Standard regulations on the scientific subdivision of the department | ХАІ
bellCreated using FigmaVectorCreated using FigmacalendarCreated using Figmaearth-globeCreated using FigmaenvelopeCreated using FigmaFax 1Created using FigmaVectorCreated using FigmaVectorCreated using Figmatelephone-handle-silhouetteCreated using Figma
HomeUniversityNormative baseRegulationsRegulations on scientific activityStandard regulations on the scientific subdivision of the department

Типове положення про науковий підрозділ кафедри

Standard regulations on the scientific subdivision of the department
of the National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»

Затверджено:
Вченою радою
Національного аерокосмічного університету
ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
протокол № 1 від 29 серпня 2018 року

Введено у дію наказом №381 від 31 серпня 2018 року

СУЯ ХАІ-НДЧ-ТП/001:2018

Дата введення 01 вересня 2018 р.

Редакція № 1

1. Загальні положення

1.1 Типове положення про науковий підрозділ кафедри (далі - НП) Національного аерокосмічного університету їм. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 №848-VIII (зі змінами), «Про освіту» від 05.09.2017 №2145- VIII (зі змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556- VII (зі змінами), Статуту Університету (далі - Статут) та інших нормативних актів, що регулюють наукову, науково-технічну інноваційну діяльність в Україні та в Університеті. Дане Типове положення установлює загальні вимоги щодо структури, оформлення, узгодження та затвердження положення про НП Університету.

1.2 Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність Університету є невід'ємною складовою його освітньої діяльності і проводиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти. Провадження наукової і науково-технічної діяльності в Університеті є обов'язковим. Метою наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукових та науково-педагогічних працівників Університету є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень й розробок та їх спрямування на створення впровадження нових  конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення розвитку суспільства та підготовки фахівців інноваційного типу.

1.3 До виконання наукових і науково-технічних робіт в Університеті можуть залучатися в установленому порядку науково-педагогічні, наукові, педагогічні й інші працівники, здобувачі вищої освіти Університету, а також працівники інших організацій.

1.4 Провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті може здійснюватися за організаційною формою наукових підрозділів у складі кафедр. Такі наукові підрозділи також можуть створюватися у складі факультету, інституту, іншого структурного підрозділу Університету.

2. Створення наукового підрозділу

2.1 Перелік наукових підрозділів кафедр відповідного факультету є частиною організаційної структури Університету, яка ухвалюється вченою радою Університету вводиться у дію наказом ректора. З цього моменту НП вважається створеною і діє на підставі цього Типового положення до моменту затвердження положення про даний НП відповідної кафедри.

2.2 Основним нормативно-організаційним документом функціонування НП є положення про науковий підрозділ (навчально-наукова лабораторія, науковий відділ, науково-дослідний інститут, науково-дослідна лабораторія, проблемна (прикладна) науково-дослідна лабораторія, науковий центр, конструкторське бюро тощо) відповідної кафедри, примірний зразок якого наведено у додатку А до цього Типового положення.

2.3 Положення про науковий підрозділ відповідної кафедри після ухвалення вченою радою факультету підписується завідувачем кафедри, погоджується з деканом факультету і начальником науково-дослідної частини та затверджується проректором з наукової роботи Університету, після чого воно також вважається частиною положення про відповідну кафедру.

2.4 Положення про НП повинно містити наступні структурні елементи (розділи):

- загальна частина;

- завдання і функції НП;

- організація роботи і управління діяльністю НП.

2.5 З урахуванням специфіки НП в окремих випадках допускається об'єднувати вищенаведені розділи або вводити нові.

2.6 Положення про НП повинно визначати напрями та специфіку діяльності наукового підрозділу кафедри, у тому числі:

- проведення наукових досліджень за науковим напрямом кафедри, які ініціюються науковими та науково-педагогічними працівниками кафедри і виконуються в межах їх основного робочого часу (друга половина дня);

- провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності зусиллями співробітників і здобувачів вищої освіти кафедри за пріоритетними напрямами наукової діяльності Університету у відповідності до закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» у певній галузі;

- здійснення тісного зв'язку наукових досліджень співробітників здобувачів вищої освіти з навчальною і науковою роботою кафедри шляхом залучення науково-педагогічних працівників кафедри, аспірантів та студентів до науково-дослідних робіт;

- інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності шляхом співробітництва з закладами вищої освіти, науковими установами НАН України, галузевими науковими установами, підприємствами різної форми власності, органами місцевого самоврядування, громадськими установами, зарубіжними науковими установами та комерційними структурами;

- впровадження результатів наукових досліджень в практику Університету та сторонніх організацій.

