відділу аспірантури і докторантури Університету.

Рішення приймальної комісії про рекомендацію до зарахування до аспірантури також розміщується на веб-сайті Університету.

Рекомендованим до зарахування вступникам до аспірантури можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

VІІІ. Реалізація права вступників до аспірантури на вибір місця навчання

8.1 Особи, які подали заяви в паперовій та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі III цих Правил, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та/або інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії Університету. Вступник, у якого після подання заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім'я, по батькові, додатково особисто пред'являє приймальній (відбірковій) комісії свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази освіти.

8.2 Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі ІІІ цих Правил, не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за державним та регіональним замовленням. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в установлені строки, визначені у розділі ІІІ цих Правил, виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення, підлягають зарахуванню.

8.3. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІІІ цих Правил, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та/або інших документів, передбачених цими Правилами та Умовами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії Університету. Подані оригінали документів зберігаються в Університеті протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після подачі заяви, але до виконання вимог для зарахування, змінилось прізвище, ім’я, по батькові, додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії Університету свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, відомості про які вносяться до Єдиної бази освіти. Особи, які отримали рекомендацію на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб і в установлені строки, визначені у розділі ІІІ цих Правил, виконали вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, підлягають зарахуванню.

ІХ. Коригування списку рекомендованих до зарахування до аспірантури

9.1 Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ІIV цих Правил.

9.2 Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування),  між Університетом і вступником є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

9.3 Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, в установлені строки, визначені у розділі ІІІ цих Правил.

Х. Наказ про зарахування до аспірантури

10.1 Про зарахування на навчання у аспірантурі видається наказ ректора на підставі рішення Приймальної комісії. Наказ про зарахування на навчання у аспірантурі формуються відповідно до списків вступників до аспірантури, рекомендованих до зарахування до аспірантури, та оприлюднюються на інформаційному стенді відділу аспірантури і докторантури та веб-сайті Університету у вигляді наказу про зарахування у строки, встановлені в розділі ІІІ цих Правил.

Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем. Як правило, кількість здобувачів, прикріплених до наукового керівника – доктора наук, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (разом з докторантом), а для наукового керівника – доктора філософії – 3 осіб.

10.2 Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника – подання вступником до аспірантури недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту.

 

Організація прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора наук

І. Загальні положення

1.1 Підготовка здобувачів наукового ступеня доктора наук здійснюється в Університеті за очною (денною) формою навчання в докторантурі.

1.2 Вступ до докторантури здійснюється на конкурсній основі.

1.3 Нормативні строки навчання з кожної спеціальності для здобуття ступеня доктора наук наведені у таблиці 4.

Таблиця 4

Нормативні строки навчання для здобуття ступеня доктора наук

Код

Галузь знань

Шифр

Спеціальність

Термін навчання, роки

03

Гуманітарні науки

033

Філософія

2

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

2

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки

2

113

Механічна інженерія

134

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

2

114

Електрична інженерія

142

Енергетичне машинобудування

2

117

Електроніка та телекомунікації

172

Телекомунікації та радіотехніка

2

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників до докторантури

2.1 До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

ІІІ. Фінансування підготовки докторантів

3.1 Фінансування підготовки докторантів у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»:

- за рахунок видатків державного бюджету (за державним замовленням);

- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук).

3.2 На термін перебування у докторантурі між докторантом та Університетом укладається Договір про надання платної освітньої послуги.

3.3 Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1 Документи для вступу до докторантури подаються у відділ аспірантури і докторантури (кім. 347 «Головного корпусу») з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 15.00, перерва з 13.00 до 14.00.

4.2 Прийом заяв і документів, вступні, конкурсний відбір та зарахування до докторантури проводиться у строки, наведені у таблиці 5.

Таблиця 5

Етапи вступної кампанії до докторантури

Назва етапу

Строки

Подача розгорнутої пропозиції на кафедру

До 01 травня 2021 року

Заслуховування наукових доповідей на засіданні кафедри

протягом травня 2021 року

Початок прийому заяв і документів

До 01 червня 2021 року

Закінчення прийому заяв і документів

01 червня 2021 року

Розгляд вченою радою Університету питання щодо зарахування до докторантури вступників

 До 01 липня 2021 року

Укладання договорів

До 28 вересня 2021 року

Терміни зарахування вступників до докторантури

До 31 серпня 2021 року

V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до докторантури Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

5.1 Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає кафедрі, відділу, лабораторії чи іншому структурному підрозділу розгорнуту пропозицію, у якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів від усіх вступників на засіданні кафедри заслуховуються їх наукові доповіді та шляхом голосування визначається можливість зарахування кожного вступника до докторантури із зазначенням відповідності наукової програми докторанта з науковим ступенем кандидатської дисертації та/або вченого звання. Витяг засідання кафедри з висновком про можливість зарахування вступника із зазначенням відповідності наукової програми докторанта з науковим ступенем кандидатської дисертації та/або вченого звання подається на розгляд Вченої ради факультету.

5.2 На засіданні Вченої ради факультету, за яким в разі зарахування буде закріплений докторант, відбувається заслуховування наукових доповідей усіх вступників і шляхом голосування визначається можливість зарахування кожного вступника до докторантури вступника із зазначенням відповідності наукової програми докторанта з науковим ступенем кандидатської дисертації та/або вченого звання. Витяг засідання Вченої ради факультету з висновком про можливість зарахування вступника із зазначенням відповідності наукової програми докторанта з науковим ступенем кандидатської дисертації та/або вченого звання подається на розгляд Вченої ради Університету.

5.3 Вступники до докторантури подають заяву на ім’я ректора про участь у конкурсному відборі до докторантури Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі – заява) у паперовій формі. Заява подається вступником особисто до відбіркової комісії.

Під час подання заяви вступник пред’являє особисто:

- документ, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та оригінали усіх документів, копії яких подаються.

5.4 Вступники до докторантури подають особисто такі документи:

- копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь доктора філософії або доктора наук. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради Університету щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада Університету одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада Університету надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- особовий листок з обліку кадрів, завірений у відділі кадрів за попереднім місцем роботи (навчання) з фотокарткою 3×4 см;

- список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням видань, які належать до міжнародних реферованих журналів, індексованих в наукометричних базах, наукових фахових видань, за спеціальністю передбачуваної дисертації);

- засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);

- розгорнуту пропозицію, у якій міститься план дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;

- письмову характеристику наукової діяльності вступника з складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»(за необхідністю із згодою бути науковим консультантом у разі його вступу до докторантури);

- витяг з протоколу засідання Вченої ради Університету або іншого закладу вищої освіти (наукової установи) про затвердження теми докторської дисертаційної роботи (за наявності);

- дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

5.5 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

5.6 Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників до докторантури і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до докторантури на протязі визначеного строку.

5.7 До конкурсного відбору допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу. Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до конкурсного відбору до докторантури у зв’язку з:

- неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених цими Правилами прийому;

- поданням недостовірних даних.

5.8 Вчена рада Університету розглядає висновки кафедри та/або факультету щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового консультанта з числа штатних науково-педагогічних або наукових працівників Університету зі ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. 

VІ. Наказ про зарахування

6.1 На підставі витягу із протоколу засідання вченої ради Університету оформлюється наказ ректора Університету про зарахування на навчання у докторантурі.

Он-лайн тестування з «Математики» і «Української мови» у форматі ЗНО