2.7 Положення про НП повинно регулювати наукову, освітянську, інноваційну та  інтеграційну компоненти освітньої діяльності кафедри, орієнтований перелік яких наведено у додатку А до цього Типового положення.

3. Правовий статус наукового підрозділу

3.1 П є частиною структури кафедри (її навчально-науковим (науковим) підрозділом), що організує виконання наукових завдань кафедри. НП не є самостійним структурним підрозділом Університету. Організація виконання наукових завдань кафедри зусиллями НП є частиною її завдань серед інших завдань і функцій з організації освітнього процесу, що зазначено у положенні про відповідну кафедру.

3.2 Усі організаційні взаємовідносини НП з іншими структурними підрозділами Університету, іншими організаціями, підприємствами, установами здійснюються через завідувача кафедри та/або очільника поточної організаційної роботи НП або через науково-дослідну частину Університету.

3.3 З питань виконання науково-дослідних робіт, проведення наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності взаємовідносини НП з іншими структурними підрозділами Університету, іншими організаціями, підприємствами, установами може здійснюватися через наукового працівника (за наявністю посади у штатному розписі кафедри), що виконує функції керівника наукової теми.

3.4 Контроль за науковою діяльністю, цільовим використанням коштів і обладнанням та додержанням регламенту роботи НИ здійснюється науковим працівником (за наявністю посади у штатному розписі кафедри), що виконує функції керівника наукової теми, науково-дослідною частиною Університету, заступником декана факультету з наукової роботи та завідувачем кафедри.

4. Організація роботи наукового підрозділу

4.1 Організаційно діяльність наукового підрозділу кафедри безпосередньо управляється завідувачем кафедри. Поточну організаційну роботу НП очолює завідувач лабораторії (за наявністю посади «завідувача лабораторії» у штатному розписі кафедри) або інший працівник кафедри із числа навчально-допоміжного персоналу кафедри. Очільник поточної організаційної роботи НІ або інший працівник кафедри виконує на постійної основі функції матеріально-відповідальної особи за майном та матеріальними цінностями, що закріплено в установленому порядку за НП.

4.2 З питань виконання науково-дослідних робіт, проведення наукової, науково-технічної, науково-організаційної діяльності НП може управлятися завідувачем кафедри та начальником науково-дослідної частини Університету, а також науковим працівником (за наявністю посади у штатному розписі кафедри), що виконує функції керівника наукової теми.

4.3 Виконання наукових досліджень, науково-дослідних робіт штатними науковими та науково-педагогічними працівниками кафедри у другій половині дня у структурі НИ є постійно існуючої формою наукової діяльності кафедри. Норми часу науково-дослідної роботи працівників кафедри визначаються відповідними локальними нормативними актами Університету. Кафедральні науково-дослідні роботи, які пройшли державну реєстрацію та внесені до тематичного плану виконання кафедральних  науково-дослідних робіт, виконуються науковими та науково-педагогічними працівниками кафедри в межах їх основного робочого часу шляхом створення тимчасових чи постійно діючих творчих колективів або особисто.

4.4 На період виконання наукових досліджень, що проводяться за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, та інших джерел фінансування від міжнародних і вітчизняних замовників, у тому числі грантів, а також на час виконання науково-дослідних робіт за відповідними господарськими договорами, якщо НП є виконавцем наукової роботи від імені Університету, у штатний розпис НП вносяться необхідні зміни (на термін виконання наукових робіт) та здійснюється прийом співробітників до НП за строковими трудовими договорами на посади наукових та інженерно-технічних працівників, що беруть участь у виконанні наукових робіт. Після завершення встановлених строків виконання наукових досліджень,  науково-дослідних робіт, прийняті працівники звільняються із займаної посади у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору.

4.5 Штатні наукові, інженерно-технічні співробітники зараховуються до НП на посаду в установленому чинним законодавством України порядку. Вимоги до кваліфікації, обов'язки, права та відповідальність співробітників НП, що займають посади наукових та інженерно-технічних працівників, що беруть участь у виконанні наукових робіт, регламентується їхніми посадовими інструкціями.

4.6 Науково-педагогічні працівники кафедри одночасно з виконанням у другій половині дня науково-дослідних робіт, внесених до тематичних планів науково-дослідних робіт кафедри, можуть працювати поза межами їх основного робочого часу за постійно займаною посадою (аспіранти й студенти у вільний від навчання час) при виконанні науково-дослідних робіт за господарчими договорами на підставі строкових трудових договорів за сумісництвом або цивільно-правових договорів (договір підряду).

5. Прикінцеві положення

5.1 Типове положення приймається вченою радою Університету і вводиться в дію наказом ректора Університету.

5.2 Зміни та/або доповнення до цього Типового положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

Додаток А

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про науковий підрозділ (далі - Положення) кафедри (далі - Кафедра) Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (далі - Університет) розроблено відповідно до «Типового положення про науковий підрозділ кафедри» СУЯ ХАІ-НДЧ-ТП/001:2018, законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 №848-VIII (зі змінами), «Про освіту» від 05.09.2017 №2145- VIII (зі змінами), «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556- VII (зі змінами), Статуту Університету (далі - Статут) та інших нормативних актів, що регулюють наукову, науково-технічну, інноваційну діяльність в Україні та в Університеті.

1.2 Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність Кафедри є невід'ємною складовою її освітньої діяльності. Провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на Кафедрі є обов'язковим та здійснюється за організаційною формою наукового підрозділу у складі Кафедри. Науковий підрозділ має назву (наприклад: науковий відділ кафедри №__, науково-дослідна лабораторія НАЗВА, проблемна (прикладна) науково-дослідна лабораторія (ПНДЛ) НАЗВА, науковий центр НАЗВА, навчально-наукова лабораторія НАЗВА,конструкторське бюро НАЗВА тощо) далі – НП,

1.3 НП є частиною структури Кафедри (її науковим (навчально-науковим) підрозділом), що організує виконання наукових завдань Кафедри. НП не є самостійним структурним підрозділом Університету. Організація виконання наукових завдань Кафедри зусиллями НП є частиною її завдань серед інших завдань 1 функцій по організації освітнього процесу, що зазначено у положенні про Кафедру.

1.4 До виконання наукових і науково-технічних робіт у НП залучаються в установленому порядку  науково-педагогічні, наукові, педагогічні й інші працівники Кафедри, здобувачі вищої освіти Університету, а також працівники інших організацій та інших структурних підрозділів Університету.

1.5 З моменту створення НП після введення в дію наказом ректора організаційної структури Університету з Переліком наукових підрозділів кафедр відповідного факультету, що ухвалено вченою радою Університету, НП функціонує на підставі Типового положення про науковий підрозділ кафедри. Після затвердження цього Положення воно є основним  нормативно-організаційним документом функціонування НП.

1.6 НП підпорядковується ректору, проректору з наукової роботи, начальнику науково-дослідної частини Університету, декану факультету _____ чи його заступнику з наукової роботи. Безпосередньо керівництво діяльністю НП здійснює завідувач Кафедри,

1.7 До складу НП входять такі структурні одиниці (цей пункт заповнюється, якщо структура НП Кафедри включає до себе різні лабораторії, центри, конструкторські бюро тощо):

_______________

_______________

2 ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ НАУКОВОГО ПІДРОЗДІЛУ

2.1 Основні завдання діяльності НП:

- проведення наукових досліджень за науковим напрямом Кафедри, які ініціюються науковими та науково-педагогічними працівниками Кафедри і виконуються в межах їх основного робочого часу (друга половина дня);

- провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності зусиллями співробітників і здобувачів вищої освіти Кафедри за пріоритетними напрямами наукової діяльності Університету у відповідності до закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» у певній галузі;

- ініціювання нових проектів науково-дослідних робіт за науковим напрямом Кафедри та проведення досліджень за темами фундаментальних й прикладних досліджень що пройшли конкурсний відбір і включені до тематичного плану виконання науково-дослідних робіт за кошти державного бюджету, на підставі господарчих договорів по створенню науково-технічної продукції чи надання науково-технічних послуг юридичним та фізичним особам;

- здійснення тісного зв'язку наукових досліджень співробітників і здобувачів вищої освіти з навчальною і науковою роботою Кафедри шляхом залучення науково-педагогічних працівників Кафедри, аспірантів та студентів до науково-дослідних робіт, створення, як довгострокових, так і тимчасових творчих колективів науковців, аспірантів та студентів для вирішення конкретних задач;

- інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Кафедри шляхом співробітництва з закладами вищої освіти, науковими установами НАН України, галузевими науковими установами, підприємствами різної форми власності, державними органами 1 органами місцевого самоврядування, громадськими установами, зарубіжними науковими установами та комерційними структурами;

- висвітлення досягнень НП шляхом ініціювання та участі у проведенні наукових форумів, конференцій, семінарів, виставок; публікацій у фахових журналах, висвітлення досягнень в засобах масової інформації тощо;

- впровадження результатів наукових досліджень в практику Університету та сторонніх організацій, своєчасне та якісне оформлення супроводжувальної документації виконання наукових досліджень.

2.2 Функції НП включають наукову компоненту освітньої діяльності Кафедри:

- проведення наукових досліджень 3 теоретичних, науково-технічних, гуманітарних проблем за профілем Кафедри на основі бюджетного, договірного та грантового фінансування;

- залучення  науково-педагогічних працівників Кафедри, аспірантів і студентів до участі в наукових дослідженнях;

- активізація молодіжної та студентської науки завдяки залученню здобувачів вищої освіти до виконання дослідницьких тем і проектів, керівництво науковою роботою студентів, які беруть участь у виконанні науково-дослідних робіт Кафедри, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах та олімпіадах, безпосереднім організатором яких є Кафедра;

- рецензування рукописів монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій, наукових статей, наукових проектів, звітів тощо;

- обговорення завершених науково-дослідних робіт, формування науково-технічних звітів.

2.3 Функції НП включають освітянську компоненту освітньої діяльності Кафедри:

- впровадження результатів наукових досліджень в навчальний процес;

- створення постійно діючих семінарів, студентських наукових гуртків тощо,

- забезпечення кваліфікованого наукового керівництва підготовкою індивідуальних наукових робіт здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти - дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії;

- забезпечення кваліфікованого наукового консультування 3 підготовки наукових праць здобувачів наукового рівня вищої освіти - дисертацій на здобуття другого наукового ступеня - доктора наук за профілем діяльності Кафедри;

- сприяння набуттю здобувачем наукового ступеня доктора наук найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв'язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях;

- організація відбору на конкурсній основі кандидатів до аспірантури та докторантури і подання відповідних пропозицій;

- організація навчання та контроль за навчанням аспірантів і докторантів;

 - розгляд дисертацій, представлених до захисту, контроль за якістю їх підготовки згідно з критеріями Університету та за дотриманням термінів захисту дисертацій;

- організаційне забезпечення підготовки та видання наукових публікацій (монографій, статей у наукових журналах, доповідей та повідомлень на наукових конференціях тощо);

- сприяння науково-педагогічним працівникам кафедри в підготовці ними оригінальних навчально-методичних та наукових праць й опублікуванні їх у вітчизняних рецензованих фахових виданнях та інших періодичних виданнях, зокрема, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science;

- залучення штатних наукових та інженерно-технічних працівників НП до участі в навчальному процесі на умовах сумісництва та почасової оплати (читання лекцій, проведення практикумів тощо);

- участь у підготовці навчальних посібників, підручників тощо;

2.4 Функції НП включають інноваційну та інтеграційну компоненту освітньої діяльності Кафедри:

- створення та реєстрація об'єктів інтелектуальної власності;

- розробка бізнес-пропозицій, встановлення ділових контактів з потенційними споживачами наукової та науково-технічної продукції, що створено НП; створення спільних з іншими організаціями структур з впровадження результатів досліджень у практичне застосування;

- участь у розробленні та виконанні державних цільових програм економічного та соціального розвитку суспільства сумісно з іншими закладами вищої освіти, науковим установами НАН України та національними галузевими науковими | установами; проведення сумісних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок;

- впровадження в практику спільно створених інноваційних продуктів;

- участь у роботі сумісно створених структур, діяльність яких пов'язана з проведенням наукових досліджень, впровадження розробок у практику; набуття, охорони та захисту прав інтелектуальної власності тощо.

3 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ І УПРАВЛІННЯ  ДІЯЛНІСТЮ НАУКОВОГО ПІДРОЗДІЛУ

3.1 Організаційно діяльність НІ безпосередньо управляється завідувачем Кафедри. Поточну організаційну роботу НП очолює завідувач лабораторії (за наявністю посади «завідувача лабораторії» у штатному розписі Кафедри) або інший працівник Кафедри із числа навчально-допоміжного персоналу. Очільник поточної організаційної роботи НИ або інший працівник Кафедри виконує на постійної основі функції матеріально-відповідальної особи за майном та матеріальними цінностями, що закріплено в установленому порядку за НП.

3.2 З питань виконання науково-дослідних робіт, проведення наукової, науково-технічної, науково-організаційної діяльності НП управляється завідувачем Кафедри та начальником науково-дослідної частини Університету, а також науковим працівником (за наявністю посади у штатному розписі Кафедри), що виконує функції керівника наукової теми.

3.3 Виконання наукових досліджень, науково-дослідних робіт штатними науковими та науково-педагогічними працівниками Кафедри у другій половині дня у структурі НП є постійно існуючої формою наукової діяльності Кафедри. Норми часу науково-дослідної роботи працівників Кафедри визначаються відповідними локальними нормативними актами Університету. Кафедральні науково-дослідні роботи, які пройшли державну реєстрацію та внесені до тематичного плану виконання кафедральних  науково-дослідних робіт, виконуються науковими та науково-педагогічними працівниками Кафедри в межах їх основного робочого часу шляхом створення тимчасових чи постійно діючих творчих колективів або особисто.

3.4 На період виконання наукових досліджень, що проводяться за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, та інших джерел фінансування від міжнародних і вітчизняних замовників, у тому числі грантів, а також на час виконання науково-дослідних робіт за відповідними господарськими договорами, якщо НП є виконавцем наукової роботи від імені Університету, у штатний розпис НП вносяться необхідні зміни (на термін виконання наукових робіт) та здійснюється прийом співробітників до НП за строковими трудовими договорами на посади наукових та інженерно-технічних працівників, що беруть участь у виконанні наукових робіт. Після завершення встановлених строків виконання наукових досліджень, науково-дослідних робіт, прийняті працівники звільняються із займаної посади у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору.

3.5 Фінансування витрат на оплату праці та інших видатків, що передбачено п. 3.4 цього Положення, здійснюється у межах кошторису науково-дослідної частини Університету.

3.6 Штатні наукові, інженерно-технічні співробітники зараховуються до НП Кафедри на посаду в установленому чинним законодавством України порядку. Вимоги до кваліфікації, обов'язки, права та відповідальність співробітників НП, що займають посади наукових та інженерно-технічних працівників, що беруть участь у виконанні наукових робіт, регламентується їхніми посадовими інструкціями.

3.7 Науково-педагогічні працівники Кафедри одночасно з виконанням у другій половині дня науково-дослідних робіт, внесених до тематичних планів науково-дослідних робіт Кафедри, можуть працювати поза межами їх основного робочого часу за постійно займаною посадою (аспіранти й студенти у вільний від навчання час) при виконанні науково-дослідних робіт за господарчими договорами на підставі строкових трудових договорів за сумісництвом або цивільно-правових договорів (договір підряду).

3.8 Усі організаційні взаємовідносини НП з іншими структурними підрозділами Університету, іншими організаціями, підприємствами, установами здійснюються через завідувача Кафедри та/або очільника поточної організаційної роботи НП та/або через науково-дослідну частину Університету.

3.9 З питань виконання науково-дослідних робіт, проведення наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності взаємовідносини НП з іншими структурними підрозділами Університету, іншими організаціями, підприємствами, установами може здійснюватися через наукового працівника (за наявністю посади у штатному розписі Кафедри), що виконує функції керівника наукової теми.

3.10 Працівники Кафедри, яких залучено до виконання завдань і функцій НП, повинні неухильно дотримуватися вимог "Статуту, цього Положення, локальних нормативних актів Університету з питань укладання і виконання договорів, проведення претензійної роботи тощо.

3.11 Контроль за науковою діяльністю, цільовим використанням коштів і обладнанням та додержанням регламенту роботи НИ здійснюється науковим працівником (за наявністю посади у штатному розписі Кафедри), що виконує функції керівника наукової теми, науково-дослідною частиною Університету, заступником декана факультету з наукової роботи та завідувачем Кафедри.

5 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 Положення про науковий підрозділ Кафедри підписується завідувачем Кафедри, погоджується з деканом факультету і начальником науково-дослідної частини, ухвалюється вченою радою факультету _____ та затверджується проректором з наукової роботи Університету, після чого воно вважається частиною положення про Кафедру.

5.2 Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

Завідувач кафедри 

ПОГОДЖЕНО:

Декан факультету 

Начальник науково-дослідної частини

Предметні олімпіади у форматі НМТ